งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 5. แถลงผลการสัมมนาโครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กลุ่มย่อยที่ 5 หัวข้อสัมมนา การขยายผลโครงการ “ ทำดี มี อาชีพ ” ไปยังพื้นที่ชายแดนอื่นๆ ประธาน : พ. อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 5. แถลงผลการสัมมนาโครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กลุ่มย่อยที่ 5 หัวข้อสัมมนา การขยายผลโครงการ “ ทำดี มี อาชีพ ” ไปยังพื้นที่ชายแดนอื่นๆ ประธาน : พ. อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 5

2 แถลงผลการสัมมนาโครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กลุ่มย่อยที่ 5 หัวข้อสัมมนา การขยายผลโครงการ “ ทำดี มี อาชีพ ” ไปยังพื้นที่ชายแดนอื่นๆ ประธาน : พ. อ. ชวลิต ภาษยะวรรณ์ เลขา : นาย อภิชาติ แก้วประดิษฐ์ สมาชิกกลุ่ม จำนวน 15 คน

3 รายชื่อ สมาชิก กลุ่ม 5 1. พ. อ. ชวลิต ภาษ ยะวรรณ์ 2. พ. อ. ชัชวาล กุล กุศล 3. นายอิทธิชัย แจ่มผล 4. นายอภิชาติ แก้ว ประดิษฐ์ 5. พ. ท. ไพโรจน์ ยะ วิญชาญ รอง กอ. รมน. จว. พ. ย. รอง กอ. รมน. จว. พ. ร. ผอ. วท. แม่ วงค์ หัวหน้างาน วทชม. มท. กอ. รมน. ภาค 3

4 รายชื่อ สมาชิก กลุ่ม 5 6. นายสุนทร จันทร์ เกตุ 7. นายสินธ์ มณีวรรณ 8. นาวาตรีประยูร ประพันธ์พัฒน์ 9. นางอันนารา จำรัสกลาง 10. นางศิริลักษณ์ อยู่ศรี ผช. ผอ. ศพจ. เชียงราย นักวิชาการ ศพจ. ลำพูน รอง กอ. รมน. จว. ช. ร. รอง ผอ. วช. ตาก กรมการจัดหา งาน

5 รายชื่อ สมาชิก กลุ่ม 5 11. พ. ท. พยงค์ บำรุงเวช 12. พ. อ. ปฏิญญา ลีลาศเจริญ 13. นายไชยนรินทร์ ฟ้าภิญโญ 14. นายสัญชัย ภัทรวรากุล 15. พ. อ. อนุรักษ์ ทับ คล้าย รอง กอ. รมน. จว. น. ว. รอง กอ. รมน. จว. ต. ก. ผอ. ศพจ. อุทัยธานี ศพจ. น่าน กอ. รมน. จว. ม. ส.

6 การขยายผลโครงการ ” ทำดี มีอาชีพ ” ไป ยังพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ 1. โครงการเหมาะสมกับเยาวชน ภาคอื่นๆ หรือไม่ ? ความคิดเห็นกลุ่ม : เหมาะสมเป็น อย่างยิ่ง ดังเหตุผล ประกอบดังต่อไปนี้ A. ลดปัญหาด้านยาเสพ ติด ของกลุ่มเยาวชน ตามแนวชายแดน

7 การขยายผลโครงการ ” ทำดี มีอาชีพ ” ไป ยังพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ 1. โครงการเหมาะสมกับเยาวชน ภาคอื่นๆ หรือไม่ ? B. ลดปัญหาการ เคลื่อนย้ายแรงงาน เข้าเมือง C. ลดปัญหาการว่างงาน ของเยาวชน บนพื้นที่สูงตามแนว ชายแดน

8 การขยายผลโครงการ ” ทำดี มีอาชีพ ” ไป ยังพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ 1. โครงการเหมาะสมกับเยาวชน ภาคอื่นๆ หรือไม่ ? D. เพิ่มโอกาสทาง การศึกษาและอาชีพ E. ยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน ตามแนวชายแดน

9 การขยายผลโครงการ ” ทำดี มีอาชีพ ” ไป ยังพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ 2. มีแนวทางการพัฒนาช่วยเหลือเยาวชนกลุ่ม เสี่ยงภาคอื่นๆอย่างไร ? แนวทางการพัฒนา + ช่วยเหลือมีดังนี้ A. ประชาสัมพันธ์โครงการ อย่าง ต่อเนื่อง ทั่วถึง และมีระยะเวลาในการคัดกรอง กลุ่มเป้าหมาย

10 การขยายผลโครงการ ” ทำดี มีอาชีพ ” ไป ยังพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ B. หลังจากสำเร็จการฝึกตามโครงการ ผู้ ผ่านการฝึกอบรมควรได้รับการ สนับสนุน หรือต่อยอดให้สามารถ ประกอบอาชีพได้จริง เช่น ทุนในการประกอบอาชีพ, การ จัดหางานที่เหมาะสม 2. มีแนวทางการพัฒนาช่วยเหลือเยาวชนกลุ่ม เสี่ยงภาคอื่นๆอย่างไร ?

11 การขยายผลโครงการ ” ทำดี มีอาชีพ ” ไป ยังพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ C. ให้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม ของโครงการ ตามความต้องการ และความ เหมาะสมของพื้นที่ 2. มีแนวทางการพัฒนาช่วยเหลือเยาวชนกลุ่ม เสี่ยงภาคอื่นๆอย่างไร ?

12 จบการ นำเสนอ กอ. รมน. ภาค 3 กลุ่ม 5


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 5. แถลงผลการสัมมนาโครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กลุ่มย่อยที่ 5 หัวข้อสัมมนา การขยายผลโครงการ “ ทำดี มี อาชีพ ” ไปยังพื้นที่ชายแดนอื่นๆ ประธาน : พ. อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google