งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะผู้นำ แนวคิดพื้นฐานด้าน ภาวะผู้นำ ยุทธนา พรหมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะผู้นำ แนวคิดพื้นฐานด้าน ภาวะผู้นำ ยุทธนา พรหมณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะผู้นำ แนวคิดพื้นฐานด้าน ภาวะผู้นำ ยุทธนา พรหมณี

2 ความหมายของผู้นำ "ผู้นำ" หมายถึง บุคคลที่สามารถชักจูง หรือชี้นำบุคคลอื่น ให้ปฏิบัติงาน สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมี ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

3 ความหมายของภาวะผู้นำ หมายถึง ศิลปของการใช้อิทธิพลหรือ กระบวนการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น เพื่อให้ มีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการ ปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จตาม จุดมุ่งหมายของกลุ่ม

4 ภาวะผู้นำ Leadership มาจากคำ 2 คำ คือ Leader กับคำว่า Shipมาจากคำ 2 คำ คือ Leader กับคำว่า Ship จึงแปลว่า เรือที่มีผู้นำ หรือเรือที่มีหางเสือจึงแปลว่า เรือที่มีผู้นำ หรือเรือที่มีหางเสือ ภาวะผู้นำ คล้ายกับพวงมาลัย Power ของ รถยนต์ ที่ช่วยให้คนขับรถออกแรง (Authority) ได้ดี หากรถยนต์ขาดพวงมาลัยย่อม ขาดทิศทางเช่นเดียวกันภาวะผู้นำ คล้ายกับพวงมาลัย Power ของ รถยนต์ ที่ช่วยให้คนขับรถออกแรง (Authority) ได้ดี หากรถยนต์ขาดพวงมาลัยย่อม ขาดทิศทางเช่นเดียวกัน

5 “ ผู้นำ ” กับ “ ภาวะผู้นำ ” เหมือน หรือ แตกต่าง กัน อย่างไร ?

6 ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับภาวะผู้นำ ผู้นำ (Leader) -มีบทบาทเหนือบุคคลอื่นใน หน่วยงาน -ได้รับเลือกจากสมาชิกหรือ บุคคลอื่นให้เป็นผู้นำ -ได้รับการยอมรับหรือยกย่อง ของกลุ่มให้เป็นผู้นำ -มีบทบาทสำคัญในการทำให้ องค์กรบรรลุเป้าหมาย ภาวะผู้นำ (Leadership) -คุณสมบัติภายในตัวของผู้นำ เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความ สามารถในการชัก นำคนทั้งหลายให้มีจุดมุ่งหมาย เดียวกัน -พฤติกรรมของบุคคลในการ กำกับกิจกรรมของกลุ่มไปสู่ เป้าหมายร่วมกัน -เป็นกระบวนของการใช้อิทธิพล ต่อกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม เพื่อ การตั้งเป้าหมายและบรรลุ เป้าหมาย สรุป “ ผู้นำ ” หมายถึง บุคคล ที่สามารถชักจูงหรือชี้นำ บุคคลอื่น ให้ปฏิบัติงาน สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง ไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพ สรุป “ ภาวะผู้นำ ” หมายถึง ศิลปของการใช้อิทธิพลหรือ กระบวนการใช้อิทธิพลต่อ บุคคลอื่น เพื่อให้มีความเต็ม ใจ และกระตือรือร้นในการ ปฏิบัติงานจนประสบ ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ของกลุ่ม

7 คุณสมบัติของผู้นำ 1.ความรู้ 2.ความริเริ่ม 3.มีความกล้าหาญและ ความเด็ดขาด 4.การมีมนุษยสัมพันธ์ 5.มีความยุติธรรมและ ซื่อสัตย์สุจริต 6. มีความอดทน 7. มีความตื่นตัวแต่ ไม่ตื่นตูม 8. มีความภักดี 9. มีความสงบเสงี่ยม ไม่ถือตัว

8 1.ความรู้ (Knowledge) การเป็นผู้นำนั้น ความรู้เป็นสิ่งจำเป็นที่สุด ความรู้ ในที่นี้มิได้หมายถึงเฉพาะความรู้เกี่ยวกับงานใน หน้าที่เท่านั้น หากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรู้ เพิ่มเติมในด้านอื่นๆ ด้วย ผู้นำต้องเป็นผู้รอบรู้ ยิ่งรอบรู้มากเพียงใด ฐานะแห่งความเป็นผู้นำก็ จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นเพียงนั้น

