งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงานสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ชนบท ข้อมูล ณ 31 ต. ค. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงานสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ชนบท ข้อมูล ณ 31 ต. ค. 53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงานสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ชนบท ข้อมูล ณ 31 ต. ค. 53 1

2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 25, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.60%) งบ บุคลากร ลบ. (77.40%) งบ ดำเนินงาน ลบ. (22.60%) งบลงทุน 24, ลบ. (99.40%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. (4.35%) งบ บุคลากร ลบ. (84.74%) งบ ดำเนินงาน ลบ. (15.26%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 23, ลบ. (95.65%) รายการ ผูกพันเดิม 4, ลบ. (16.96%) รายการใหม่ 19, ลบ. (83.04%) งบดำเนินกา รเอง 3, ลบ. (15.96%) ค่าที่ดิน ลบ. (3.76%) จ้างเหมา 15, ลบ. (80.22%) งบอุดหนุ น ลบ. (0.01%) งบ รายจ่าย อื่น ลบ. (0.04%) ภาพรวมงบประมาณปี

3 งบประมาณทั้งสิ้น 25, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (0.30%) งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) งบลงทุน 24, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (0.30%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (7.00%) งบบุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (8.17%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (0.53%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 23, ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบปี 54 3

4 งบลงทุน 24, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (0.50%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (0.70%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 23, ลบ. เบิกจ่าย - ลบ.(0%) รายการผูกพัน เดิม 4, ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0%) รายการใหม่ 19, ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0%) งบดำเนินการ เอง 3, ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0%) ค่าที่ดิน ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0%) จ้างเหมา 15, ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0%) งบอุดหนุน ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0%) งบรายจ่าย อื่น ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน 4

5 5 แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี พ.ศ เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมายรัฐ (งบลงทุน) % ผล เบิกจ่าย 53 ลบ , , ,4837,6819,61212,00413,72515,43418,615 % แผนเบิกจ่าย 54 ลบ ,8962,9426,2038,27411,13114,56517,24719,58925,078 % ผลเบิกจ่าย 54 ลบ %0.30

6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณงบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อย ละ คงเหลือ (ลบ.) , , ผลรวม 1, , ข้อมูล ณ 29 ต.ค. 53 6

7 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ปี 54 7 ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบข่าวประกวดราคา (ศทส.) ณ 29 ตุลาคม 2553 ประกาศ TOR 241 รายการ ประกาศประกวดราคา 45 รายการ รอลงนาม 4 รายการ รวม 290 รายการ

8 จบการนำเสนอ 8


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงานสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ชนบท ข้อมูล ณ 31 ต. ค. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google