งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและ สารสนเทศ ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและ สารสนเทศ ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อมูลและ สารสนเทศ ง เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม

3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและ สารสนเทศ ข้อมูล สารสนเทศ ประมวลผล

4 ข้อมูล  คือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ

5 ข้อมูลที่ดี  มีความถูกต้อง  มีความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  มีความสมบูรณ์  มีความชัดเจน

6 การประมวลผล  วิธีการจัดการข้อมูลให้มีความหมาย และนำไปใช้ประโยชน์ได้  จัดกลุ่มข้อมูล  จัดเรียงข้อมูล  สรุปผลข้อมูล  คำนวณ

7 สารสนเทศ  เป็นผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล  ลักษณะที่สำคัญคือสารสนเทศ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

8 ปิรามิดแห่งปัญญา ข้อมูล Data สารสนเ ทศ informa tion ความรู้ knowledge สติปั ญญา wisdo m

9 ข้อมูลในคอมพิวเตอร์  มาจากการทำงานของสวิตช์  เป็นระบบดิจิตอล  มักจะแทนด้วยเลขฐานสอง

10 การแทนรหัสข้อมูลใน หน่วยความจำ Data Representation  การแทนรหัสข้อมูลที่เป็นอักขระ (Alphanumeric Data Representation)  การแทนรหัสข้อมูลที่เป็นจำนวนเลข (Numeric Data Representation)  เลขจำนวนเต็ม (Integer Representation)  เลขที่มีจุดทศนิยม (Floating Point Representation)

11 ASC II  เดิมการแทนรหัสฐานสองด้วยพยัญชนะใน ภาษาต่างๆเป็นการกำหนดกันเอง ขึ้นอยู่กับ ว่า ใครพัฒนาขึ้นมาทำให้การส่งผ่านข้อมูล ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างชนิดไม่ สามารถส่งผ่านกัน ได้เพราะใช้รหัสในเลขฐานสองไม่ เหมือนกัน ดังนั้นเพื่อที่จะให้สื่อสารกันได้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานของ รหัสขึ้น สำหรับภาษาอังกฤษ เรียกว่า รหัส แอสกี้ (American Standard Code Interchange,ASCII)

12 ASC II  American Standard Code For Information Interchange (ASCII) อ่านว่า แอส - กี้ เป็น รหัสที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (American National Standard Institute: ANSI อ่านว่า แอน - ซาย ) เรียกว่า ASCII Code ซึ่งเป็นที่ นิยมในกลุ่มผู้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป รหัสนี้ได้มา จากรหัสขององค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standardization Organization: ISO) ขนาด 7 บิท ซึ่งสามารถสร้างรหัสที่แตกต่างกันได้ถึง 128 รหัส ( ตั้งแต่ ถึง ) โดยกำหนดให้ 32 รหัสแรกเป็น ถึง ทำหน้าที่เป็น สั่งควบคุม เช่น รหัส แทนการเลื่อนบรรทัด (Line Feed) ในเครื่องพิมพ์ เป็นต้น และอีก 96 รหัสถัดไป (32-95) ใช้แทนอักษรและสัญลักษณ์พิเศษอื่น

13 ASC II สัญลักษณ์เลขฐานสิบเลขฐานสอง เลขฐานสิบ หก A รหัส ASCII ใช้วิธีการกำหนดการแทนรหัส เป็นเลขฐานสิบ ทำให้ง่ายต่อการจำและใช้ งาน นอกจากนั้นยังสามารถเขียนมนรูปของ เลขฐานสิบหกได้ด้วย ดังนั้น ASCII Code จึงเป็นรหัสที่เขียนได้ 3 แบบ เช่นอักษร A สามารถแทนเป็นรหัสได้ดังนี้ รหัส ASCII สามารถใช้แทนข้อมูลอักขระและคำสั่ง ได้มากขึ้น และมีการขยายเป็นรหัสแบบ 8 บิท

14 ASC II

15 Parity bit หรือ Check bit  เป็นบิทที่ใช้ ตรวจสอบการ แทนรหัส มี 2 ระบบ  Even Parity ระบบ จำนวนคู่ ระบบนี้ ต้องมีบิทที่เป็นเลข 1 ทั้งหมดมีจำนวน เป็นเลขคู่  Odd Parity ระบบ จำนวนคี่ ระบบนี้ ต้องมีบิทที่เป็นเลข 1 ทั้งหมดมีจำนวน เป็นเลขคี่

16 แบบฝึ กหัด    PDPPDP

17 แบบฝึ กหัด     กาโวกาโว

18 แบบฝึ กหัด     LOVELOVE

19 แบบฝึ กหัด       MONDAYMONDAY

20 แบบฝึ กหัด PLUAKPLUAK     


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและ สารสนเทศ ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google