งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบชุด ที่ 2 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว ทำลงในกระดาษคำตอบที่ กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบชุด ที่ 2 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว ทำลงในกระดาษคำตอบที่ กำหนดให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบชุด ที่ 2 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว ทำลงในกระดาษคำตอบที่ กำหนดให้

2 1. ตามรูปให้รังสีตกอยู่ในแนวเส้น ปกติจงหาขนาดของมุมสะท้อน 1. 0 องศา 2. 90 องศา 3. 180 องศา 4. 360 องศา

3 2. " เส้นแนวฉาก “ หรือ เส้น ปกติ หมายถึงข้อใด 1. เส้นที่ลำแสงตกกระทบ 2. เส้นที่ลำแสงสะท้อน 3. เส้นรอยต่อระหว่างวัตถุ ๒ ชนิด 4. เส้นตั้งฉากกับผิววัตถุตรง ตำแหน่งที่ลำแสงตกกระทบ

4 3. ข้อใดเป็นไปตาม " กฎการ สะท้อนของแสง " 1. เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุ จะเกิด มุมตกกระทบ 2. เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุ จะเกิด มุมสะท้อน 3. เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุที่จุดใด ก็ตาม จะเกิดเส้นแนวฉากเสมอ 4. เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ มุมตก กระทบเท่ากับมุมสะท้อน รังสีตก กระทบ รังสีสะท้อน และเส้นแนวฉาก อยู่บนระนาบเดียวกัน

5 4. จากการทดลองเรื่องแสง ที่ส่องผ่านตัวกลางต่างชนิด กันผลสรุปได้ดังข้อใด 1. เกิดการสะท้อนของแสง 2. เกิดการหักเหของแสงใน ตัวกลาง 3. เกิดการเลี้ยวเบนของแสง 4. เกิดการกระจายแสง

6 5. เมื่อแสงเดินทางจาก ตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อย ไปยังตัวกลางที่มีความ หนาแน่นมากกว่าผลข้อใดเป็น ความจริง 1. แสงจะหักเหออกจาก เส้นแนวฉาก 2. แสงจะหักเหเข้าหา เส้นแนวฉาก 3. แสงจะสะท้อนออกจาก เส้นแนวฉาก 4. แสงจะกระจายเป็นสีรุ้ง

7 6. จากภาพข้อใดเป็นผลจากการ ที่แสงเดินทางจากแท่งพลาสติกสู่ อากาศ 1.1. 2.2. 3.3. 4.4.

8 7. ข้อใดเป็นเป็นลักษณะเดียวกับ การมองเห็นปลาที่อยู่ในน้ำ 1.1. 2. 3.3. 4.4.

9 8. จากภาพมุมใดคือมุมหักเห 1 2 3 4 1. หมายเลข 1 2. หมายเลข 2 3. หมายเลข 3 4. หมายเลข 4

10 9. จากภาพเป็นการเดินทางของ แสงในข้อใด 1 2 3 4 1. น้ำไปสู่ อากาศ 2. น้ำ ไปสู่แก้ว 3. อากาศ ไปสู่แก้ว 4. พลาสติก ไปสู่แก้ว

11 10. เปรียบเทียบ ตัวกลางในข้อใดที่แสง เดินทางได้ช้าที่สุด 1. น้ำ 2. พลาสติก 3. แก้ว 4. อากาศ


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบชุด ที่ 2 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว ทำลงในกระดาษคำตอบที่ กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google