งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11.7 วิธีการศึกษา Soil Erosion

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11.7 วิธีการศึกษา Soil Erosion"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11.7 วิธีการศึกษา Soil Erosion
Observation Method การวัด Soil erosion โดยใช้การขึงลวดปล่อยดิ่ง ระดับดินเดิม ระดับดินใหม่ ระดับดินเดิม ระดับดินใหม่

2 11.7.1.2 วิธีปักหมุด (Spike Method)
ระดับดินเดิม ระดับดินใหม่

3 11.7.2 Research Experiment 10.7.2.1 Soil erosion plot
Uniform site ต้องมี slope เท่ากัน Aspect เหมือนกัน Elevation เท่ากัน etc. - ท่อจากถังตะกอนที่ 1 ไปยังถังตะกอนที่ 2 มี 1 ช่อง - ปล่อยให้น้ำไหลล้นจากถังที่ 1 จำนวน 9 ช่อง

4 แปลงทดลองในพื้นที่การเกษตร (สับปะรด)
( ยางพาราให้ผลผลิตแล้ว)

5 11.7.2.2 Small watershed study * Weir (เขื่อนวัดน้ำ)

6 11.7.2.3 ใช้ USLE (Universal Soil-Loss Equation)
A = R K C P S L A = Soil loss (tons/acre) R = Rainfall erosive index EI 30max K = Soil Erodibility Factors C = Crop Management Factors P = Conservation Practice Factors S = Slope Factors L = Slope Length Factors สมการ USLE เกิดขึ้นใน USA ซึ่งใช้การศึกษาจากแปลงทดลองทำการเกษตรกรรมจำนวนมากมายทั่วไปประเทศ USA นำมาสรุปเข้าด้วยกันเป็นการกระทำร่วมกันของทุกตัวแปรในสมการ

7 Soil Loss = f {(Erosivity)(Erodibility)} Soil Physical properties
Rainfall Soil Physical properties Management Kinetic Energy (KE) Soil Mgt. Crop Mgt. A = R x K x LS x P x C

8 User inputs to describe specific site
General Flow Chart of USLE Data files previously defined by user User inputs to describe specific site USLE Computations R K LS C P Location Soil Topography Land Use City (Weather) Database Plant Database Operations Database A-USLE Soil Loss Estimate

9 มโนทัศน์ของการศึกษาวิจัยผลกระทบด้านมลพิษตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำ
กระบวนการยึดนํ้ า ของพืชและการกักเก็บ นํ้ าผิวหน้าดิน ฝน กระบวนการการซึมนํ้ า ผ่านผิวดิน น้ำท่า การกัดชะและเคลื่อนย้าย ตะกอนโดยน้ำบ่าหน้าดิน ตะกอนโดยน้ำฝน สมรรถนะการ พัดพาตะกอน ปริมาณดิน ตะกอนพังหมด ผลผลิต ตะกอน


ดาวน์โหลด ppt 11.7 วิธีการศึกษา Soil Erosion

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google