งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33, ลบ. (99.49%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. (3.63%) งบบุคลากร 1, ลบ. (3.04%) งบดำเนินงาน ลบ. (0.59%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 32, ลบ. (95.86%) รายการ ผูกพันเดิม 4, ลบ. (14.43%) รายการใหม่ 27, ลบ. (81.43%) งบดำเนินการ เอง 2, ลบ. (8.57%) ค่าที่ดิน 1, ลบ. (5.53%) จ้างเหมา 22, ลบ. (67.32%) งบอุดหนุน ลบ. (0.01%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. (0.13%) ภาพรวมงบประมาณปี 2556

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 33, ลบ. เบิกจ่าย 14, ลบ. (44.14%) งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (82.92%) งบ บุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (81.51% ) งบ ดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (85.72%) งบลงทุน 33, ลบ. เบิกจ่าย 14, ลบ. (43.98%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (84.91%) งบบุคลากร 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (85.13%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (83.79%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 32, ลบ. เบิกจ่าย 13, ลบ. (42.42%) รายการผูกพัน เดิม 4, ลบ. เบิกจ่าย 2, ลบ. (55.32%) รายการใหม่ 27, ลบ. เบิกจ่าย 11, ลบ. (40.14%) งบดำเนินการเอง 2, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (53.48%) ค่าที่ดิน 1, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (62.92%) จ้างเหมา 22, ลบ เบิกจ่าย 8, ลบ. (36.57%) งบอุดหนุน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (43.35%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (56.46%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556

4 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) % แผนปี 56 ลบ ,2031,9382,9924,4205,9268,28613,86419,64525,61133,951 % แผนปี 56 ปรับใหม่ ลบ ,2031,9382,9924,0655,5718,19610,19813,72717,30522,108 % ผลเบิกจ่าย 56 ลบ ,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74814,985- % แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2556 ข้อมูล ณ 14 ส.ค. 56

5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 14 ส.ค. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 2, , , สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 1, สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 1, สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 1, สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 1, ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา น.) หน่วย : ลบ. 5

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 14 ส.ค. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 1, สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 1, , สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 1, สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 1, สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท รวมส่วนภูมิภาค 19, , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา น.)

7 7 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 14 ส.ค. 56 ร้อยละคงเหลือ สกท. 2, , , สกส. 2, , , สบร สอป สสอ สวว สผง สคก สกม สสน สอร ศทส สสท สพร สสง สบก เบิกจ่ายในนามกรมฯ 7, , รวมส่วนกลาง 14, , , รวมทั้งสิ้น 33, , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา น.)

8 8 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน รายการที่ เหลือ รวม ,12110, , รวมทั้งสิ้น 2,134 10, , การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 14 ส.ค. 56

9 9 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทั้งสิ้น 22, ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 4, ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 4, ลบ. ขอความเห็นชอบจาก สงป ลบ. รอลงนาม 1, ลบ. รอลงนาม 1, ลบ. ลงนามในสัญญา 13, ลบ. ลงนามในสัญญา 13, ลบ % (470 รายการ) 0.03% (1 รายการ) 6.10% (207 รายการ) 60.90% (2,311 รายการ) พิจารณาผลประกวด ราคา ลบ. 4.17% (142 รายการ) ร่าง TOR ลบ. ร่าง TOR ลบ. 0.79% (19 รายการ) ยังไม่ได้จัดสรร 2, ลบ. ยังไม่ได้จัดสรร 2, ลบ. 9.85% ประมาณราคา ลบ. ประมาณราคา ลบ. 0.28% (20 รายการ)

