งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและ สารสนเทศ ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและ สารสนเทศ ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อมูลและ สารสนเทศ ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม

3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและ สารสนเทศ ข้อมูล สารสนเทศ ประมวลผล

4 ข้อมูล  คือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ

5 ข้อมูลที่ดี  มีความถูกต้อง  มีความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  มีความสมบูรณ์  มีความชัดเจน

6 การประมวลผล  วิธีการจัดการข้อมูลให้มีความหมาย และนำไปใช้ประโยชน์ได้  จัดกลุ่มข้อมูล  จัดเรียงข้อมูล  สรุปผลข้อมูล  คำนวณ

7 สารสนเทศ  เป็นผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล  ลักษณะที่สำคัญคือสารสนเทศ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

8 ปิรามิดแห่งปัญญา ข้อมูล Data สารสนเ ทศ informa tion ความรู้ knowledge สติปั ญญา wisdo m

9 ข้อมูลในคอมพิวเตอร์  มาจากการทำงานของสวิตช์  เป็นระบบดิจิตอล  มักจะแทนด้วยเลขฐานสอง

10 การแทนรหัสข้อมูลใน หน่วยความจำ Data Representation  การแทนรหัสข้อมูลที่เป็นอักขระ (Alphanumeric Data Representation)  การแทนรหัสข้อมูลที่เป็นจำนวนเลข (Numeric Data Representation)  เลขจำนวนเต็ม (Integer Representation)  เลขที่มีจุดทศนิยม (Floating Point Representation)

11 ASC II  เดิมการแทนรหัสฐานสองด้วยพยัญชนะใน ภาษาต่างๆเป็นการกำหนดกันเอง ขึ้นอยู่กับ ว่า ใครพัฒนาขึ้นมาทำให้การส่งผ่านข้อมูล ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างชนิดไม่ สามารถส่งผ่านกัน ได้เพราะใช้รหัสในเลขฐานสองไม่ เหมือนกัน ดังนั้นเพื่อที่จะให้สื่อสารกันได้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานของ รหัสขึ้น สำหรับภาษาอังกฤษ เรียกว่า รหัส แอสกี้ (American Standard Code Interchange,ASCII)

12 ASC II  American Standard Code For Information Interchange (ASCII) อ่านว่า แอส - กี้ เป็น รหัสที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (American National Standard Institute: ANSI อ่านว่า แอน - ซาย ) เรียกว่า ASCII Code ซึ่งเป็นที่ นิยมในกลุ่มผู้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป รหัสนี้ได้มา จากรหัสขององค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standardization Organization: ISO) ขนาด 7 บิท ซึ่งสามารถสร้างรหัสที่แตกต่างกันได้ถึง 128 รหัส ( ตั้งแต่ 000 0000 ถึง 111 1111) โดยกำหนดให้ 32 รหัสแรกเป็น 000 0000 ถึง 0011111 ทำหน้าที่เป็น สั่งควบคุม เช่น รหัส 000 1010 แทนการเลื่อนบรรทัด (Line Feed) ในเครื่องพิมพ์ เป็นต้น และอีก 96 รหัสถัดไป (32-95) ใช้แทนอักษรและสัญลักษณ์พิเศษอื่น

13 ASC II สัญลักษณ์เลขฐานสิบเลขฐานสอง เลขฐานสิบ หก A65100 00014 1 รหัส ASCII ใช้วิธีการกำหนดการแทนรหัส เป็นเลขฐานสิบ ทำให้ง่ายต่อการจำและใช้ งาน นอกจากนั้นยังสามารถเขียนมนรูปของ เลขฐานสิบหกได้ด้วย ดังนั้น ASCII Code จึงเป็นรหัสที่เขียนได้ 3 แบบ เช่นอักษร A สามารถแทนเป็นรหัสได้ดังนี้ รหัส ASCII สามารถใช้แทนข้อมูลอักขระและคำสั่ง ได้มากขึ้น และมีการขยายเป็นรหัสแบบ 8 บิท

14 ASC II

15 Parity bit หรือ Check bit  เป็นบิทที่ใช้ ตรวจสอบการ แทนรหัส มี 2 ระบบ  Even Parity ระบบ จำนวนคู่ ระบบนี้ ต้องมีบิทที่เป็นเลข 1 ทั้งหมดมีจำนวน เป็นเลขคู่  Odd Parity ระบบ จำนวนคี่ ระบบนี้ ต้องมีบิทที่เป็นเลข 1 ทั้งหมดมีจำนวน เป็นเลขคี่ 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1

16 แบบฝึ กหัด  01110000  01100100  01110000 PDPPDP

17 แบบฝึ กหัด  10100001  11010010  11100010  11000111 กาโวกาโว

18 แบบฝึ กหัด  01001100  01001111  01010110  01000101 LOVELOVE

19 แบบฝึ กหัด  01001101  01001111  01001110  01000100  01000001  01011001 MONDAYMONDAY

20 แบบฝึ กหัด PLUAKPLUAK  01010000  01001100  01010101  01000001  01001011


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและ สารสนเทศ ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google