งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแสดงผลและการรับ ข้อมูล (Data Output and Input).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแสดงผลและการรับ ข้อมูล (Data Output and Input)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแสดงผลและการรับ ข้อมูล (Data Output and Input)

2 รูปแบบการใช้งาน System.out.println(argument 1 + argument 2 +... + argument n ) หรือ System.out.print(argument 1 + argument 2 +... + argument n ) โดยที่ argument 1, argument 2, argument n เป็นข้อมูลที่ ต้องการแสดงผล อาจจะเป็นข้อความ ตัวแปร หรือนิพจน์ ซึ่งสามารถ เขียนต่อกันได้ โดยใช้เครื่องหมาย “+” 2

3 3 อักขระ พิเศษ ความหมาย \b เลื่อนเคอร์เซอร์ถอยหลังไป 1 ตัวอักษร \f ขึ้นหน้าใหม่ \n ขึ้นบรรทัดใหม่ \r เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายสุด \t แสดงแท็บตามแนวนอน \’ แสดงเครื่องหมาย ‘ \” แสดงเครื่องหมาย “ \\ แสดงเครื่องหมาย \ \xxx แสดงตัวอักษรรหัส Ascii เช่น \065 เป็น การแสดงตัวอักษร A \uxxx แสดงตัวอักษรรหัส Unicode เช่น \u0008 เป็นการขึ้นบรรทัดใหม่

4  เมธอด println() เมื่อแสดงผลแล้วตัวชี้ ตำแหน่งจะอยู่ตำแหน่งต้นของบรรทัดใหม่  เมธอด print() เมื่อแสดงผลแล้วตัวชี้ตำแหน่ง จะอยู่ตำแหน่งสุดท้ายของข้อมูลที่แสดงผล ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 4

5 รูปแบบการใช้งาน System.out.println(Control_String, argument 1, argument 2,..., argument n ) โดยที่ Control_String ประกอบด้วย รหัสควบคุมการ แสดงผล, รหัสการแสดงผล และส่วน ขยายรหัสการแสดงผล argument 1, argument 2, argument n เป็นข้อมูลที่ ต้องการแสดงผล 5

6 6 รหัสการ แสดงผล ชนิดของข้อมูลที่ ใช้ %c ตัวอักขระ %d เลขจำนวนเต็ม %f เลขทศนิยม %e เลขในรูป exponential %s ข้อความ %u เลขจำนวนเต็มไม่คิด เครื่องหมาย ส่วน ขยาย รายละเอียดการใช้งาน - ให้แสดงผลจากซ้ายไปขวา + ให้แสดงผลจากขวามาซ้าย ตัวเลขกำหนดจำนวนตำแหน่งสำหรับการ แสดงผล ถ้าเป็นการแสดงผลจากขวามาซ้าย และ จำนวนข้อมูลที่แสดงผลน้อยกว่าจำนวน ตำแหน่งจะเติมส่วนที่เหลือด้านซ้ายด้วย ช่องว่าง. ( จุด ทศนิยม ) กำหนดรูปแบบการแสดงผลให้มีจุด ทศนิยม

7 7

8  ใช้เมธอด showMessageDialog() มี รูปแบบการใช้งาน ดังนี้  JOptionPane.showMessageDialog(Par ent_Window,Message,  Title,Type); โดยที่ Parent_Window เป็นชื่อของ parent window ที่ต้องการแสดงผล ถ้าค่าเป็น null จะแสดง ไดอะล็อกบ็อกซ์กลางหน้าจอ  Message เป็นข้อความที่ต้องการแสดงใน ไดอะล็อกบ็อกซ์  Title เป็นข้อความที่ปรากฏในส่วนของ Title bar ของไดอะล็อกบ็อกซ์  Type เป็นชนิดของไดอะล็อกบ็อกซ์ ซึ่งจะ ถูกกำหนดโดยค่าคงที่ต่อไปนี้ 8

9 Type เป็นชนิดของไดอะล็อกบ็อกซ์ ซึ่งจะถูก กำหนดโดยค่าคงที่ต่อไปนี้  ERROR_MESSAGE เป็นการแสดงข้อผิดพลาด และแสดง สัญลักษณ์  INFORMATION_MESSAGE เป็นการแสดงข้อความทั่วไป และแสดงสัญลักษณ์  PLAIN_MESSAGE เป็นการแสดงข้อความทั่วไป โดยไม่มี การแสดงสัญลักษณ์  QUESTION_MESSAGE เป็นการแสดงในลักษณะคำถาม และแสดงสัญลักษณ์  WARNING_MESSAGE เป็นการแสดงในลักษณะแจ้ง เตือน และแสดงสัญลักษณ์  ในกรณีที่ไม่มีการกำหนดค่าในส่วนของ Title และ Type  Title จะถูกกำหนดเป็น “Message”  Type จะถูกกำหนดเป็น INFORMATION_MESSAGE 9

