งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Week4 Data types, Variables, Operators and Input/output ( ต่อ ) ไกรฤกษ์ เชยชื่น, M.Eng. Electrical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Week4 Data types, Variables, Operators and Input/output ( ต่อ ) ไกรฤกษ์ เชยชื่น, M.Eng. Electrical."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Week4 Data types, Variables, Operators and Input/output ( ต่อ ) ไกรฤกษ์ เชยชื่น, M.Eng. Electrical.

2 ทบทวน : คำสั่ง printf - ใช้แสดงผล ออกทางหน้าจอ มีรูปแบบดังนี้ printf(“string_format”, data_list) เมื่อ string_format = ข้อความ + อักขระพิเศษที่ใช้ แทนข้อมูล + escape character data_list = ข้อมูล หรือ ตัวแปรที่เก็บข้อมูลเอาไว้

3 การกำหนดรูปแบบสำหรับคำสั่ง Printf เลขจำนวนเต็ม %d = แทนเลขจำนวนเต็ม %5d= เลข 5 หมายถึงแสดงเลขจำนวนเต็มได้ 5 หลัก %-5d= - หมายถึงให้แสดงเลขชิดซ้าย และแสดง จำนวนเต็มได้ 5 หลัก %05d= แทนเลขจำนวนเต็ม 5 หลักถ้าจำนวนเต็มไม่ถึง 5 หลักให้ใส่เลข 0 ข้างหน้า

4 ตัวอย่าง : การกำหนดรูปแบบสำหรับ คำสั่ง Printf 1) ดัดแปลงโจทย์ใช้คำสั่ง printf ครั้ง เดียว 2) ลองกำหนดตัวเลขใน Myint มากกว่า 6 หลัก ดัดแปลงโปรแกรม

5 การกำหนดรูปแบบสำหรับคำสั่ง Printf เลขจำนวนจริง %f = แทนเลขจำนวนจริง %7f= เลข 7 หมายถึงแสดงเลขจำนวนจริงได้ 7 ตำแหน่ง %-5f= - หมายถึงให้แสดงเลขชิดซ้าย และแสดง จำนวนจริงได้ 5 ตำแหน่ง ( รวมจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง ) %5.2f= แสดงเลขจำนวนจริงได้ 5 ตำแหน่ง และใน 5 ตำแหน่งนี้ บังคับแสดงจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง %05.2f= คล้าย กับ %5.2f แต่ถ้าเลขจำนวนจริง ( รวมจุด ทศนิยม ) มีไม่ถึง 5 ตำแหน่ง ให้เติม 0 ด้านหน้าจนครบ 5 ตำแหน่ง

6 ตัวอย่าง : การกำหนดรูปแบบสำหรับ คำสั่ง Printf 1) ดัดแปลงโจทย์ใช้คำสั่ง printf ครั้ง เดียว 2) ลอง Myfloat = 35555.5555 ดัดแปลงโปรแกรม

7 การใช้ escape character ในคำสั่ง Printf รหัสความหมาย \0 ค่าว่าง (Null character) \a ส่งเสียง 1 ครั้ง (bell) \b ถอยหลัง 1 ช่องตัวอักษร \f ขึ้นหน้าใหม่ (form feed) \n ขึ้นบรรทัดใหม่ (new line) \r เลื่อนเคอร์เซอร์ไปซ้ายสุด (carriage return) \t แท็บแนวนอน (horizontal tab) \v แท็บแนวตั้ง (vertical tab) \’ พิมพ์เครื่องหมาย ‘ \’’ พิมพ์เครื่องหมาย ‘’ \\ พิมพ์เครื่องหมาย \

8 ตัวอย่าง : การใช้ escape character ในคำสั่ง Printf 1) ทำตามตัวอย่างที่ 7.7 หน้า 98 ดัดแปลงโปรแกรมดัดแปลงโปรแกรม

9 การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดด้วย คำสั่ง scanf ( ย่อมาจาก scan formatted) รูปแบบ scanf(“string format”, address list); เมื่อ string format= อักขระพิเศษได้แก่ %d, %s, %c หรือ %f Address list = ตำแหน่งของหน่วยความจำที่จะเก็บข้อมูล ที่รับเข้ามา การอ้างตำแหน่งในหน่วยความจำ - ข้อมูลตัวเลข ( ทั้งจำนวนจริงและจำนวนเต็ม ) ต้องใช้  & ( อ่านว่า ampersand) + ตัวแปร เช่น &Myint - ข้อมูลตัวอักษร อ้างถึงตัวแปรได้โดยตรง เช่น Mychar

10 ตัวอย่าง : การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดด้วย คำสั่ง scanf พิมพ์ 159 แล้วกด Enter ดัดแปลงโปรแกรม : ดัดแปลงโปรแกรม : เปลี่ยนจาก scanf(“%d”,&x); เป็น scanf(“”,x);