9 2.ความริเริ่ม (Initiative) ความริเริ่ม คือ ความสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่ง ใดในขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ด้วยตนเอง โดย ไม่ต้องคอยคำสั่ง หรือความสามารถแสดงความ คิดเห็นที่จะแก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีขึ้น หรือ เจริญขึ้นได้ด้วยตนเองความริเริ่มจะเจริญงอก งามได้ จะต้องมีความกระตือรือร้น มีความเอาใจ ใส่ต่อหน้าที่ มีพลังใจที่ต้องการความสำเร็จอยู่ เบื้องหน้า

10 3.มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด ( Courage and firmness) ผู้นำที่ดีจะต้องไม่กลัวต่ออันตราย ความ ยากลำบาก หรือความเจ็บปวดใดๆ ทั้งทางกาย วาจา และใจผู้นำที่มีความกล้าหาญ จะช่วยให้ สามารถผจญต่องานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ นอกจากความกล้าหาญแล้ว ความเด็ดขาดก็เป็น ลักษณะอันหนึ่งที่จะต้องทำให้เกิดมีขึ้น ในตัวของผู้นำเองต้องอยู่ในลักษณะของการ “กล้าได้กล้าเสีย” ด้วย

11 4.การมีมนุษยสัมพันธ์ (Human relations) ผู้นำที่ดีจะต้องรู้จักประสานความคิด ประสาน ประโยชน์สามารถทำงานร่วมกับคนทุกเพศ ทุก วัย ทุกระดับการศึกษาได้ ผู้นำที่มีมนุษยสัมพันธ์ ดีจะช่วยให้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได้

12 5.มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ( Fairness and Honesty) ผู้นำที่ดีจะต้องอาศัยหลักของความถูกต้อง หลัก แห่งเหตุผลและความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อื่น เป็น เครื่องมือในการวินิจฉัยสั่งการ หรือปฏิบัติงานด้วยจิตที่ปราศจากอคติ ปราศจากความลำเอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก

13 6.มีความอดทน (Patience) ความอดทน จะเป็นพลังอันหนึ่งที่จะผลักดันงาน ให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ อย่างแท้จริง

14 7.มีความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม ( Alertness ) ความตื่นตัว หมายถึง ความระมัดระวัง ความสุขุม รอบคอบ ความไม่ประมาท ไม่ยืดยาดขาดความ กระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการปฏิบัติงาน ทันต่อเหตุการณ์ การไม่ตื่นตูม เป็นพลังทางจิตที่จะหยุดคิด ไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รู้จักใช้ ดุลยพินิจที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆ หรือเหตุต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง พูดง่ายๆ ผู้นำที่ดีจะต้องรู้จัก ควบคุมตัวเองนั่นเอง (Self control)

15 8. มีความภักดี (Loyalty) การเป็นผู้นำหรือหัวหน้าที่ดีนั้น จำเป็นต้องมีความ จงรักภักดีต่อหมู่คณะ ต่อส่วนรวมและต่อ องค์การ ความภักดีนี้ จะช่วยให้หัวหน้าได้รับ ความไว้วางใจ และปกป้องภัยอันตรายในทุกทิศ ได้เป็นอย่างดี

16 9. มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว (Modesty) ผู้นำที่ดีจะต้องๆไม่หยิ่งยโส ไม่จองหอง ไม่ วางอำนาจ และไม่ภูมิใจในสิ่งที่ไร้เหตุผลความ สงบเสงี่ยมนี้ ถ้ามีอยู่ในหัวหน้างานคนใดแล้ว ก็ จะทำให้ลูกน้องมีความนับถือ และให้ความ ร่วมมือเสมอ

17 บทบาทของผู้นำ (LEADERSHIP ROLE) ผู้นำมีบทบาทและหน้าที่หลายประการ ผู้นำเป็น ทั้งหัวหน้า เพื่อนร่วมงานผู้ให้กำลังใจ ตลอดจน เป็นผู้วินิจฉัยตัดสินใจกลุ่มของตน. บทบาทและหน้าที่ของผู้นำ มี 3 ประการ ดังนี้

18 ผู้รักษาหรือประสานให้สมาชิกกลุ่ม อยู่ร่วมกัน (Maintenaace of membership) หมายถึง จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่ม มีความสัมพันธ์ คนในกลุ่ม และเป็นที่ยอมรับของคนในกลุ่มทำ ให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน

