งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444 ลบ. (99.49%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,233.7165 ลบ. (3.63%) งบบุคลากร 1,032.9929 ลบ. (3.04%) งบดำเนินงาน 200.7236 ลบ. (0.59%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 32,544.4279 ลบ. (95.86%) รายการ ผูกพันเดิม 4,898.3075 ลบ. (14.43%) รายการใหม่ 27,646.1204 ลบ. (81.43%) งบดำเนินการ เอง 2,911.3154 ลบ. (8.57%) ค่าที่ดิน 1,880.0000 ลบ. (5.53%) จ้างเหมา 22,854.805 0 ลบ. (67.32%) งบอุดหนุน 5.0000 ลบ. (0.01%) งบรายจ่ายอื่น 42.1111 ลบ. (0.13%) ภาพรวมงบประมาณปี 2556

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. เบิกจ่าย 14,984.8887 ลบ. (44.14%) งบประจำ 126.1469 ลบ. เบิกจ่าย 104.6003 ลบ. (82.92%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. เบิกจ่าย 68.4178 ลบ. (81.51% ) งบ ดำเนินงาน 42.2114 ลบ. เบิกจ่าย 36.1825 ลบ. (85.72%) งบลงทุน 33,778.1444 ลบ. เบิกจ่าย 14,854.2480 ลบ. (43.98%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,233.7165 ลบ. เบิกจ่าย 1,047.5414 ลบ. (84.91%) งบบุคลากร 1,032.9929 ลบ. เบิกจ่าย 879.3597 ลบ. (85.13%) งบดำเนินงาน 200.7236 ลบ. เบิกจ่าย 168.1817 ลบ. (83.79%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 32,544.4279 ลบ. เบิกจ่าย 13,806.6566 ลบ. (42.42%) รายการผูกพัน เดิม 4,898.3075 ลบ. เบิกจ่าย 2,709.5400 ลบ. (55.32%) รายการใหม่ 27,646.1204 ลบ. เบิกจ่าย 11,097.1666 ลบ. (40.14%) งบดำเนินการเอง 2,911.3154 ลบ. เบิกจ่าย 1,556.8571 ลบ. (53.48%) ค่าที่ดิน 1,880.0000 ลบ. เบิกจ่าย 1,183.0106 ลบ. (62.92%) จ้างเหมา 22,854.8050 ลบ เบิกจ่าย 8,357.2989 ลบ. (36.57%) งบอุดหนุน 5.0000 ลบ. เบิกจ่าย 2.1676 ลบ. (43.35%) งบรายจ่ายอื่น 42.1111 ลบ. เบิกจ่าย 23.7228 ลบ. (56.46%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556

4 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6613.3320.0028.0036.0044.0052.3360.6769.0077.3385.6694.00 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 3.336.6610.0015.0020.0025.0033.3341.6650.0060.0070.0080.00 แผนปี 56 ลบ. 1105111,2031,9382,9924,4205,9268,28613,86419,64525,61133,951 % 0.331.503.545.718.8113.0217.4524.4140.8457.8675.43100 แผนปี 56 ปรับใหม่ ลบ. 1105111,2031,9382,9924,0655,5718,19610,19813,72717,30522,108 % 0.331.503.545.718.8111.9716.4124.4130.0440.4350.9765.12 ผลเบิกจ่าย 56 ลบ. 95954371,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74814,985- % 0.281.293.575.278.0212.0716.3222.8130.7840.4944.14- แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2556 ข้อมูล ณ 14 ส.ค. 56

5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 14 ส.ค. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ. 950.6068520.326054.74430.2808 สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ. 754.8942400.840553.10354.0538 สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ. 607.3057336.815555.46270.4902 สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ. 625.4406357.148557.10268.2920 สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 2,457.27301,250.257150.881,207.0159 สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 1,148.3101541.783747.18606.5264 สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 1,200.9452317.385226.43883.5600 สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 1,390.9189809.216158.18581.7028 สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ. 805.0475555.012668.94250.0349 สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 1,386.4314644.369146.48742.0623 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา 10.00 น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา 10.00 น.) หน่วย : ลบ. 5

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 14 ส.ค. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 1,079.4832741.739268.71337.7440 สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 1,509.76031,207.236579.96302.5239 สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ. 708.7838335.345547.31373.4383 สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ. 804.2136414.254551.51389.9591 สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 1,008.7396394.396839.10614.3427 สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 1,096.2986390.948035.66705.3506 สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ. 602.1881449.226774.60152.9614 สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ. 501.0596339.674467.79161.3852 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท 611.6852461.552275.46150.1330 รวมส่วนภูมิภาค 19,249.385410,467.528054.388,781.8574 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา 10.00 น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา 10.00 น.)