10 10 ลำดับ ที่ กิจกรรมประเภทรายชื่อโครงการอำเภอจัวหวัด งปม.ปี 56 (บาท) สถานะภาพ หน่วย ดำเนินการ 1ททท.ถนน เลียบชายฝั่งทะเลจังหวัด ระยอง จันทบุรี ตราด บ้านเขาช่องโกรน ต. หนองชิ่มอ.แหลมสิงห์ – บ.น้ำแดง ขลุงจันทบุรี20,400,000 กพ.วอ.ไม่อนุมัติให้ใช้ วิธีพิเศษ ต้องประกาศ ประกวดราคาครั้งที่ 5 สกท. 2ททท.ถนน สาย มส.4009 แยก ทล บ.แม่จ๋า ขุนยวม, เมือง แม่ฮ่องสอน 7,360,000 ขออนุมัติ กพ.วอ.ใช้ วิธีพิเศษ สทช.10 3ททท.ถนน สายแยก ทล ดอยฟ้าห่ม ปก (ตอนที่ 5) ฝางเชียงใหม่8,000,000 ขออนุมัติ กพ.วอ.ใช้ วิธีพิเศษ สทช.10 4สะพาน ข้ามลำน้ำแม่ตีบเมืองลำพูน2,942,800 ขออนุมัติ กพ.วอ.ใช้ วิธีพิเศษ สทช.10 5แก้ไขฯทางต่างระดับ จุดตัดผ่านทางรถไฟ สาย อด.1005 แยกทล. 2 - บ.พร ประจักษ์ ศรีธาตุอุดรธานี25,000,000 รอลงนาม อยู่ระหว่าง ขออนุมัติ คค. สกส. 6ทางถนน สายคลองเกาะผี ต.วิชิต,ตลาด เหนือ เมืองภูเก็ต34,000,000 รอลงนาม อยู่ระหว่าง ขออนุมัติ คค. สกส. 7สะพาน ข้ามแม่น้ำน่านพิชัยอุตรดิตถ์10,900,000 รอลงนาม อยู่ระหว่าง ขออนุมัติ คค. สกส. 8สะพาน ข้ามแม่น้ำชะอวดเชียรใหญ่ นครศรีธรรม ราช 6,600,000 พิจารณาความ เหมาะสม สงป. สกส. 9ทางถนนสาย บ.ห้วยตอง - บ.ม่อนยะเหนือแม่วางเชียงใหม่8,740,000 รอลงนาม สทช.10 รวม123,942,800 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน) ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา 10

11 11 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง พัฒนาโครงข่าย สะพาน พัฒนาชายแดน ภาคใต้ อำนวยการ ( อาคาร ) รวม การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว)

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบห มาย สำรว จ ออกแ บบ ประม าณ ราคา ร่าง TOR ประก าศ ประก วด ราคา ทราบ ผล ประก าศ ประก วด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายง าน บำรุงทางสายหลัก บำรุงรักษาทาง 1, อำนวยความ ปลอดภัย ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง ชนบท อันเนื่องมาจากเหตุ ภัยพิบัติ รวม 1, , การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย

13 13 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเยียวยาและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างถาวร (งบกลาง 120,000 ลบ.) 1. โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องจากเหตุอุทกภัย ลงนามในสัญญา 529 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 4, ลบ. ณ 14 ส.ค. 56 เบิกจ่าย 4, ลบ. ( 99.76%) คงเหลือ ลบ. ก่อสร้างแล้วเสร็จ528 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ (สายสะพานข้ามแม่น้ำชี อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ผลงาน 100% อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย) 2. ถนนคันกั้นป้องกันนิคมอุตสาหกรรมแฟคเตอรี่แลนด์ งปม.ทั้งสิ้น ลบ. เบิกจ่ายแล้ว ลบ. ผลการก่อสร้าง 100 %

14 14 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8, ลบ. สงป. อนุมัติงวด8, ลบ. ลงนามในสัญญา7, ลบ. ณ 14 ส.ค. 56 เบิกจ่ายแล้ว 2, ลบ. (36.33%) ความก้าวหน้าโครงการ % ก่อสร้างแล้วเสร็จ 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ31 รายการ

15 15 แหล่ง งบประมาณ จำน วน ราย การ งปม. ทั้งสิ้น ( ลบ.) แล้ว เสร็จ ( ราย การ ) อยู่ ระห ว่าง ก่อส ร้าง เบิกจ่าย แล้ว ( ลบ.) คงเหลื อ หมายเหตุ งบกลาง สำรองจ่าย ปี งบประมา ณ 55 ของ กรม งบกลาง สำรองจ่าย ปี อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง 10 รายการ นครศรีธรรมราช 2 รายการ เพชรบูรณ์ 1 รายการ สุโขทัย 1 รายการ ฉะเชิงเทรา 1 รายการ - รอลงนาม 3 รายการ ฉะเชิงเทรา 3 รายการ - ประกวดราคา 2 รายการ สระบุรี 2 รายการ รวม 781, , ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายการตามมติ ครม. สัญจร

16 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 16


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google