11 ตัวอย่าง : การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดด้วย คำสั่ง scanf

12 การรับข้อมูลหลายๆ ข้อมูลด้วย scanf ใช้ ช่องว่าง (space) ขั้น ข้อมูล ดัดแปลงโปรแกรม : ดัดแปลงโปรแกรม : เปลี่ยนจาก scanf(“%d%d%c”, …); เป็น scanf(“%d%d %c”, …); เพิ่ม int int3; scanf(“%d%d”, & int1, &int2, &int3); printf(“%d %d %d”, int1, int2, int3); เพิ่ม int int3; scanf(“%d%d”, & int1, &int2, &int3); printf(“%d %d %d”, int1, int2, int3);

13 การรับข้อมูลตัวอักษร 1 ตัวอักษร - ฟังก์ชัน scanf() - ฟังก์ชัน getchar() - ฟังก์ชัน getch() - ฟังก์ชัน getche() - ฟังก์ชัน scanf() - ฟังก์ชัน getchar() - ฟังก์ชัน getch() - ฟังก์ชัน getche() พิมพ์ตัวอักษรทีละตัวแล้วกด Enter โปรแกรมจะหยุดเมื่อพิมพ์ ตัว ‘s’

14 การรับข้อมูลตัวอักษร 1 ตัวอักษร - ฟังก์ชัน scanf() - ฟังก์ชัน getchar() - ฟังก์ชัน getch() - ฟังก์ชัน getche() - ฟังก์ชัน scanf() - ฟังก์ชัน getchar() - ฟังก์ชัน getch() - ฟังก์ชัน getche() ดัดแปลงโปรแกรม 1) เปลี่ยน scanf(“%c”,&mychar) เป็น mychar = getchar(); getchar เหมือนกับ scanf รูปแบบ : ตัวแปรชนิด char รับค่า = getchar();

15 การรับข้อมูลตัวอักษร 1 ตัวอักษร - ฟังก์ชัน scanf() - ฟังก์ชัน getchar() - ฟังก์ชัน getch() - ฟังก์ชัน getche() - ฟังก์ชัน scanf() - ฟังก์ชัน getchar() - ฟังก์ชัน getch() - ฟังก์ชัน getche() ดัดแปลงโปรแกรม 1) เปลี่ยน scanf(“%c”,&mychar) เป็น mychar = getch(); getch  ป้อนตัวอักษร ได้โดยไม่ต้องกด Enter และไม่แสดงว่าเรากด ตัวอักษรอะไร กดตัวอักษรไม่ต้องกด Enter โปแกรมจบเมื่อ กด ‘s’ รูปแบบ : ตัวแปรชนิด char รับค่า = getch();

16 การรับข้อมูลตัวอักษร 1 ตัวอักษร - ฟังก์ชัน scanf() - ฟังก์ชัน getchar() - ฟังก์ชัน getch() - ฟังก์ชัน getche() - ฟังก์ชัน scanf() - ฟังก์ชัน getchar() - ฟังก์ชัน getch() - ฟังก์ชัน getche() ดัดแปลงโปรแกรม 1) เปลี่ยน scanf(“%c”,&mychar) เป็น mychar = getche(); getche  ป้อนตัวอักษร ได้โดยไม่ต้องกด Enter และแสดงว่าเรากด ตัวอักษรอะไรบ้าง กดตัวอักษรไม่ต้องกด Enter โปแกรมจบเมื่อ กด ‘s’ รูปแบบ : ตัวแปรชนิด char รับค่า = getche();

17 การแสดงข้อมูลตัวอักษร 1 ตัวอักษร - ฟังก์ชัน putchar(): รูปแบบ : putchar( ตัวแปร ); หรือ putchar(‘ ตัวอักษร ’); putchar() ทำหน้าที่ เหมือน printf() แต่ ใช้ได้กับตัวอักษรตัวเดียวเท่านั้น

18 การรับ - แสดง ข้อมูล string ด้วย gets และ puts รูปแบบ ฟังก์ชัน gets: ใช้รับ string ตัวแปรรับค่าชนิด string = gets(); รูปแบบ ฟังก์ชัน puts: ใช้แสดง string puts( ตัวแปรรับค่าชนิด string); หรือ puts(“ ข้อความที่ต้องการแสดง ”);

19 การรับ - แสดง ข้อมูล string ด้วย gets และ puts พิมพ์ชื่อ แล้ว กด Enter


ดาวน์โหลด ppt Week4 Data types, Variables, Operators and Input/output ( ต่อ ) ไกรฤกษ์ เชยชื่น, M.Eng. Electrical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google