10 10

11  ใช้เมธอด format() มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ DecimalFormatdf= new DecimalFormat(argument); String str= df.format(payment); โดยที่ argument เป็นรูปแบบการแสดงผลที่ต้องการ ประกอบด้วย  0 แทนตัวเลข 0 ในกรณีที่ต้องการให้แสดงตัวเลข  “#” แทนตัวเลขใดๆ ที่ไม่ใช่ 0 ในกรณีที่เป็นเลข 0 จะไม่แสดงผล  “,” ให้แสดงผลโดยมีเครื่องหมาย “,” เป็นตัวคั่นใน หลักพัน df เป็นชื่อออบเจ็กต์ของคลาสที่สร้างขึ้น str เป็นชื่อตัวแปรที่ใช้รับค่าที่กำหนดรูปแบบ 11

12 12

13  ทำงานร่วมกับคลาส BufferredReader รับ ข้อมูลครั้งละ 1 บรรทัด  ใช้เมธอด readLine() ซึ่งเป็นการรับข้อมูล ชนิดข้อความ (String)  จะต้อง import แพ็คเกจ java.io ก่อนเสมอ มี รูปแบบการใช้งาน ดังนี้ InputStreamReader reader = new InputStreamReader(System.in); BufferedReader stdin = new BufferedReader(reader); หรือ BufferedReader stdin = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); โดยที่ reader เป็นชื่อออบเจ็กต์ของคลาส InputStreamReader stdin เป็นชื่อออบเจ็กต์ของคลาส BufferedReader 13

14 14

15  รับข้อมูลชนิดของข้อมูลเป็นข้อความหรือ ตัวเลขก็ได้  ต่างจากการรับข้อมูลด้วยคลาส InputStreamReader ที่รับข้อมูลได้เฉพาะข้อความเท่านั้น  การใช้งานคลาส Scanner ต้องสร้าง ออบเจ็กต์จากคลาส Scanner ก่อน  จะต้อง import แพ็คเกจ java.util.Scanner และประกาศออบเจ็กต์ตามรูปแบบ ดังนี้ Scanner sn = new Scanner(System.in); โดยที่ sn เป็นชื่อออบเจกต์ที่สร้างจากคลาส Scanner System.in เป็นช่องทางการนำเข้าข้อมูลมาตรฐาน หมายถึง การอ่านข้อมูลจากแป้นพิมพ์ 15

16  nextInt() สำหรับรับข้อมูลประเภทเลขจำนวน เต็ม  nextFloat() สำหรับรับข้อมูลประเภทเลขจำนวน ทศนิยมชนิด float  nextDouble() สำหรับรับข้อมูลประเภทเลขจำนวน ทศนิยมชนิด double  nextLine() สำหรับรับข้อมูลประเภทข้อความ 16

17  ใช้เมธอด showInputDialog() มี รูปแบบการใช้งาน ดังนี้ String data = JOptionPane.showInputDialog(Parent_ Window, Message, Title, Type); โดยที่ Parent_Window เป็นชื่อของ parent window ที่ต้องการแสดงผล ถ้าค่าเป็น null จะแสดง ไดอะล็อกบ็อกซ์กลางหน้าจอ Message เป็นข้อความที่ต้องการแสดงใน ไดอะล็อกบ็อกซ์ Title เป็นข้อความที่ปรากฏในส่วนของ Title bar ของไดอะล็อกบ็อกซ์ Type เป็นชนิดของไดอะล็อกบ็อกซ์ ซึ่งจะถูก กำหนดโดยค่าคงที่ต่อไปนี้ 17

18 Type เป็นชนิดของไดอะล็อกบ็อกซ์ ซึ่งจะถูก กำหนดโดยค่าคงที่ต่อไปนี้  ERROR_MESSAGE เป็นการแสดงข้อผิดพลาด และแสดง สัญลักษณ์  INFORMATION_MESSAGE เป็นการแสดงข้อความทั่วไป และแสดงสัญลักษณ์  PLAIN_MESSAGE เป็นการแสดงข้อความทั่วไป โดยไม่มี การแสดงสัญลักษณ์  QUESTION_MESSAGE เป็นการแสดงในลักษณะคำถาม และแสดงสัญลักษณ์  WARNING_MESSAGE เป็นการแสดงในลักษณะแจ้ง เตือน และแสดงสัญลักษณ์ ในกรณีที่ไม่มีการกำหนดค่าในส่วนของ Title และ Type  Title จะถูกกำหนดเป็น “Input”  Type จะถูกกำหนดเป็น QUESTION _MESSAGE 18

19 19


ดาวน์โหลด ppt การแสดงผลและการรับ ข้อมูล (Data Output and Input).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google