งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กหญิงภารินทร์ บลทอง เลขที่ 24 ม.2/1 เสนอ อาจารย์จริญญา ม่วงจีน อาจารย์ภาวนา พลอิทร์ เด็กหญิงภารินทร์ บลทอง เลขที่ 24 ม.2/1 เสนอ อาจารย์จริญญา ม่วงจีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กหญิงภารินทร์ บลทอง เลขที่ 24 ม.2/1 เสนอ อาจารย์จริญญา ม่วงจีน อาจารย์ภาวนา พลอิทร์ เด็กหญิงภารินทร์ บลทอง เลขที่ 24 ม.2/1 เสนอ อาจารย์จริญญา ม่วงจีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เด็กหญิงภารินทร์ บลทอง เลขที่ 24 ม.2/1 เสนอ อาจารย์จริญญา ม่วงจีน อาจารย์ภาวนา พลอิทร์ เด็กหญิงภารินทร์ บลทอง เลขที่ 24 ม.2/1 เสนอ อาจารย์จริญญา ม่วงจีน อาจารย์ภาวนา พลอิทร์

3 การทำการนำเสนอในครั้งนี้เพื่อที่จะ ตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจใน อาณาจักรอยุธยาเกี่ยวกับเรื่องบุคคลสำคัญ ใช้ ในการประกอบการศึกษา และหาความรู้ เพิ่มเติม ในการนำเสนอชุดนี้จะเสนอในเรื่อง เกี่ยวกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระ รามาธิบดดีที่ 2 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้จัดทำหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าการทำนำเสนอ ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจเป็น อย่างยิ่ง ผู้จัดทำ การทำการนำเสนอในครั้งนี้เพื่อที่จะ ตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจใน อาณาจักรอยุธยาเกี่ยวกับเรื่องบุคคลสำคัญ ใช้ ในการประกอบการศึกษา และหาความรู้ เพิ่มเติม ในการนำเสนอชุดนี้จะเสนอในเรื่อง เกี่ยวกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระ รามาธิบดดีที่ 2 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้จัดทำหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าการทำนำเสนอ ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจเป็น อย่างยิ่ง ผู้จัดทำ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt เด็กหญิงภารินทร์ บลทอง เลขที่ 24 ม.2/1 เสนอ อาจารย์จริญญา ม่วงจีน อาจารย์ภาวนา พลอิทร์ เด็กหญิงภารินทร์ บลทอง เลขที่ 24 ม.2/1 เสนอ อาจารย์จริญญา ม่วงจีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google