งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีมี ความสัมพันธ์กับศาสตร์ อื่นๆ โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีมี ความสัมพันธ์กับศาสตร์ อื่นๆ โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีมี ความสัมพันธ์กับศาสตร์ อื่นๆ โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร์

2 ค วามหมายของคำว่า วิทยาศาสตร์ และ ความหมายของคำว่าเทคโนโลยีที่กล่าวมา ข้างต้นจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่ นำไปใช้อธิบายได้ว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น เช่น นักวิทยาอธิบายได้ว่า ทำไมเมื่อขวันและขูด เปลือกของพืชยืนต้นออกจะมีรากงอกออกมาได้ นักฟิสิกส์ก็จะอธิบายได้ว่าทำไมเมื่อขดลวดตัด สนามแม่เหล็ก จึงมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเป็นต้น ส่วนเทคโนโลยีนั้นจะเป็นความรู้ว่าจะทำอย่างไร ตัวอย่างเช่น เครื่องอำนวยความสะดวกในด้าน ต่างๆโดยนำไฟฟ้ากระแสใช้ได้อย่างไร จะเห็นได้ ว่าวิทยาศาสตร์เป็นตัวความรู้ ส่วนเทคโนโลยีนั้น เป็นการนำความรู้ไปใช้ในทางปฎิบัติให้เกิดสิ่งที่ เป็นรูปธรรมได้ วัดหรือจับต้องได้ โดยการนำ ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมาใช้ในทางปฎิบัติ สรุปได้ว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะไม่มีคุณค่า ถ้าหากปราศจากเทคโนโลยีมาเชื่อมโยง และ เทคโนโลยีที่ปราศจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานก็ไม่สามารถจะนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด สรุปได้ว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะไม่มีคุณค่า ถ้าหากปราศจากเทคโนโลยีมาเชื่อมโยง และ เทคโนโลยีที่ปราศจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานก็ไม่สามารถจะนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

3 ระบบเทคโนโลยี

4 ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Output) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Considcnation) การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบ เกี่ยวกับ ปัจจัยในด้านต่างๆมีผลต่อ การแก้ปัญหาหรือสนอง ความต้องการ การสร้างส่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี จะทำให้ผู้เรียนทำงาน อย่างเป็นระบบสามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย การ ใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน มีประโยชน์ในการช่วยร่างภาพ ทำภาพ การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบ เกี่ยวกับ ปัจจัยในด้านต่างๆมีผลต่อ การแก้ปัญหาหรือสนอง ความต้องการ การสร้างส่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี จะทำให้ผู้เรียนทำงาน อย่างเป็นระบบสามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย การ ใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน มีประโยชน์ในการช่วยร่างภาพ ทำภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ

5 วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำ ให้ทราบเกี่ยวกับด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการ แก้ปัญหาหรือสนองความ ต้องการ

6  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและออกแบบเป็น หนังในวิชาสำคัญที่ผู้สนใจศึกษาด้านคอมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องศึกษาซึ้งต้องใช้ สารสนเทศเป็นฐานสำคัญในการบริหารงาน เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับต้องการ และข้อจำกัดของหน่วยงาน ต้องสามารถที่จะ พัฒนาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพการใน แต่ละช่วง

7 ผู้จัดทำ นางสาวพรเพ็ญ สุปินะ ม.4.9 เลขที่ 13 นางสาวมนทิชา โสนนิล ม.4.9 เลขที่ 14 นางสาวธวัลย์รัตน์ ยุคำมูล ม.4.9 เลขที่ 29


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีมี ความสัมพันธ์กับศาสตร์ อื่นๆ โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google