งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนา คริสต์. คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ คัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์ไบเบิล เป็นหนังสือ อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายิวและคริสต์ ศาสนา และเป็นหนังสือที่กล่าวถึง ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนา คริสต์. คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ คัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์ไบเบิล เป็นหนังสือ อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายิวและคริสต์ ศาสนา และเป็นหนังสือที่กล่าวถึง ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนา คริสต์

2 คัมภีร์ของศาสนาคริสต์

3 คัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์ไบเบิล เป็นหนังสือ อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายิวและคริสต์ ศาสนา และเป็นหนังสือที่กล่าวถึง ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้า กับมนุษย์โดยมีข้อเขียนจำนวนมาก พระคัมภีร์ไบเบิลแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้ 1. พระคัมภีร์พันธะสัญญาเดิม 2. พระคัมภีร์พันธะสัญญาใหม่

4 พระคัมภีร์พันธสัญญา เดิม เป็นคัมภีร์ของศาสนายิวหรือยู ดาห์ กล่าวถึง ความเป็นมาของจักรวาล มนุษยชาติ ประวัติชนชาติยิวใน ประเทศอียิปต์ วิธีประกอบศา สนพิธีในกรณีต่าง ๆ ข้อห้าม สำหรับชาวยิว ประวัติชนชาติยิว ในการอพยพ วรรณคดีต่าง ๆ เป็นต้นว่า นิทานคำกลอน เพลงสดุดีพระเจ้า สุภาษิต ปัญญาจารย์อันเป็นประมวลคติ พจน์และคำพังเพยต่าง ๆ และ เพลงโซโลมอนซึ่งเป็นคำ กลอนโต้ตอบระหว่างเจ้าบ่าว กับเจ้าสาว

5 พระคัมภีร์พันธสัญญา ใหม่ เป็นคัมภีร์ของคริสต์ศาสนาโดย แท้ ประกอบด้วยหนังสือ และข้อเขียน ในลักษณะ จดหมาย รวมทั้งหมดมี 27 เล่ม กล่าวถึงประวัติและคำสอน ของพระเยซู คริสต์ สังคมของชาวคริสต์ นับตั้งแต่พระเยซู คริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขน จนกระทั่งการ เผยแพร่ศาสนาของนักบุญเปโตร และนักบุญ เปาโล เป็นต้น และจดหมายเหตุ ของผู้นำตาม โบสถ์ต่าง ๆ ในสมัยนักบุญเปาโล

6 หลักคำสอนของศาสนา คริสต์

7 ศาสนายิวเป็นต้นกำเนิดคริสต์ ศาสนา ศาสนายิวเกิดขึ้นในอาณาจักรยู ดาห์ ชนชาติอิสราเอล หรือฮิบรูนับ ถือพระเจ้าองค์เดียว เรียกว่า ยาเวห์ หรือยะโฮวา นักบุญผู้ประดิษฐาน ศาสนายิว มีนามว่า " โมเสส " เป็น บุคคลที่ฉลาด รอบรู้ในเหตุการณ์ มี ปัญญาและปฏิภาณดี คำสอนที่โมเสส นำมาประกาศแก่ชาวยิวในครั้งนั้น เรียกว่า " บัญญัติ 10 ประการ " จุดประสงค์สำคัญของ บัญญัติ 10 ประการ มีเพื่อให้ชาว อิสราเอลเปลี่ยนใจมายึดมั่นใน ศาสนา ดั่งเดิมของตนที่ว่าพระเจ้ามี เพียงองค์เดียว

8 พระบัญญัติ 10 ประการ 1. อย่านับถือพระเจ้าองค์อื่น 2. อย่าบูชารูปเคารพใด ๆ 3. อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่จำเป็น 4. จงทำงานเสร็จใน 6 วัน และวัน 7 เป็นวันซะ ปาโต อย่าลืมฉลอง 5. จงนับถือบิดามารดา 6. อย่าฆ่าคน 7. อย่าล่วงเกินสามี ภรรยาคนอื่น 8. อย่าลักทรัพย์ 9. อย่าเป็นพยานเท็จ 10. อย่ามีใจละโมบ โมเส ส

9 หลักคำสอนที่สำคัญ 1. พระตรีเอกภาพ ชาวคริสต์ทุกนิกายเชื่อว่าพระเจ้า มีองค์เดียว แต่ภาวะขอ พระองค์องค์เดียว ที่ทรงประกอบไปด้วย 3 องค์ ดังนี้ พระบิดา คือ พระผู้สร้างโลกและสรรพสิ่ง ทั้งหลาย 2. พระบุตร คือ พระผู้ลงมาเกิดเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์ 3. พระจิต คือ พระผู้เสด็จมาเพื่อนำทางแล้ว ช่วยเหลือให้มนุษย์ไปสู่พระเจ้า

10 2. ความรัก ความรัก หมายถึง จิตใจที่มี เมตตา กรุณา เสียสละ และรู้จักให้ อภัย หลักที่ว่าด้วยความรักและความ เมตตาเป็นแก่นคำสอนข้อหนึ่งของคำ สอนทั้งหมดของพระเยซูคริสต์นั้น พระองค์ไม่ได้ทรงสอนอย่างเดียว แต่ พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างเมื่อ พระองค์ทรงสอนว่า " ไม่มีความรักใดใหญ่เท่ากับการ พลีชีพของตนเพื่อผู้อื่น "

11 3. อาณาจักรของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้า หมายถึงอาณาจักร แห่งความรักหรืออาณาจักรแห่ง จิตใจใครก็ตามที่ มีจิตใจบริสุทธิ์ก็เป็นบุตรของพระ เจ้า เป็นสมาชิก ในอาณาจักรของพระองค์ ครั้นเมื่อสาวกทั้งหมายของพระ เยซูคริสต์ ออกเทศนาสั่งสอนแล้ว ชาว คริสต์ ทั่วโลกเรียกอาณาจักรพระเจ้านี้ว่า " พระศาสนจักร "

12 4. การดำเนินชีวิต พระเยซูคริสต์ทรงสั่งสอนหลักเกณฑ์การดำเนินชีวิต ของชาวคริสต์ไว้ดังนี้ 1. อุดมคติ คือจุดประสงค์สูงสุดของชาวคริสต์ ได้แก่ การเข้าไปมีชีวิตไกล้ชิดพระเจ้า 2. มรรค คือ วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าสู่ขั้นอุดมคติ ได้แก่ การสวดมนต์ภาวนา 3. อุปกรณ์ คือ เครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติ ตามมรรคเป็นไปอย่างสะดวก ได้แก่ การหาความรู้ ต่าง ๆ จากพระคัมภีร์ ขอความช่วยเหลือจากนักบุญ เพื่อนมนุษย์ 4. อุตตมภาวะ คือการบรรลุภาวะสูงสุดตามคำสอน ของคริสต์ศาสนา อันได้แก่ การมีชีวิตอยู่กับพระ เจ้าบนสวรรค์หลังจากตายแล้ว

13 จัดทำโดย นางสาวจิตติกาญจน์ แก้ว ภักดี เลขที่ 10 นางสาวนุชนภา ราชนิยม เลขที่ 16 ชั้น ม. 6/4


ดาวน์โหลด ppt ศาสนา คริสต์. คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ คัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์ไบเบิล เป็นหนังสือ อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายิวและคริสต์ ศาสนา และเป็นหนังสือที่กล่าวถึง ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google