งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลนาน้อย นายอุทัย โปทาหนัก ประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล นายวิษณุ กองตุ้ย รองประธานองค์การบริหาร ส่วนตำบล นายเสกสรรศ์ โตสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลนาน้อย นายอุทัย โปทาหนัก ประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล นายวิษณุ กองตุ้ย รองประธานองค์การบริหาร ส่วนตำบล นายเสกสรรศ์ โตสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลนาน้อย นายอุทัย โปทาหนัก ประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล นายวิษณุ กองตุ้ย รองประธานองค์การบริหาร ส่วนตำบล นายเสกสรรศ์ โตสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2 สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล นากิจชัย ยะ ติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล หมู่ที่ 1 นายสุนทร บุตรเสน นายยรรยง วงศ์ ดอนไชย นายสกุลชัย เตจ๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล หมู่ที่ 2

3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล หมู่ที่ 4 นางพรทนา พรม การินทร์ นางจิราภรณ์ คง จันทร์ทอง นายชำนาญ เหมืองสาม นายประชัน ยะตุ้ย

4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล หมู่ที่ 6 นายสราวุฒิ อิน แสง นายวัชระ กาวินคำ นางมยุรี จัก คำมาละ นายนันทกร คำสุ รันทร์

5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล หมู่ที่ 8 นางอัมพร สลับ นางกาญจนา ไชยทะมาตร์ นางสาวภาวนา กาวินคำ จ. ส. อ. คมศิลป์ ธิ จักร์แปง

6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล หมู่ที่ 10 นายวิษณุ กองตุ้ย นายมงคล มานา แวน นายอุทัย โปทา หนัก นายสมเพชร นัน ไชยวงค์


ดาวน์โหลด ppt สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลนาน้อย นายอุทัย โปทาหนัก ประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล นายวิษณุ กองตุ้ย รองประธานองค์การบริหาร ส่วนตำบล นายเสกสรรศ์ โตสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google