งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการคัดเลือกข้าราชการ สาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2552 กลุ่มปฏิบัติงานใน โรงพยาบาล นางสาวสมคิด รวยเงิน นวก. สธ. ชำนาญการ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการคัดเลือกข้าราชการ สาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2552 กลุ่มปฏิบัติงานใน โรงพยาบาล นางสาวสมคิด รวยเงิน นวก. สธ. ชำนาญการ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการคัดเลือกข้าราชการ สาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2552 กลุ่มปฏิบัติงานใน โรงพยาบาล นางสาวสมคิด รวยเงิน นวก. สธ. ชำนาญการ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

2 กลุ่มปฏิบัติงานในสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ นางปัญชนิศ อักษร นวก. สธ. ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ บ้านแหลม กลุ่มหัวหน้าสถานีอนามัย นางสุกัญญา องอาจ หน. สอ. อ่างหิน อ. ชะอำ

3 กลุ่มปฏิบัติงานใน สถานีอนามัย นางสุมา ทองมา นกว. สา ธารณสุขชำนาญการ สอ. หนองชุมแสง อ. ท่า ยาง กลุ่มลูกจ้าง น. ส. สุวลักษณ์ อรชร โรงพยาบาลชะอำ

4 ข้าราชการดีเด่นระดับ อำเภอ กลุ่มปฏิบัติงานในสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ 1. นายประดิษฐ ฤาเดช นวก. สธ. ชำนาญการ สสอ. เมือง 2. นางสุกัญญา ผ่องใส นวก. สธ. ชำนาญการ สสอ. แก่งกระจาน

5 กลุ่มปฏิบัติงานใน โรงพยาบาล 1. นางลดาวัลย์ เรืองอร่าม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล บ้านลาด 2. นางลออ สิงหโชติสุขแพทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขาย้อย 3. นางมารยาท อุทัยทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลท่ายาง

6 กลุ่มหัวหน้าสถานี อนามัย 1. นางจุฑารัตน์ สวนสวรรค์ หน. สอ. ไร่ส้ม 2) นางปนัดดา สุขเกษม หน. สอ. บางครก 3) นายธงชัย ยูนิพันธ์ สอ. สอ. คีรีวงศ์ 4) นาย ฉัตรชัย แจ้งเรือง หน. สอ. ท่าเสลา

7 กลุ่มปฏิบัติงานใน สถานีอนามัย 1. นายนรินทร์ อินทรัตน์ นวก. สธ. ชำนาญการ สอ. นาวุ้ง 2) นายเสกสรร ปิ่นทอง นวก. สธ. ชำนาญการ สอ. พุม่วง 3) นายสมศักดิ์ ฉันทนารมณ์ นวก. สธ. ชำนาญการ สอ. ท่า ตะคร้อ 4) นายองค์การ นิลเขียว จพ. สธ. ชำนาญงาน สอ. แหลมผักเบี้ย

8 กลุ่มปฏิบัติงานใน สอ. ( ต่อ ) 5) นายสมบัติ ทองเจิม นวก. สธ. ชำนาญการ สอ. ท่าเรือ กลุ่มลูกจ้าง 1) นางวนิดา รตาภาณ์ รพ. ท่า ยาง 2) นายสิราวุธ อุดมทรัพย์ รพ. บ้านลาด


ดาวน์โหลด ppt ผลการคัดเลือกข้าราชการ สาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2552 กลุ่มปฏิบัติงานใน โรงพยาบาล นางสาวสมคิด รวยเงิน นวก. สธ. ชำนาญการ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google