19 ผู้ปฏิบัติภาระกิจของกลุ่มให้บรรลุ วัตถุประสงค์ (Objective attaniment) หมายถึง เขาจะต้องรับผิดชอบในกระบวนการ วิธีการทำงานด้วยความมั่นคงและเข้าใจได้ และเขาจะต้องทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

20 ผู้อำนวยให้เกิดการติดต่อ สัมพันธ์ในกลุ่ม (Group interaction facilitation) หมายถึง เขาจะต้องปฏิบัติงานในทางที่อำนวย ความสะดวกให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์และปฏิบัติ กันด้วยดีของสมาชิกในกลุ่ม การติดต่อสื่อสารที่ ดีเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นการช่วยให้หน้าที่นี้บรรลุ เป้าหมาย

21 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะผู้นำ 1.ตัวผู้นำ 2.ผู้ตาม 3.สถานการณ์

22 1. มีความทะเยอทะยานและมีพลัง 2. มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะเป็นผู้นำ 3. มีความซื่อสัตย์ 4. มีความมั่นใจในตนเอง 5. มีความเฉลียวฉลาด 6. มีความรู้ในงาน ตัวผู้นำ ผู้นำมีลักษะพิเศษบางประการที่ผู้ตามไม่มี ซึ่งรวมถึง พลังกาย พลังสมอง และพลังศีลธรรม

23 ผู้ตาม บุคคลที่แสดงบทบาทผู้ช่วยเหลือและสนับสนุน ผู้นำ รวมทั้งรับคำสั่งและรับมอบหมายงานจาก ผู้นำเพื่อนำมาปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ การที่ผู้ตามยินดีคล้อยตามผู้นำเพราะต่าง ก็มีผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

24 สถานการณ์ ประโยคคุ้นหูหนึ่งที่พูดว่า "สถานการณ์สร้างผู้นำ" Environmental Theories ทฤษฎีสภาพแวดล้อม ทฤษฎีนี้เชื้อว่าบุคคลที่จะเป็นผู้นำขึ้นอยู่กับสภาพ แวดล้อมกล่าวคือ ผู้นำจะเป็นผู้สามารถแก้ปัญหา ในยามวิกฤตได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวติดของ Ross and Hendry สถานการณ์ที่กลุ่ม เผชิญอยู่ก่อให้เกิดผู้นำได้

25 เทคนิคการสร้างเสริมความเป็นผู้นำ ที่ ฝึกฝนได้ มี 8 ประการ คือ 1.สำรวจตัวเอง พิจารณาข้อบกพร่อง เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำที่ดี 2.ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะด้าน บริหาร และ จิตวิทยาสังคม 3.ฝึกอบรมในสถาบันปรับปรุงบุคลิกภาพ 4.พัฒนาการสนทนาโต้ตอบ ฝึกการเป็นนักฟัง / นักพูด(ถ่ายทอด)ที่ดี

26 5. ปรับปรังบุคลิกภาพ ภายในและภายนอก ของ ตนเอง 6. ทบทวนท่าที ที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นให้สุภาพ นุ่มนวล เป็นปกตินิสัย 7. ฝึกฝน สังเกตการณ์ กล้าตัดสินใจ 8. ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีเหตุผล ในการ ทำงาน มีความสุขุมรอบคอบ เทคนิคการสร้างเสริมความเป็นผู้นำ ที่ฝึกฝนได้ มี 8 ประการ คือ

27 ปรัชญาของการเป็นผู้นำ เหลาจื้อ ให้นิยามว่า "ผู้นำ คือ ผู้ที่มี ผู้ตาม" แต่ ผู้ตาม ต้องยินดีที่จะตาม" และยังเทียบผู้นำไว้ ๔ ระดับ ระดับแรก ผู้คน ทำตาม เชื่อฟัง เพราะความเกลียด ระดับต่อมา ผู้คนเชื่อฟังและทำตามเพราะ ความกลัว ระดับต่อมา ผู้คนเชื่อฟังและทำตามเพราะ ความรัก ระดับสูงสุดคือ ทำให้ลูกน้อง หรือ ผู้ตาม มั่นใจและรู้สึกว่า เขา ทำสิ่งเหล่านั้นเอง แล้วมีคำพูดว่า "เห็นไหม ฉันทำ สำเร็จ" และเขาก็จะรู้ว่า มี"ผู้นำอยู่เบื้องหลัง" ความสำเร็จ ของเขา คำสอนของเหลาจื้อ "เป็นผู้นำต้องเดินตาม"

