งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือขายอิน เทอรเน็ต อาจารย์ธนวรรณ กิริยะ. บทที่ 7 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  ความหมายและที่มาของระบบเครือข ายอินเทอรเน็ต Internet หมายถึง การสื่อสารระหวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือขายอิน เทอรเน็ต อาจารย์ธนวรรณ กิริยะ. บทที่ 7 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  ความหมายและที่มาของระบบเครือข ายอินเทอรเน็ต Internet หมายถึง การสื่อสารระหวาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือขายอิน เทอรเน็ต อาจารย์ธนวรรณ กิริยะ

2 บทที่ 7 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  ความหมายและที่มาของระบบเครือข ายอินเทอรเน็ต Internet หมายถึง การสื่อสารระหวาง ระบบเครือขายตั้งแตสองระบบขึ้นไป  การทำงานของระบบเครือขายอินเทอร เน็ต ขอมูลขาวสาร ทุกชนิด จะถูกสงผ านระบบเครือขายยอยและ ชองทาง สื่อสาร ทำใหขอมูลถูกสงจากตนกำเนิดผ านสวนตาง ๆ ไปถึงยัง เปาหมายได โดยโพรโตคอลทีซีพี / ไอพี ซึ่งเปนมาตรฐานสำหรับอุปกรณทุกชนิดที่จะต องใชเมื่อติดตอเขากับระบบอินเทอรเน็ต

3 การเชื่อมตอเขากับระบบอิน เทอรเน็ต มีหลายระบบไดแก ระบบธรรมดาที่ใช โมเด็มคูกับสายโทรศัพท และ ระบบ ADSL ที่ใชอยูในปจจุบัน

4 ภาพแสดงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แบบ ADSL

5 ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตด้วย ADSL ภาพ แสดงการ เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต แบบ ADSL

6 การกำหนดชื่อที่อยูในระบบอินเท อรเน็ต จะติดตอกันไดใชมาตรฐานการสื่อสารหรือ โพรโตคอลทีซีพี / ไอพี การจะสงขอมูลผ านระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เครื่อง คอมพิวเตอรจะตองมีหมายเลขประจำตัว เรียกวา ไอพีหรือไอพีแอดเดรส ประกอ บดวยตัวเลข 4 ชุด ขนาด 8 บิต เทากัน ทุกชุดรวมกัน เปนหมายเลขไอพี 32 บิต โดยจะมีจุดคั่นแตละชุด

7 ประเภทขององคการหรือชื่อ ประเทศของเครือขาย 1. ชื่อโดเมนระดับบนสุดที่เปนชื่อยอของ ประเภทองคกรในสหรัฐอเมริกา ชื่อโดเมน ประเภทองคการ ตัวอยาง Com กลุมธุรกิจการคา www.amazon.comwww.amazon.com Edu สถาบันการศึกษา www.okstate.eduwww.okstate.edu Org กลุมองคการที่ไมหวังผลกำไร www.reporter.org www.reporter.org Gov กลุมองคกรของรัฐ www.nasa.govwww.nasa.gov Mil กลุมองคกรทางทหาร www.amy.milwww.amy.mil Net กลุมองคกรบริหารเครือขาย www.neteorkwww.neteork

8 2. ชื่อโดเมนระดับบนสุดที่เปนชื่อยอของ ประเทศตาง ๆ ที่ไมใชประเทศ สหรัฐอเมริกา ชื่อโดเมน ประเภทองคการ ตัวอยาง Ca แคนาดา www.yellowpages.cawww.yellowpages.ca Jp ญี่ปุน www.kelo.ac.jpwww.kelo.ac.jp Uk อังกฤษ www.icdl.open.ac.ukwww.icdl.open.ac.uk Au ออสเตรเลีย www.geko.com.auwww.geko.com.au My มาเลเซีย www.upm.edu.my ประเภทขององคการหรือชื่อ ประเทศของเครือขาย ( ต่อ )

9 3. ชื่อโดเมนระดับบนสุดของประเทศไทย ชื่อโดเมน ประเภทองคการ ตัวอยาง Ac สถาบันการศึกษา www.swk.ac.thwww.swk.ac.th Co กลุมธุรกิจการคา www.thairath.co.thwww.thairath.co.th Go กลุมองคกรของรัฐ www.boi.go.thwww.boi.go.th Or กลุมองคกรที่ไมหวังผลกำไร www.nectec.or.th www.nectec.or.th Mi หนวยงานทางทหาร www.navimi.th

10 โปรแกรมเว็บเบราวเซอร คือโปรแกรมที่แสดงขอมูลของเว็บเพจ และ แสดงผลในรูปของ ขอความ และภาพกราฟก เช่น Internet Explorer บริการตาง ๆ ในระบบอินเทอรเน็ต

11 1. บริการดานการสื่อสาร  1.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกสหรืออีเมลล  1.2 การสนทนาออนไลน  1.3 ยูสเน็ต  1.4 เทลเน็ต  1.5 เอฟทีพี

12 บริการตางๆ ในระบบอินเทอรเน็ต ( ต่อ ) 2. บริการดานคนหาขอมูลตาง ๆ 2.1 www เวิลด ไวดเว็บ 2.2 เว็บไซตหรือเว็บเซิรฟเวอร 2.3 เว็บเบรารเซอร 2.4 ไฮเปอรเท็กซ 2.5 โกเฟอร


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือขายอิน เทอรเน็ต อาจารย์ธนวรรณ กิริยะ. บทที่ 7 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  ความหมายและที่มาของระบบเครือข ายอินเทอรเน็ต Internet หมายถึง การสื่อสารระหวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google