งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
โครงการ " ทำดี มีอาชีพ " กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ กลุ่ม 5 กลุ่ม 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓

2 แถลงผลการสัมมนาโครงการ “ทำดี มีอาชีพ” กลุ่มย่อยที่ 5
แถลงผลการสัมมนาโครงการ “ทำดี มีอาชีพ” กลุ่มย่อยที่ 5 หัวข้อสัมมนา การขยายผลโครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ”ไปยังพื้นที่ชายแดนอื่นๆ ประธาน : พ.อ.ชวลิต ภาษยะวรรณ์ เลขา :นาย อภิชาติ แก้วประดิษฐ์ สมาชิกกลุ่ม จำนวน 15 คน

3 รายชื่อ สมาชิก กลุ่ม 5 1.พ.อ.ชวลิต ภาษยะวรรณ์ 2.พ.อ.ชัชวาล กุลกุศล
1.พ.อ.ชวลิต ภาษยะวรรณ์ 2.พ.อ.ชัชวาล กุลกุศล 3.นายอิทธิชัย แจ่มผล 4.นายอภิชาติ แก้วประดิษฐ์ 5.พ.ท.ไพโรจน์ ยะวิญชาญ รอง กอ.รมน.จว.พ.ย. รอง กอ.รมน.จว.พ.ร. ผอ.วท.แม่วงค์ หัวหน้างาน วทชม. มท.กอ.รมน.ภาค 3

4 รายชื่อ สมาชิก กลุ่ม 5 6.นายสุนทร จันทร์เกตุ 7.นายสินธ์ มณีวรรณ
6.นายสุนทร จันทร์เกตุ 7.นายสินธ์ มณีวรรณ 8.นาวาตรีประยูร ประพันธ์พัฒน์ 9.นางอันนารา จำรัสกลาง 10.นางศิริลักษณ์ อยู่ศรี ผช.ผอ.ศพจ. เชียงราย นักวิชาการศพจ.ลำพูน รอง กอ.รมน.จว.ช.ร. รอง ผอ.วช.ตาก กรมการจัดหางาน

5 รายชื่อ สมาชิก กลุ่ม 5 11.พ.ท.พยงค์ บำรุงเวช 12.พ.อ.ปฏิญญา ลีลาศเจริญ
11.พ.ท.พยงค์ บำรุงเวช 12.พ.อ.ปฏิญญา ลีลาศเจริญ 13.นายไชยนรินทร์ ฟ้าภิญโญ 14.นายสัญชัย ภัทรวรากุล 15.พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย รอง กอ.รมน.จว.น.ว. รอง กอ.รมน.จว.ต.ก. ผอ.ศพจ.อุทัยธานี ศพจ.น่าน กอ.รมน.จว.ม.ส.

6 การขยายผลโครงการ”ทำดี มีอาชีพ”ไปยังพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ
1.โครงการเหมาะสมกับเยาวชนภาคอื่นๆ หรือไม่ ? ความคิดเห็นกลุ่ม : เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ดังเหตุผลประกอบดังต่อไปนี้ A.ลดปัญหาด้านยาเสพติด ของกลุ่มเยาวชน ตามแนวชายแดน

7 การขยายผลโครงการ”ทำดี มีอาชีพ”ไปยังพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ
1.โครงการเหมาะสมกับเยาวชนภาคอื่นๆ หรือไม่ ? B.ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าเมือง C.ลดปัญหาการว่างงานของเยาวชน บนพื้นที่สูงตามแนวชายแดน

8 การขยายผลโครงการ”ทำดี มีอาชีพ”ไปยังพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ
1.โครงการเหมาะสมกับเยาวชนภาคอื่นๆ หรือไม่ ? D.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ E.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวชายแดน

9 การขยายผลโครงการ”ทำดี มีอาชีพ”ไปยังพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ
2.มีแนวทางการพัฒนาช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยงภาคอื่นๆอย่างไร ? แนวทางการพัฒนา+ช่วยเหลือมีดังนี้ A.ประชาสัมพันธ์โครงการ อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และมีระยะเวลาในการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

10 การขยายผลโครงการ”ทำดี มีอาชีพ”ไปยังพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ
2.มีแนวทางการพัฒนาช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยงภาคอื่นๆอย่างไร ? B.หลังจากสำเร็จการฝึกตามโครงการ ผู้ผ่านการฝึกอบรมควรได้รับการสนับสนุน หรือต่อยอดให้สามารถ ประกอบอาชีพได้จริง เช่น ทุนในการประกอบอาชีพ , การจัดหางานที่เหมาะสม

11 การขยายผลโครงการ”ทำดี มีอาชีพ”ไปยังพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ
2.มีแนวทางการพัฒนาช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยงภาคอื่นๆอย่างไร ? C.ให้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมของโครงการ ตามความต้องการ และความเหมาะสมของพื้นที่

12 จบการนำเสนอ กอ.รมน.ภาค 3 กลุ่ม5


ดาวน์โหลด ppt กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google