7 7 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 14 ส.ค. 56 ร้อยละคงเหลือ สกท. 2,978.82371,382.344746.411,596.4790 สกส. 2,111.77001,092.375551.731,019.3945 สบร. 812.5000585.436172.05227.0639 สอป. 175.1470108.736362.0866.4107 สสอ. 127.597294.320673.9233.2765 สวว. 36.61986.746618.4229.8732 สผง. 45.447224.451153.8020.9961 สคก. 315.815476.310624.16239.5048 สกม. 96.765175.711178.2421.0540 สสน. 0.30000.231777.250.0683 สอร. 31.107823.103874.278.0039 ศทส. 131.331432.331524.6298.9998 สสท. 27.354017.861465.309.4926 สพร. 3.79681.776446.792.0204 สสง. 0.37000.194552.570.1755 สบก. 12.53528.175165.224.3600 เบิกจ่ายในนามกรมฯ 7,794.7366987.253512.676,807.4831 รวมส่วนกลาง 14,702.01704,517.360730.7310,184.6563 รวมทั้งสิ้น 33,951.402414,984.888744.1418,966.5137 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา 10.00 น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา 10.00 น.)

8 8 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน รายการที่ เหลือ 2553316.02888.849055.217.17981 255410 61.435654.725789.086.70991 รวม 2553-25541377.464463.574782.0713.88972 25552,12110,543.602810,289.768397.59253.834544 รวมทั้งสิ้น 2,134 10,621.0671 10,353.3430 97.48267.724246 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2553-2555 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 14 ส.ค. 56

9 9 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทั้งสิ้น 22,891.8050 ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 4,093.5000 ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 4,093.5000 ลบ. ขอความเห็นชอบจาก สงป. 6.6000 ลบ. รอลงนาม 1,397.0473 ลบ. รอลงนาม 1,397.0473 ลบ. ลงนามในสัญญา 13,941.4135 ลบ. ลงนามในสัญญา 13,941.4135 ลบ. 17.88% (470 รายการ) 0.03% (1 รายการ) 6.10% (207 รายการ) 60.90% (2,311 รายการ) พิจารณาผลประกวด ราคา 953.4186 ลบ. 4.17% (142 รายการ) ร่าง TOR 182.6902 ลบ. ร่าง TOR 182.6902 ลบ. 0.79% (19 รายการ) ยังไม่ได้จัดสรร 2,253.7518 ลบ. ยังไม่ได้จัดสรร 2,253.7518 ลบ. 9.85% ประมาณราคา 63.3866 ลบ. ประมาณราคา 63.3866 ลบ. 0.28% (20 รายการ)

10 10 ลำดับ ที่ กิจกรรมประเภทรายชื่อโครงการอำเภอจัวหวัด งปม.ปี 56 (บาท) สถานะภาพ หน่วย ดำเนินการ 1ททท.ถนน เลียบชายฝั่งทะเลจังหวัด ระยอง จันทบุรี ตราด บ้านเขาช่องโกรน ต. หนองชิ่มอ.แหลมสิงห์ – บ.น้ำแดง ขลุงจันทบุรี20,400,000 กพ.วอ.ไม่อนุมัติให้ใช้ วิธีพิเศษ ต้องประกาศ ประกวดราคาครั้งที่ 5 สกท. 2ททท.ถนน สาย มส.4009 แยก ทล.1263 - บ.แม่จ๋า ขุนยวม, เมือง แม่ฮ่องสอน 7,360,000 ขออนุมัติ กพ.วอ.ใช้ วิธีพิเศษ สทช.10 3ททท.ถนน สายแยก ทล.1089 - ดอยฟ้าห่ม ปก (ตอนที่ 5) ฝางเชียงใหม่8,000,000 ขออนุมัติ กพ.วอ.ใช้ วิธีพิเศษ สทช.10 4สะพาน ข้ามลำน้ำแม่ตีบเมืองลำพูน2,942,800 ขออนุมัติ กพ.วอ.ใช้ วิธีพิเศษ สทช.10 5แก้ไขฯทางต่างระดับ จุดตัดผ่านทางรถไฟ สาย อด.1005 แยกทล. 2 - บ.พร ประจักษ์ ศรีธาตุอุดรธานี25,000,000 รอลงนาม อยู่ระหว่าง ขออนุมัติ คค. สกส. 6ทางถนน สายคลองเกาะผี ต.วิชิต,ตลาด เหนือ เมืองภูเก็ต34,000,000 รอลงนาม อยู่ระหว่าง ขออนุมัติ คค. สกส. 7สะพาน ข้ามแม่น้ำน่านพิชัยอุตรดิตถ์10,900,000 รอลงนาม อยู่ระหว่าง ขออนุมัติ คค. สกส. 8สะพาน ข้ามแม่น้ำชะอวดเชียรใหญ่ นครศรีธรรม ราช 6,600,000 พิจารณาความ เหมาะสม สงป. สกส. 9ทางถนนสาย บ.ห้วยตอง - บ.ม่อนยะเหนือแม่วางเชียงใหม่8,740,000 รอลงนาม สทช.10 รวม123,942,800 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน) ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา 10