28 ศิลปะแห่งผู้นำ ชนะศึกสงครามใช่ความยาก ถ้าหากมียุทธวิธีที่ดีกว่า ใช้ เล่ห์เหลี่ยมกลศึกที่ฝึกมา อีกศัสตราฆ่าฟันก็บรรลัยชนะศึกสงครามใช่ความยาก ถ้าหากมียุทธวิธีที่ดีกว่า ใช้ เล่ห์เหลี่ยมกลศึกที่ฝึกมา อีกศัสตราฆ่าฟันก็บรรลัย แต่ชนะผู้ใดก็ไม่วิเศษ เท่าชนะกิเลสของตนได้ ชนะคน พันคน จนเกรียงไกร ถ้าแพ้ใจพ่ายตนไม่พ้นพาลแต่ชนะผู้ใดก็ไม่วิเศษ เท่าชนะกิเลสของตนได้ ชนะคน พันคน จนเกรียงไกร ถ้าแพ้ใจพ่ายตนไม่พ้นพาล เมื่อเห็นตัวแม่ทัพ ก็รู้ว่าพลทหารเป็นอย่างไร เมื่อเห็นพล ทหาร ก็รู้ว่าแม่ทัพเป็นอย่างไร : Arther W. Newcombเมื่อเห็นตัวแม่ทัพ ก็รู้ว่าพลทหารเป็นอย่างไร เมื่อเห็นพล ทหาร ก็รู้ว่าแม่ทัพเป็นอย่างไร : Arther W. Newcomb ความแข็งแกร่งของกลุ่ม ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของผู้นำ : Vince Lombardiความแข็งแกร่งของกลุ่ม ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของผู้นำ : Vince Lombardi ทหารดีมีสิบคนภายใต้การนำอย่างฉลาด สามารถโจมตี ทหารร้อยคนที่ขาดหัวหน้าได้ : Euripidesทหารดีมีสิบคนภายใต้การนำอย่างฉลาด สามารถโจมตี ทหารร้อยคนที่ขาดหัวหน้าได้ : Euripides คนไม่ใช่สิงโต หรือแกะ แต่เป็นผู้นำทำให้คนเปลี่ยนเป็น สิงโตหรือแกะก็ได้ : Jean Dutourdคนไม่ใช่สิงโต หรือแกะ แต่เป็นผู้นำทำให้คนเปลี่ยนเป็น สิงโตหรือแกะก็ได้ : Jean Dutourd

29 ผู้นำพันธุ์ใหม่ สไตล์สามก๊ก จงท่องยุทธจักร เพื่อพิทักษ์คุณธรรมจงท่องยุทธจักร เพื่อพิทักษ์คุณธรรม มุ่งพิชิตคนพาล อภิบาลคนดีมุ่งพิชิตคนพาล อภิบาลคนดี ต้องใช้กระบี่ปราบมาร(พระเดช) ประสานฝ่ามือ อรหันต์(พระคุณ)ต้องใช้กระบี่ปราบมาร(พระเดช) ประสานฝ่ามือ อรหันต์(พระคุณ) ไม่มีกระบี่ใด ที่ไม่หัก ไม่มีชัยชนะใด ที่ไม่พ่ายแพ้ไม่มีกระบี่ใด ที่ไม่หัก ไม่มีชัยชนะใด ที่ไม่พ่ายแพ้ ไม่มีอำนาจใด ที่ไม่หมด ผู้ใช้ดาบ ก็จะตายเพราะ ดาบ ผู้ที่ใช้แต่อำนาจ ก็จะพบแต่ความพินาศ ไม่มีอำนาจใด ที่ไม่หมด ผู้ใช้ดาบ ก็จะตายเพราะ ดาบ ผู้ที่ใช้แต่อำนาจ ก็จะพบแต่ความพินาศ ชนะใจเป็นหลัก ชนะศึกเป็นรอง ชนะใจเป็นหลัก ชนะศึกเป็นรอง

30 ผู้นำดี ผู้ตามดี ย่อมดีแน่ ผู้นำดี ผู้ตามแย่ ต้องแก้ไข ผู้นำดี ผู้ตามดี มีถมไป ผู้นำแย่ ไม่เอาใหน บรรลัยเลย

31


ดาวน์โหลด ppt ภาวะผู้นำ แนวคิดพื้นฐานด้าน ภาวะผู้นำ ยุทธนา พรหมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google