งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้จากการปฏิบัติ จริง ด้วยสื่อ นวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดึงความสามารถ ทางการเรียนแต่ละด้าน ตามแนวทางพหุปัญญา โดยกระบวนการ Balanced Checklist.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้จากการปฏิบัติ จริง ด้วยสื่อ นวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดึงความสามารถ ทางการเรียนแต่ละด้าน ตามแนวทางพหุปัญญา โดยกระบวนการ Balanced Checklist."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้จากการปฏิบัติ จริง ด้วยสื่อ นวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดึงความสามารถ ทางการเรียนแต่ละด้าน ตามแนวทางพหุปัญญา โดยกระบวนการ Balanced Checklist มุ่งยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนสูงสุด ตาม ศักยภาพรายบุคคล

2 IQ ความฉลาดทาง สติปัญญา (Intelligence Quotient) EQ ความฉลาด ทางอารมณ์ (Emotional Quotient) PQ ความฉลาดที่เกิด จากการเล่น (Play Quotient) SQ ทักษะทาง สังคม (Social Quotient) MQ คุณธรรม จริยธรรม (Moral Quotient) AQ ความสามารถในการ แก้ปัญหา (Adversity Quotient)

3

4 Psycho – motor กระบวนการพัฒนาสมองทั้งสองซีก Knowledge thinking Skill Analysis สมองซีกซ้าย Creative thinking / Innovation and Synthesis สมองซีกขวา กระบวนการคิด ( Mental) สติปัญญา (Intellectual) คุณธรรม (Moral) การฝึก ปฏิบัติ (Practice) ลักษณะ นิสัย (Manner) ผลผลิต (Production) Discipline ระเบียบวินัย กระบวนการทาง สังคม (Social) สุขภาพ (Health) นวัตกรรม (Innovation)

5

6 Bottom up Phonics Whole Language Balanced Approach Top Down

7 O miles Center (Infinity Learning) Idea and Knowledge พัฒนาทักษะสมอง ความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงการเรียนรู้ส่งเสริม ศักยภาพ ผ่านสื่อ / นวัตกรรมการเรียน การสอนแนวใหม่

8 เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับ ความสามารถพิเศษทุกชนิด ความสามารถพิเศษนั้น “ เติบโต ” และ “ สอน ” ได้ พัฒนาการ 4 ขั้นตอน แรกรู้ลงลึกศึกษารับมา ใช้ ภายใต้กรอบแนวคิดของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานของ ผู้เรียน “ What Students should know and be able to ”

9 O miles Center (Infinity Learning) Idea and Knowledge - ฝึกกล้ามเนื้อ - ประสาทสัมผัส - ขนาด / รูปร่าง / สี - จินตนาการ - เปรียบเทียบ / แยกแยะ - จำนวน / การนับ - รูปร่าง / รูปทรง - ต่อตามแบบ - รู้จักใช้ส่วน ต่างๆได้อย่าง คล่องแคล่วผ่าน การสัมผัส เกี่ยวกับสี รูปร่าง สร้างสรรค์ ต่อแบบอิสระ - โครงงาน สร้างสรรค์ - สังเกต ตีความ แยกแยะ เปรียบเทียบ คิด พื้นฐาน มิติเดียว สองมิติ ทำตาม คำสั่ง - โครงงาน สร้างสรรค์ - การเรียนรู้ เชื่อมโยง เหตุผล จัด หมวดหมู่ อนุกรม การคิด เป็นระบบ ความ สมดุลความ น่าจะเป็น พัฒนาการคิดสู่ ผลงานสามมิติ ( หุ่นจำลอง ) - โครงงาน สร้างสรรค์ - มี วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ใช้เหตุผลใน การตัดสินใจ การประมาณ ค่า การแยก องค์ประกอบ อนุกรม เชิงซ้อน เรขาคณิต สมมาตร โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ควบคุมการ แก้ปัญหาจาก สถานการณ์ - โครงงาน สร้างสรรค์ - การแก้ปัญหา ทางทักษะ คิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เด็ก แก้ปัญหาที่ หลากหลาย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ควบคุม เครื่องกล การ สร้างการ พัฒนางานตาม หลัก วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี - การพัฒนาสู่การ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ - พัฒนาตนเองไม่รู้ จบ (Infinity Learning ) พื้นฐ าน

10 PRIMARY SCHOOL Engineering Jumpstart (UNIVERSAL)

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้จากการปฏิบัติ จริง ด้วยสื่อ นวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดึงความสามารถ ทางการเรียนแต่ละด้าน ตามแนวทางพหุปัญญา โดยกระบวนการ Balanced Checklist.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google