งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการคัดเลือกข้าราชการสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการคัดเลือกข้าราชการสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการคัดเลือกข้าราชการสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2552
ผลการคัดเลือกข้าราชการสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2552 กลุ่มปฏิบัติงานในโรงพยาบาล นางสาวสมคิด รวยเงิน นวก.สธ.ชำนาญการ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

2 กลุ่มปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
นางปัญชนิศ อักษร นวก.สธ.ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบ้านแหลม กลุ่มหัวหน้าสถานีอนามัย นางสุกัญญา องอาจ หน.สอ.อ่างหิน อ.ชะอำ

3 กลุ่มปฏิบัติงานในสถานีอนามัย
นางสุมา ทองมา นกว.สาธารณสุขชำนาญการ สอ.หนองชุมแสง อ.ท่ายาง กลุ่มลูกจ้าง น.ส.สุวลักษณ์ อรชร โรงพยาบาลชะอำ

4 ข้าราชการดีเด่นระดับอำเภอ
กลุ่มปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1. นายประดิษฐ ฤาเดช นวก.สธ.ชำนาญการ สสอ. เมือง 2. นางสุกัญญา ผ่องใส นวก.สธ.ชำนาญการ สสอ. แก่งกระจาน

5 กลุ่มปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
1. นางลดาวัลย์ เรืองอร่าม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล บ้านลาด 2. นางลออ สิงหโชติสุขแพทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขาย้อย 3. นางมารยาท อุทัยทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลท่ายาง

6 กลุ่มหัวหน้าสถานีอนามัย
1.นางจุฑารัตน์ สวนสวรรค์ หน. สอ.ไร่ส้ม 2) นางปนัดดา สุขเกษม หน.สอ.บางครก 3) นายธงชัย ยูนิพันธ์ สอ.สอ.คีรีวงศ์ 4) นาย ฉัตรชัย แจ้งเรือง หน.สอ.ท่าเสลา

7 กลุ่มปฏิบัติงานในสถานีอนามัย
1. นายนรินทร์ อินทรัตน์ นวก.สธ.ชำนาญการ สอ.นาวุ้ง 2) นายเสกสรร ปิ่นทอง นวก.สธ.ชำนาญการ สอ.พุม่วง 3) นายสมศักดิ์ ฉันทนารมณ์ นวก.สธ.ชำนาญการ สอ.ท่าตะคร้อ 4) นายองค์การ นิลเขียว จพ.สธ.ชำนาญงาน สอ.แหลมผักเบี้ย

8 กลุ่มปฏิบัติงานในสอ. (ต่อ)
5) นายสมบัติ ทองเจิม นวก.สธ.ชำนาญการ สอ.ท่าเรือ กลุ่มลูกจ้าง 1) นางวนิดา รตาภาณ์ รพ.ท่ายาง 2) นายสิราวุธ อุดมทรัพย์ รพ.บ้านลาด


ดาวน์โหลด ppt ผลการคัดเลือกข้าราชการสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google