งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ข้อมูลและสารสนเทศ ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ
ประมวลผล สารสนเทศ ข้อมูล

3 ข้อมูล คือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ

4 ข้อมูลที่ดี มีความถูกต้อง มีความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน มีความสมบูรณ์
มีความชัดเจน

5 การประมวลผล วิธีการจัดการข้อมูลให้มีความหมายและนำไปใช้ประโยชน์ได้
จัดกลุ่มข้อมูล จัดเรียงข้อมูล สรุปผลข้อมูล คำนวณ

6 สารสนเทศ เป็นผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล
ลักษณะที่สำคัญคือสารสนเทศสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

7 ปิรามิดแห่งปัญญา สติปัญญา wisdom ความรู้ knowledge
สารสนเทศ information ข้อมูล Data

8 ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ มาจากการทำงานของสวิตช์ เป็นระบบดิจิตอล
มักจะแทนด้วยเลขฐานสอง

9 การแทนรหัสข้อมูลในหน่วยความจำ Data Representation
การแทนรหัสข้อมูลที่เป็นอักขระ (Alphanumeric Data Representation) การแทนรหัสข้อมูลที่เป็นจำนวนเลข (Numeric Data Representation) เลขจำนวนเต็ม (Integer Representation) เลขที่มีจุดทศนิยม (Floating Point Representation)

10 ASCII เดิมการแทนรหัสฐานสองด้วยพยัญชนะในภาษาต่างๆเป็นการกำหนดกันเอง ขึ้นอยู่กับว่า ใครพัฒนาขึ้นมาทำให้การส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างชนิดไม่สามารถส่งผ่านกัน ได้เพราะใช้รหัสในเลขฐานสองไม่เหมือนกัน ดังนั้นเพื่อที่จะให้สื่อสารกันได้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานของรหัสขึ้น สำหรับภาษาอังกฤษ เรียกว่า รหัสแอสกี้ (American Standard Code Interchange,ASCII)

11 ASCII American Standard Code For Information Interchange (ASCII) อ่านว่า แอส-กี้ เป็น รหัสที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (American National Standard Institute: ANSI อ่านว่า แอน-ซาย) เรียกว่า ASCII Code ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป รหัสนี้ได้มาจากรหัสขององค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standardization Organization: ISO) ขนาด 7 บิท ซึ่งสามารถสร้างรหัสที่แตกต่างกันได้ถึง 128 รหัส (ตั้งแต่ ถึง ) โดยกำหนดให้ 32 รหัสแรกเป็น ถึง ทำหน้าที่เป็นสั่งควบคุม เช่น รหัส แทนการเลื่อนบรรทัด (Line Feed)ในเครื่องพิมพ์ เป็นต้น และอีก 96 รหัสถัดไป (32-95) ใช้แทนอักษรและสัญลักษณ์พิเศษอื่น

12 ASCII รหัส ASCII ใช้วิธีการกำหนดการแทนรหัสเป็นเลขฐานสิบ ทำให้ง่ายต่อการจำและใช้งาน นอกจากนั้นยังสามารถเขียนมนรูปของเลขฐานสิบหกได้ด้วย ดังนั้น ASCII Code จึงเป็นรหัสที่เขียนได้ 3 แบบ เช่นอักษร A สามารถแทนเป็นรหัสได้ดังนี้ รหัส ASCII สามารถใช้แทนข้อมูลอักขระและคำสั่งได้มากขึ้น และมีการขยายเป็นรหัสแบบ 8 บิท สัญลักษณ์ เลขฐานสิบ เลขฐานสอง เลขฐานสิบหก A 65 4 1

13 ASCII

14 Parity bit หรือ Check bit
เป็นบิทที่ใช้ตรวจสอบการแทนรหัส มี 2 ระบบ Even Parity ระบบจำนวนคู่ ระบบนี้ต้องมีบิทที่เป็นเลข 1 ทั้งหมดมีจำนวนเป็นเลขคู่ Odd Parity ระบบจำนวนคี่ ระบบนี้ต้องมีบิทที่เป็นเลข 1 ทั้งหมดมีจำนวนเป็นเลขคี่

15 แบบฝึกหัด P D

16 แบบฝึกหัด

17 แบบฝึกหัด L O V E

18 แบบฝึกหัด M O N D A Y

19 แบบฝึกหัด P L U A K


ดาวน์โหลด ppt ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google