งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายโครงสร้างชื่อ คัมภีร์และสาระสังเขป ของพระสุตตันตปิฎก ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายโครงสร้างชื่อ คัมภีร์และสาระสังเขป ของพระสุตตันตปิฎก ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

2

3 อธิบายโครงสร้างชื่อ คัมภีร์และสาระสังเขป ของพระสุตตันตปิฎก ได้

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เป็นที่รวบรวมคำสอนใน พระพุทธศาสนา ที่จัดเป็นหมวดหมู่แล้ว

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ในประเทศไทย พระไตรปิฎกได้รับการตีพิมพ์ เป็นเล่มหนังสือด้วยอักษรไทยเป็นครั้งแรก ใน สมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อพ. ศ. ๒๔๓๑

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การตีพิมพ์เสร็จเรียบร้อยและมีการฉลอง ในพ. ศ. ๒๔๓๖

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ต่อมา พ. ศ. ๒๔๖๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตีพิมพ์ใหม่เป็น พระไตรปิฎกฉบับที่สมบูรณ์ เพื่อ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๖ เรียกว่า พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ มีจำนวน จบละ ๔๕ เล่ม

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ถือเป็นหลักในการจัดแบ่งเล่มพระไตรปิฎก ในประเทศไทยสืบมาจนปัจจุบัน ยึดพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเป็นหลัก

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า โดยทั่วไป พระธรรมวินัย หรือธรรมและวินัย ที่บรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นหลักในการจัดหมวดหมู่ ของพระไตรปิฎก

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระพุทธเจ้าประทานพระพุทธโอวาทไว้มาก ต่างกาลเวลา ต่างสถานที่กัน พระสงฆ์สาวก ซึ่งท่องจำไว้ได้ ได้จัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ เป็นปิฎกต่างๆ หลังจากพระศาสดานิพพาน แล้ว เพื่อเป็นหลักในพระพุทธศาสนา

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า “ ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ธรรมและ วินัยนั้นจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลาย เมื่อเราล่วงลับไป ”

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า มีหลักฐานว่าในสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่มีคำว่า “ พระไตรปิฎก ” มีแต่คำว่า “ ธรรมวินัย ” คำว่า พระไตรปิฎก หรือ ติ ปิฎกในภาษาบาลีนั้น เกิดขึ้นมาภายหลังที่ทำ สังคายนาแล้ว

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กล่าวโดยรูปศัพท์ แปล ตามศัพท์อย่างพื้นๆว่า กระจาดหรือตะกร้าอัน เป็นภาชนะสำหรับ รวบรวมของต่างๆเข้าไว้

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ติปิฎก “ ติ ” แปลว่า สาม “ ปิฎก ” แปลว่า ตำรา “ คัมภีร์ ” แปลว่า กระจาดหรือตะกร้า

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. เปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธองค์ และเป็นที่ที่ชาวพุทธสามารถเข้าเฝ้าพระ ศาสดาของตน

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2. เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติตน ให้พ้นจากความทุกข์ อันเป็นเป้าหมาย สูงสุดของชีวิต

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระไตรปิฎกมีจุดเริ่มต้นมาจากการจัด รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้า ระยะ แรกถ่ายต่อกันมาโดยการท่องจำปากเปล่า จนกระทั่งราว พ. ศ. 460 จึงมีการจารึก ลงเป็นลายลักษณ์อักษร

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า วินัยปิฎก ว่าด้วยสิกขาบทหรือ ศีลของภิกษุ ภิกษุณี สุตตันตปิฎก ว่าด้วยพระธรรม เทศนาของพระพุทธเจ้า อภิธัมมปิฎก ว่าด้วยธรรมะล้วนๆ อธิบายความหมาย ของหลักธรรมอย่างละเอียด ลึกซึ้ง มีเนื้อหารวมทั้งสิ้น 84,000 ธรรมขันธ์


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายโครงสร้างชื่อ คัมภีร์และสาระสังเขป ของพระสุตตันตปิฎก ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google