งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงานสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ชนบท ข้อมูล ณ 31 ต. ค. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงานสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ชนบท ข้อมูล ณ 31 ต. ค. 53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงานสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ชนบท ข้อมูล ณ 31 ต. ค. 53 1

2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 25,078.2701 ลบ. งบประจำ 150.2811 ลบ. (0.60%) งบ บุคลากร 116.3155 ลบ. (77.40%) งบ ดำเนินงาน 33.9656 ลบ. (22.60%) งบลงทุน 24,927.9890 ลบ. (99.40%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,084.3416 ลบ. (4.35%) งบ บุคลากร 918.9138 ลบ. (84.74%) งบ ดำเนินงาน 165.4278 ลบ. (15.26%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 23,843.6474 ลบ. (95.65%) รายการ ผูกพันเดิม 4,044.7961 ลบ. (16.96%) รายการใหม่ 19,798.8513 ลบ. (83.04%) งบดำเนินกา รเอง 3,160.1231 ลบ. (15.96%) ค่าที่ดิน 745.0000 ลบ. (3.76%) จ้างเหมา 15,883.219 3 ลบ. (80.22%) งบอุดหนุ น 1.9000 ลบ. (0.01%) งบ รายจ่าย อื่น 8.6089 ลบ. (0.04%) ภาพรวมงบประมาณปี 2554 2

3 งบประมาณทั้งสิ้น 25,078.2701 ลบ. เบิกจ่าย 75.983 ลบ. (0.30%) งบประจำ 150.2811 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) งบลงทุน 24,927.9890 ลบ. เบิกจ่าย 75.983 ลบ. (0.30%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,084.3416 ลบ. เบิกจ่าย 75.983 ลบ. (7.00%) งบบุคลากร 918.9138 ลบ. เบิกจ่าย 75.107 ลบ. (8.17%) งบดำเนินงาน 165.4278 ลบ. เบิกจ่าย 0.876 ลบ. (0.53%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 23,843.6474 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบปี 54 3

4 งบลงทุน 24,927.9890 ลบ. เบิกจ่าย 75.983 ลบ. (0.50%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,084.3416 ลบ. เบิกจ่าย 75.983 ลบ. (0.70%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 23,843.6474 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ.(0%) รายการผูกพัน เดิม 4,044.7961 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0%) รายการใหม่ 19,798.8513 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0%) งบดำเนินการ เอง 3,160.1231 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0%) ค่าที่ดิน 745.0000 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0%) จ้างเหมา 15,883.2193 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0%) งบอุดหนุน 1.9000 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0%) งบรายจ่าย อื่น 8.6089 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน 4

5 5 แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี พ.ศ. 2554 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6713.3320283644526068.3376.6784.9993 เป้าหมายรัฐ (งบลงทุน) %3.336.671018.3326.663543.6652.326164.6668.3272 ผล เบิกจ่าย 53 ลบ.77.65175.90774.181,494.822,901.295,4837,6819,61212,00413,72515,43418,615 %0.380.863.797.3114.2026.8337.5847.0358.7467.1675.5291.09 แผนเบิกจ่าย 54 ลบ.84.00181.45959.3421,8962,9426,2038,27411,13114,56517,24719,58925,078 %0.330.723.837.5611.7324.7432.9944.3958.0868.7778.11100 ผลเบิกจ่าย 54 ลบ.75.983 %0.30

6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2551-2553 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณงบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อย ละ คงเหลือ (ลบ.) 255155.856-- 255258.9290.2000.3458.729 25531,816.966139.9497.701,677.017 ผลรวม 1,931.751140.1497.261,791.602 ข้อมูล ณ 29 ต.ค. 53 6

7 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ปี 54 7 ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบข่าวประกวดราคา (ศทส.) ณ 29 ตุลาคม 2553 ประกาศ TOR 241 รายการ ประกาศประกวดราคา 45 รายการ รอลงนาม 4 รายการ รวม 290 รายการ

8 จบการนำเสนอ 8


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงานสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ชนบท ข้อมูล ณ 31 ต. ค. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google