งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge Management รศ นพ อภิชาติ ศิวยาธร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge Management รศ นพ อภิชาติ ศิวยาธร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge Management รศ นพ อภิชาติ ศิวยาธร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2 Thailand Quality Award A System Perspective Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges 1 Leadership (120) 7 Business Results (450) 2 Strategic Planning (85) 6 Process Management (85) 3 Customer and Market Focus (85) 4 Information, Analysis, and Knowledge Management (90) 5 Human Resource Focus (85) Leadership triad

3 The Balanced Scorecard Is a Step in a Continuum That Describes What Value Is and How It Is Created Mission Why We Exist Value What’s Important to Us Vision What We Want to Be Strategy Our Game Plan Strategy Map Translate the Strategy into operational terms Balanced Scorecard KPI Measure and Focus Targets and Initiatives What We Need to Do Personal Objectives What I Need to Do Strategic Outcomes Satisfied Shareholders Delighted Customers Efficient and Effective Processes Motivated and Prepared Workforce

4 Why…KM ???? การแข่งขัน ปลาเร็วกินปลาช้า มีความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน Knowledge assets

5 “The process through which organizations generate value from their intellectual and knowledge-based assets.” KM: A Definition Knowledge Management Research Center

6 การเรียนรู้ แหล่งความรู้ องค์ความรู้ ก่อน ทำงาน หลังทำงาน ระหว่างทำงาน หยิบมาใช้ ค้นหาคบหา วิเคราะห์สังเคราะห์ให้ตกผลึก ควักออกมาใช้ ปรับปรุงจากรายงานประจำปีของ สคส. 2546

7 ความรู้อยู่ที่ไหน ? ตำรา ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ประชุมวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ คนทำงาน ถูกทุกข้อ

8 Characteristics of Knowledge ความรู้ที่ชัดแจ้ง Explicit กฎ ระเบียบ คู่มือ แผนปฏิบัติการ ระบบ CPG, CareMap Tacit ทักษะ ประสบการณ์ พรสวรรค์ สัญชาตญาณ ความคิดริเริ่ม Documented Codified Archived Not Documented Difficult to identify ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน

9 Employee Brains Paper Documents Sharable Electronic Knowledge Base Electronic Documents Source: Survey of 400 Executives by Delphi Where Organizational Knowledge Resides

10 Accumulated intellectual resources of your organization. It is the knowledge possessed by your organization and its employees in the form of information, ideas, learning, understanding, memory, insights, cognitive and technical skills, and capabilities. Employees (staff), software, patents, databases, documents, guides, policies and procedures, and technical drawings are repositories of an organization’s knowledge assets. Knowledge assets are held not only by an organization but resides within its customers (patients), suppliers, and partners as well. -- Baldrige Criteria Knowledge Assets

11 เป้าหมายของ KM กระบวนการในการจัดการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความรู้ที่ต้องใช้งาน จากฐานความรู้ที่มีอยู่ อย่างทันเวลา สร้างความรู้ใหม่ แบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น สามารถทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

12 Reduce cycle time Reduce cost Reduce risk Enhance effectiveness Faster spread of best practices Increase speed of innovation Benefits of KM

13 “GREAT” Knowledge Value Chain Gene rate * Identify * Create * Acquire Repres ent * Organise * Codify * Add value Access * Store * Distribute Trans fer * Share * Learn * Use

14 The Knowledge Management Framework Knowledge Driver Knowle dge Outcom es Measure and Monitor Leadership and Strategy Culture Technology Knowledge Infrastructure “GREAT” Knowledge Value Chain A cces s distribut e store T ransf er learn share Learn G ener ate create identify acquire RE pres ent codify organise add value

15 การสร้าง การรวบรวม การจัดหมวดหมู่ การเข้าถึง การนำไปใช้งาน การแลกเปลี่ยน แบ่งปัน การยกระดับความรู้ กระบวนการ KM

16 Socialization การมีปฏิสัมพันธ์ทำ ให้มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ฝังลึก Externalization กระบวนการสื่อความ จากประสบการณ์ ออกเป็นภาษาพูด เขียน Internalization การจดจำความรู้ที่ชัด แจ้ง ฝังลึกเข้าไปใน คน Combination กระบวนการผนวก ความรู้ได้เป็นความรู้ ที่กว้างขวาง ลึกซึ้ง เกลียวความรู้ Tacit Knowledge Explicit Knowledge Explicit K.Tacit K.

17 Effective KM 4 key components Content People Process Technology

18 KM 2 ยุค เน้น ICT Knowledge map (portal) เน้น Knowledge Sharing Community of Practice (social network)

19 CAPTURE CONNECTIVITY Focus of KM Activities

20 A Knowledge Map An information tool Point to knowledge but doesn't contain it Point to people as well as documents and other resources Start out with all the relevant informations in databases Inventory of the knowledge in our organization Distinct from our organizational chart in that it shows expertise not reflected in job titles or descriptions. An effective way to search for expertise that resides anywhere in the organization.

