งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
อาจารย์ธนวรรณ กิริยะ

2 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
บทที่ 7 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  ความหมายและที่มาของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต Internet หมายถึง การสื่อสารระหวางระบบเครือขายตั้งแตสองระบบขึ้นไป  การทำงานของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ขอมูลขาวสาร ทุกชนิด จะถูกสงผานระบบเครือขายยอยและ ชองทางสื่อสาร ทำใหขอมูลถูกสงจากตนกำเนิดผานสวนตาง ๆ ไปถึงยัง เปาหมายได โดยโพรโตคอลทีซีพี/ไอพี ซึ่งเปนมาตรฐานสำหรับอุปกรณทุกชนิดที่จะตองใชเมื่อติดตอเขากับระบบอินเทอรเน็ต

3 การเชื่อมตอเขากับระบบอินเทอรเน็ต
มีหลายระบบไดแก ระบบธรรมดาที่ใชโมเด็มคูกับสายโทรศัพท และ ระบบ ADSL ที่ใชอยูในปจจุบัน

4 ภาพแสดงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ ADSL

5 ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย ADSL

6 การกำหนดชื่อที่อยูในระบบอินเทอรเน็ต
จะติดตอกันไดใชมาตรฐานการสื่อสารหรือโพรโตคอลทีซีพี/ไอพี การจะสงขอมูลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เครื่องคอมพิวเตอรจะตองมีหมายเลขประจำตัวเรียกวา ไอพีหรือไอพีแอดเดรส ประกอบดวยตัวเลข 4 ชุด ขนาด 8 บิต เทากันทุกชุดรวมกัน เปนหมายเลขไอพี 32 บิต โดยจะมีจุดคั่นแตละชุด

7 ประเภทขององคการหรือชื่อประเทศของเครือขาย
1. ชื่อโดเมนระดับบนสุดที่เปนชื่อยอของประเภทองคกรในสหรัฐอเมริกา ชื่อโดเมน ประเภทองคการ ตัวอยาง Com กลุมธุรกิจการคา Edu สถาบันการศึกษา Org กลุมองคการที่ไมหวังผลกำไร Gov กลุมองคกรของรัฐ Mil กลุมองคกรทางทหาร Net กลุมองคกรบริหารเครือขาย

8 ประเภทขององคการหรือชื่อประเทศของเครือขาย (ต่อ)
2. ชื่อโดเมนระดับบนสุดที่เปนชื่อยอของประเทศตาง ๆ ที่ไมใชประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อโดเมน ประเภทองคการ ตัวอยาง Ca แคนาดา Jp ญี่ปุน Uk อังกฤษ Au ออสเตรเลีย My มาเลเซีย

9 ประเภทขององคการหรือชื่อประเทศของเครือขาย (ต่อ)
3. ชื่อโดเมนระดับบนสุดของประเทศไทย ชื่อโดเมน ประเภทองคการ ตัวอยาง Ac สถาบันการศึกษา Co กลุมธุรกิจการคา Go กลุมองคกรของรัฐ Or กลุมองคกรที่ไมหวังผลกำไร Mi หนวยงานทางทหาร

10 โปรแกรมเว็บเบราวเซอร
คือโปรแกรมที่แสดงขอมูลของเว็บเพจ และแสดงผลในรูปของ ขอความ และภาพกราฟก เช่น Internet Explorer บริการตาง ๆ ในระบบอินเทอรเน็ต

11 บริการตางๆ ในระบบอินเทอรเน็ต
1. บริการดานการสื่อสาร 1.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกสหรืออีเมลล 1.2 การสนทนาออนไลน 1.3 ยูสเน็ต 1.4 เทลเน็ต 1.5 เอฟทีพี

12 บริการตางๆ ในระบบอินเทอรเน็ต (ต่อ)
2. บริการดานคนหาขอมูลตาง ๆ 2.1 www เวิลด ไวดเว็บ 2.2 เว็บไซตหรือเว็บเซิรฟเวอร 2.3 เว็บเบรารเซอร 2.4 ไฮเปอรเท็กซ 2.5 โกเฟอร


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google