งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราจะเข้ามาสรรเสริญ ด้วยใจ โมทนาพระคุณ เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง เราจะร้องวันนี้เป็นวัน ที่พระ เจ้าทรงสร้าง ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีใน พระองค์ จงชื่นชมยินดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราจะเข้ามาสรรเสริญ ด้วยใจ โมทนาพระคุณ เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง เราจะร้องวันนี้เป็นวัน ที่พระ เจ้าทรงสร้าง ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีใน พระองค์ จงชื่นชมยินดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เราจะเข้ามาสรรเสริญ ด้วยใจ โมทนาพระคุณ เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง เราจะร้องวันนี้เป็นวัน ที่พระ เจ้าทรงสร้าง ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีใน พระองค์ จงชื่นชมยินดี ให้เราเปรมปรีดิ์ และยินดีใน พระองค์ จงชื่นชมยินดี ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีใน พระองค์

2 เรานำเสียงการสรรเสริญมายังวิหาร ของพระองค์ เราถวายคำโมทนา เป็นเครื่องบูชา แด่พระผู้เป็นเจ้า เราถวายคำสดุดี เป็นเครื่องบูชา แด่ พระองค์

3 ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ เพราะวิญญาณแห่งความทุกข์ ยากลำบาก ได้พรากไป …. ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ

4 พื้นฟ้าสวรรค์ ประกาศพระบารมีพระ เจ้า ผู้ใดเปรียบปาน พระองค์ผู้ทรงงดงาม ตระการ เพราะพระองค์ทรงพระชนม์ สถิตอยู่ เหนือบัลลังก์ ล้อมรอบดัวยเสียงสรรเสริญ นมัสการ พระองค์ ฉันจึงกราบลง ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี ผู้พลีพระชนม์ นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงพระชนม์ สถิตอยู่ เหนือบัลลังก์ ล้อมรอบดัวยเสียงสรรเสริญ นมัสการ พระองค์

5 เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ ทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคน ให้เต็มล้น ภายในสันติสุข อิ่มเอมใจ ของทรงครอบครอง ความคิดและชีวิต ให้เป็นของพระองค์ทุกสิ่ง โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำ ** เย ซู โอ เย ซู ทรง เจิมเราด้วยไฟ เย ซู โอ เย ซู ทรงเจิม เราด้วยไฟ

6 เวลานี้ เราจะถ่อมใจลง อธิษฐาน แสวงหา พระพักตร์ของพระองค์ โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์ อภัยบาป ผิดที่ได้ทำ ** แล้วพระองค์จะทรงฟังคำ อ้อนวอน ของเรา และพระทัยพระองค์ จะอยู่ด้วยกับเรา เสมอ จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย เพื่อพระ นามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ ด้วยใจชอกช้ำใจที่อ่อนโรยแรง อธิษฐาน แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์ โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์ อภัยบาป ผิดที่ได้ทำ

7 พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก พระคุณ พระองค์ ไม่สูญหาย ข้าไม่ขัดสนลำบาก มากมาย เพราะทรงพิทักษ์รักษาไว้ พระองค์ทรงทำให้ข้านอนลง ในทุ่งที่หญ้า เขียวสดมี ทรงนำวิญญาณข้าไปริมธาร ทรงเลี้ยง ด้วยทิพย์อาหารดี พระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณข้า เมื่อข้าขัด ขืนพระบัญชา พระองค์ทรงนำในทางชอบ ธรรม เพราะเห็นแก่นามพระองค์เจ้า

8 เมื่อเดินตามหุบบเขาเงาความตาย ไม่กลัว พระเจ้าทรงอยู่ด้วย ด้วยคทา และธารพระ กรปลอบโยน พระองค์สถิตอยู่ชูช่วย พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้า ต่อหน้าต่อ ตาของศัตรู ทรงเจิมศรีษะข้าด้วยน้ำมัน ขันน้ำของข้าก็ล้นอยู่ แท้จริงความดี ความรัก มั่นคง จะติดตาม ข้าตลอดไป และข้าจะอยู่ในพระนิเวศ พระ เจ้าของข้าเสมอไป

9 ขอพระพรจากเบื้องบนลงมาให้ใจข้าล้น เหมือนลำธาร ของทุกสิ่งที่ข้าได้มีอยู่ล้วนพระองค์เป็นผู้ ประทาน โมทนาพระคุณพระเยซูด้วยขับร้องบท เพลงถวาย ข้าฯยืนอยู่บนศิรามั่นคงคือพระองค์ผู้รัก มากมาย ในอดีตทรงช่วยให้มีชัยเดี๋ยวนี้ข้าฯจึงพึ่ง อาศัย ขอทรงเมตตาข้าฯเสมอไปทั้งทรงช่วย จนถึงวันตาย พระเยซูทรงติดตามหาข้าฯเมื่อหลงไปจาก ทางสวรรค์ พระองค์ทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่ไถ่ด้วย โลหิตอัศจรรย์

10 ข้าฯเป็นหนี้พระคุณพระเยซูเพราะทรงพลี ชีวิตเพื่อไถ่ ขอให้ความดีของพระองค์นี้ตรึงดวงใจข้าฯ จนวันตาย พระองค์ทรงรักข้าฯเสมอไปแต่ข้าฯเผลอมัก ลืมพระคุณ ตั้งแต่นี้ไปขอถวายตัวกับพระองค์จน ชีพวางวาย พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณ เป็นประทาน ของศิษย์ทั้งหลาย ถ้าพระองค์ไม่เสด็จมาช่วยข้าฯต้องม้วยอยู่ใน อบาย ขอเอ็นดูข้าฯ ขอเอ็นดูข้าฯ พระองค์เดียวมีฤทธิ์ ช่วยได้ขอเมตตาข้าฯ ขอเมตตาข้าฯ พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้


ดาวน์โหลด ppt เราจะเข้ามาสรรเสริญ ด้วยใจ โมทนาพระคุณ เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง เราจะร้องวันนี้เป็นวัน ที่พระ เจ้าทรงสร้าง ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีใน พระองค์ จงชื่นชมยินดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google