งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาคริสต์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาคริสต์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนาคริสต์

2 คัมภีร์ของศาสนาคริสต์

3 คัมภีร์ไบเบิล          พระคัมภีร์ไบเบิล  เป็นหนังสืออันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายิวและคริสต์ศาสนา  และเป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์โดยมีข้อเขียนจำนวนมาก พระคัมภีร์ไบเบิลแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้      1.  พระคัมภีร์พันธะสัญญาเดิม      2.  พระคัมภีร์พันธะสัญญาใหม่

4 พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม       
เป็นคัมภีร์ของศาสนายิวหรือยูดาห์ กล่าวถึง ความเป็นมาของจักรวาล มนุษยชาติ ประวัติชนชาติยิวในประเทศอียิปต์ วิธีประกอบศาสนพิธีในกรณีต่าง ๆ ข้อห้ามสำหรับชาวยิว ประวัติชนชาติยิวในการอพยพ วรรณคดีต่าง ๆ เป็นต้นว่า นิทานคำกลอน เพลงสดุดีพระเจ้า สุภาษิตปัญญาจารย์อันเป็นประมวลคติพจน์และคำพังเพยต่าง ๆ และเพลงโซโลมอนซึ่งเป็นคำกลอนโต้ตอบระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว

5 พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่            
เป็นคัมภีร์ของคริสต์ศาสนาโดยแท้     ประกอบด้วยหนังสือ  และข้อเขียนในลักษณะ จดหมาย รวมทั้งหมดมี 27 เล่ม           กล่าวถึงประวัติและคำสอนของพระเยซู คริสต์  สังคมของชาวคริสต์นับตั้งแต่พระเยซู คริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขน จนกระทั่งการ เผยแพร่ศาสนาของนักบุญเปโตรและนักบุญ เปาโล เป็นต้น และจดหมายเหตุของผู้นำตาม โบสถ์ต่าง ๆ ในสมัยนักบุญเปาโล

6 หลักคำสอนของศาสนาคริสต์

7 ศาสนายิวเป็นต้นกำเนิดคริสต์ศาสนา ศาสนายิวเกิดขึ้นในอาณาจักรยูดาห์ ชนชาติอิสราเอล    หรือฮิบรูนับถือพระเจ้าองค์เดียว เรียกว่า ยาเวห์ หรือยะโฮวา  นักบุญผู้ประดิษฐานศาสนายิว มีนามว่า "โมเสส" เป็นบุคคลที่ฉลาด รอบรู้ในเหตุการณ์ มีปัญญาและปฏิภาณดี  คำสอนที่โมเสสนำมาประกาศแก่ชาวยิวในครั้งนั้น เรียกว่า "บัญญัติ 10 ประการ"   จุดประสงค์สำคัญของบัญญัติ 10 ประการ มีเพื่อให้ชาวอิสราเอลเปลี่ยนใจมายึดมั่นในศาสนา ดั่งเดิมของตนที่ว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียว

8 พระบัญญัติ 10 ประการ     1.  อย่านับถือพระเจ้าองค์อื่น 2.  อย่าบูชารูปเคารพใด ๆ 3.  อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่จำเป็น 4.  จงทำงานเสร็จใน 6 วัน และวัน 7 เป็นวันซะปาโต อย่าลืมฉลอง 5.  จงนับถือบิดามารดา 6.   อย่าฆ่าคน    7.   อย่าล่วงเกินสามี ภรรยาคนอื่น    8.   อย่าลักทรัพย์    9.   อย่าเป็นพยานเท็จ   10. อย่ามีใจละโมบ โมเสส

9  หลักคำสอนที่สำคัญ   1.พระตรีเอกภาพ ชาวคริสต์ทุกนิกายเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว  แต่ภาวะขอ พระองค์องค์เดียว ที่ทรงประกอบไปด้วย 3 องค์ ดังนี้     พระบิดา คือ พระผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งทั้งหลาย     2.  พระบุตร คือ พระผู้ลงมาเกิดเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์     3.  พระจิต   คือ พระผู้เสด็จมาเพื่อนำทางแล้ว ช่วยเหลือให้มนุษย์ไปสู่พระเจ้า

10 2.ความรัก  ความรัก หมายถึง จิตใจที่มีเมตตา กรุณา เสียสละ และรู้จักให้อภัย  หลักที่ว่าด้วยความรักและความเมตตาเป็นแก่นคำสอนข้อหนึ่งของคำสอนทั้งหมดของพระเยซูคริสต์นั้น พระองค์ไม่ได้ทรงสอนอย่างเดียว แต่พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างเมื่อพระองค์ทรงสอนว่า "ไม่มีความรักใดใหญ่เท่ากับการพลีชีพของตนเพื่อผู้อื่น"

11  3. อาณาจักรของพระเจ้า      อาณาจักรของพระเจ้าหมายถึงอาณาจักร
แห่งความรักหรืออาณาจักรแห่งจิตใจใครก็ตามที่ มีจิตใจบริสุทธิ์ก็เป็นบุตรของพระเจ้า เป็นสมาชิก ในอาณาจักรของพระองค์   ครั้นเมื่อสาวกทั้งหมายของพระเยซูคริสต์ ออกเทศนาสั่งสอนแล้ว ชาวคริสต์     ทั่วโลกเรียกอาณาจักรพระเจ้านี้ว่า "พระศาสนจักร"

12 4. การดำเนินชีวิต    พระเยซูคริสต์ทรงสั่งสอนหลักเกณฑ์การดำเนินชีวิตของชาวคริสต์ไว้ดังนี้  1. อุดมคติ คือจุดประสงค์สูงสุดของชาวคริสต์ ได้แก่ การเข้าไปมีชีวิตไกล้ชิดพระเจ้า  2. มรรค คือ วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าสู่ขั้นอุดมคติ ได้แก่ การสวดมนต์ภาวนา  3. อุปกรณ์ คือ เครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติตามมรรคเป็นไปอย่างสะดวก   ได้แก่ การหาความรู้ต่าง ๆ จากพระคัมภีร์ ขอความช่วยเหลือจากนักบุญ เพื่อนมนุษย์  4. อุตตมภาวะ คือการบรรลุภาวะสูงสุดตามคำสอนของคริสต์ศาสนา อันได้แก่      การมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์หลังจากตายแล้ว

13 จัดทำโดย นางสาวจิตติกาญจน์ แก้วภักดี เลขที่ 10
นางสาวจิตติกาญจน์ แก้วภักดี เลขที่ 10 นางสาวนุชนภา ราชนิยม เลขที่ 16 ชั้น ม. 6/4


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาคริสต์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google