21

22

23

24 Knowledge Sharing ประสบการณ์ ร.พ. ศิริราช

25 World Class KM Environment Transition and Behavior Management Process and Tools Learning Communication Measurements Recognition and Reward KM Cycle of Implementation “Desired State”

26 การสร้างทีมจัดการความรู้ในองค์กร ผู้บริหารสูงสุดสนับสนุน สร้างทีม หาองค์ความรู้ ทำกิจกรรมนำร่อง ติดตามและเรียนรู้จากโครงการนำร่อง พัฒนารูปแบบเพื่อการขยายผล ปรับวัฒนธรรมองค์กร สร้างคลังความรู้ในองค์กรที่ทุกคนเข้าถึงได้

27 Community of Practice (CoP) กลุ่มของบุคลากรที่มีความสนใจในเรื่อง เดียวกัน มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ทำให้เกิด ความรู้ใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร ชุมชน ปฏิบัติ

28 กิจกรรม CoP มีเวลาพูดคุย ถกเถียง ปรึกษาหารือ ทำงาน ร่วมกัน ช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกัน นำข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ที่มีมาแลกเปลี่ยน กัน(สิ่งที่สำเร็จ และข้อผิดพลาด) ร่วมกันนำความรู้ที่มีมาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร  ความรู้ แนวทางปฏิบัติที่สามารถ นำไปใช้ได้

29 การรวมตัวเป็น CoP ต้นคิดและแกนนำเบื้องต้น กำหนดประเด็น (domain) เชิญชวนผู้ทื่ทำงานในด้านนั้นมาร่วม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสม เน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับสมาชิก รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากกลุ่มเพื่อการขยายผล ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง สร้างเครือข่าย

30 CoP Model KM team CQI Expert Founding member CoP CQI Active KM member 50 KM member 670 Clinical employees 5,000 December 2003

31 CoP Model KM team CQI Expert Founding member CoP CQI Active KM member 100 KM member 1,735 Clinical employees 5,000 Potential new CoP New CoP New CoP New CoP August 2004

32 Methods of Implementing CoPs Provide a framework for establishing CoPs Registration of CoPs Provide support : concept, time, IT Facilitate K sharing K assets and K utilization

33 Components of a CoP 1. Community Facilitator ▪ Expert ▪ Practitioner Historian IT Admin 1. Community Facilitator ▪ Expert ▪ Practitioner Historian IT Admin 2. Domain 3. Working knowledge

34 CoPs Establishment & Facilitation Prioritize knowledge needs Leaders’ roles and responsibilities Register community membership Plan and schedule community activities Coordinate core group, facilitator, historian, IT Facilitate knowledge sharing process

35 CoPs Domains for 2005 Quality Management  Discharge Planning  Nursing Document  Internal Surveyor  ISO 15189 Area of Excellence  Pain Management  Nursing Research  Wound and Ostomy

36 CoPs: Domains for 2005 Patient Safety  Drugs Administration  Patient Identification  Pre-operative Management  CPR  Surgical Instrument Management Customer Satisfaction  Patient Satisfaction

37 CoP Implementation Training Define Domain Kick off Sharing Speed by IT Evaluation Set as priorityTeam responsibility Concentrate on People Core members AnalyzeKnowledge assets Set up CoPs

38 IT Blueprint

39

40

41

42 CoP Pain Management

43 CoP Anesthesiology Nurses

44 CoP ESB

45 CoP Nursing Document : K Assets

46 Web board CoP Medication Safety

47

48 CoP Model CoPs 20 Active KM member 500 KM member 3,288 Clinical employees 5,000 Potential new CoP New CoP New CoP New CoP September 2005

49 KM Members

50 2005

51 Type of Members September 2005

52 2005

53 Knowledge Assets General KM19 Innovation94 CQI66 Care team30 CoP20 Misc 27

54 KM Keywords Knowledge strategy Knowledge sharing Leverage of knowledge assets

55 กระบวนการทำงานเครื่องชี้วัด Target CQI “ Tool Box ” Concept

56 กระบวนการทำงานเครื่องชี้วัด Best practice BenchmarkingCQI “ Tool Box ” Concept

57 กระบวนการทำงานเครื่องชี้วัด Best practice BenchmarkingCQIKM ขยายผล “ Tool Box ” Concept

58 กิจกรรมกลุ่ม 1. หมวดความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินงานของ สป มี อะไรบ้าง ลำดับความสำคัญมา 5 อย่าง พร้อมทั้ง เหตุผล 2. ทีมจัดการความรู้ได้ดำเนินการกิจกรรม KMอะไร ไปแล้วบ้างเพื่อตอบสนองต่อประเด็นข้างต้น ผลลัพธ์เป็นอย่างไร 3. หลังจากการเรียนรุ้ในวันนี้ กลุ่มมีข้อเสนอ อะไรบ้างในการปรับการดำเนินการ KM ให้ ได้ผลดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Knowledge Management รศ นพ อภิชาติ ศิวยาธร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google