งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราจะเข้ามาสรรเสริญ ด้วยใจโมทนาพระคุณ เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราจะเข้ามาสรรเสริญ ด้วยใจโมทนาพระคุณ เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เราจะเข้ามาสรรเสริญ ด้วยใจโมทนาพระคุณ เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง
เราจะเข้ามาสรรเสริญ ด้วยใจโมทนาพระคุณ เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง เราจะร้องวันนี้เป็นวัน ที่พระเจ้าทรงสร้าง ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์ จงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดี ให้เราเปรมปรีดิ์ และยินดีในพระองค์

2 เรานำเสียงการสรรเสริญ มายังวิหารของพระองค์
เรานำเสียงการสรรเสริญ มายังวิหารของพระองค์ เราถวายคำโมทนา เป็นเครื่องบูชา แด่พระผู้เป็นเจ้า เราถวายคำสดุดี เป็นเครื่องบูชา แด่พระองค์

3 ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ เพราะวิญญาณแห่งความทุกข์ยากลำบาก
ได้พรากไป….

4 พื้นฟ้าสวรรค์ ประกาศพระบารมีพระเจ้า
พื้นฟ้าสวรรค์ ประกาศพระบารมีพระเจ้า ผู้ใดเปรียบปาน พระองค์ผู้ทรงงดงามตระการ เพราะพระองค์ทรงพระชนม์ สถิตอยู่เหนือบัลลังก์ ล้อมรอบดัวยเสียงสรรเสริญ นมัสการพระองค์ ฉันจึงกราบลง ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี ผู้พลีพระชนม์ นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า

5 เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ ทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคน
ให้เต็มล้น ภายในสันติสุข อิ่มเอมใจ ของทรงครอบครอง ความคิดและชีวิต ให้เป็นของพระองค์ทุกสิ่ง โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำ ** เย ซู โอ เย ซู ทรงเจิมเราด้วยไฟ เย ซู โอ เย ซู ทรงเจิมเราด้วยไฟ

6 เวลานี้ เราจะถ่อมใจลง อธิษฐาน แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
เวลานี้ เราจะถ่อมใจลง อธิษฐาน แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์ โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์ อภัยบาปผิดที่ได้ทำ ** แล้วพระองค์จะทรงฟังคำ อ้อนวอนของเรา และพระทัยพระองค์ จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ ด้วยใจชอกช้ำใจที่อ่อนโรยแรง อธิษฐาน แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์

7 พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก พระคุณ พระองค์ ไม่สูญหาย ข้าไม่ขัดสนลำบากมากมาย เพราะทรงพิทักษ์รักษาไว้ พระองค์ทรงทำให้ข้านอนลง ในทุ่งที่หญ้าเขียวสดมี ทรงนำวิญญาณข้าไปริมธาร ทรงเลี้ยง ด้วยทิพย์อาหารดี พระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณข้า เมื่อข้าขัดขืนพระบัญชา พระองค์ทรงนำในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่นามพระองค์เจ้า

8 เมื่อเดินตามหุบบเขาเงาความตาย ไม่กลัว พระเจ้าทรงอยู่ด้วย ด้วยคทา และธารพระกรปลอบโยน พระองค์สถิตอยู่ชูช่วย พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้า ต่อหน้าต่อตาของศัตรู ทรงเจิมศรีษะข้าด้วยน้ำมัน ขันน้ำของข้าก็ล้นอยู่ แท้จริงความดี ความรัก มั่นคง จะติดตามข้าตลอดไป และข้าจะอยู่ในพระนิเวศ พระเจ้าของข้าเสมอไป

9 ขอพระพรจากเบื้องบนลงมาให้ใจข้าล้นเหมือนลำธาร
ของทุกสิ่งที่ข้าได้มีอยู่ล้วนพระองค์เป็นผู้ประทาน โมทนาพระคุณพระเยซูด้วยขับร้องบทเพลงถวาย ข้าฯยืนอยู่บนศิรามั่นคงคือพระองค์ผู้รักมากมาย ในอดีตทรงช่วยให้มีชัยเดี๋ยวนี้ข้าฯจึงพึ่งอาศัย ขอทรงเมตตาข้าฯเสมอไปทั้งทรงช่วยจนถึงวันตาย พระเยซูทรงติดตามหาข้าฯเมื่อหลงไปจากทางสวรรค์ พระองค์ทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่ไถ่ด้วยโลหิตอัศจรรย์

10 ข้าฯเป็นหนี้พระคุณพระเยซูเพราะทรงพลีชีวิตเพื่อไถ่
ขอให้ความดีของพระองค์นี้ตรึงดวงใจข้าฯจนวันตาย พระองค์ทรงรักข้าฯเสมอไปแต่ข้าฯเผลอมักลืมพระคุณ ตั้งแต่นี้ไปขอถวายตัวกับพระองค์จนชีพวางวาย พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณ เป็นประทานของศิษย์ทั้งหลาย ถ้าพระองค์ไม่เสด็จมาช่วยข้าฯต้องม้วยอยู่ในอบาย ขอเอ็นดูข้าฯ ขอเอ็นดูข้าฯ พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้ ขอเมตตาข้าฯ ขอเมตตาข้าฯ พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้


ดาวน์โหลด ppt เราจะเข้ามาสรรเสริญ ด้วยใจโมทนาพระคุณ เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google