11 11 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง 496-2-1823-16293- พัฒนาโครงข่าย สะพาน 33------- - พัฒนาชายแดน ภาคใต้ 8-------8- อำนวยการ ( อาคาร ) 16------- - รวม 553-2-1823-16350- การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว)

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบห มาย สำรว จ ออกแ บบ ประม าณ ราคา ร่าง TOR ประก าศ ประก วด ราคา ทราบ ผล ประก าศ ประก วด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายง าน บำรุงทางสายหลัก 80------- - บำรุงรักษาทาง 1,045-7425285-91606- อำนวยความ ปลอดภัย 551-111 14-34480- ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง ชนบท อันเนื่องมาจากเหตุ ภัยพิบัติ 170------- - รวม 1,846-18526399-125 1,33 6 - การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย

13 13 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเยียวยาและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างถาวร (งบกลาง 120,000 ลบ.) 1. โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องจากเหตุอุทกภัย ลงนามในสัญญา 529 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 4,909.0077 ลบ. ณ 14 ส.ค. 56 เบิกจ่าย 4,897.1613 ลบ. ( 99.76%) คงเหลือ 11.8464 ลบ. ก่อสร้างแล้วเสร็จ528 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ (สายสะพานข้ามแม่น้ำชี อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ผลงาน 100% อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย) 2. ถนนคันกั้นป้องกันนิคมอุตสาหกรรมแฟคเตอรี่แลนด์ งปม.ทั้งสิ้น 9.0620 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว9.0620 ลบ. ผลการก่อสร้าง 100 %

14 14 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8,858.4870 ลบ. สงป. อนุมัติงวด8,684.2200 ลบ. ลงนามในสัญญา7,574.5050 ลบ. ณ 14 ส.ค. 56 เบิกจ่ายแล้ว 2,751.9099 ลบ. (36.33%) ความก้าวหน้าโครงการ 59.33 % ก่อสร้างแล้วเสร็จ 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ31 รายการ

15 15 แหล่ง งบประมาณ จำน วน ราย การ งปม. ทั้งสิ้น ( ลบ.) แล้ว เสร็จ ( ราย การ ) อยู่ ระห ว่าง ก่อส ร้าง เบิกจ่าย แล้ว ( ลบ.) คงเหลื อ หมายเหตุ งบกลาง สำรองจ่าย ปี 55 51737.56451-737.56 4 - งบประมา ณ 55 ของ กรม 841.8708- - งบกลาง สำรองจ่าย ปี 56 19260.590 7 910105.35 49 154.2 762 - อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง 10 รายการ นครศรีธรรมราช 2 รายการ เพชรบูรณ์ 1 รายการ สุโขทัย 1 รายการ ฉะเชิงเทรา 1 รายการ - รอลงนาม 3 รายการ ฉะเชิงเทรา 3 รายการ - ประกวดราคา 2 รายการ สระบุรี 2 รายการ รวม 781,040. 0247 68101,832. 7889 154.2 762 ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายการตามมติ ครม. สัญจร

16 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 16


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google