งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญา และวิธี วิทยา ของเศรษฐศาสตร์ การเมือง ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญา และวิธี วิทยา ของเศรษฐศาสตร์ การเมือง ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปรัชญา และวิธี วิทยา ของเศรษฐศาสตร์ การเมือง ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม

3 KARL MARX “The philosophers have only interpreted the world, in various ways ; the point is to change it.” Theses on Forereach No. 11

4 เศรษฐศาสตร์การเมือง – Political Economy คำนิยาม คำนิยาม - เศรษฐศาสตร์การเมือง วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ และ สถาบันของระบบมองดูความเชื่อมโยงของปัจจัย เหล่านี้ กับระบบสังคมและการพัฒนาสังคม ให้ ความสำคัญสูงแก่เรื่องสถาบันการเมืองและสังคม อุดมการณ์ ค่านิยม ความเชื่อ ซึ่งมีอิทธิพล ต่อ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ - มองในแง่นี้แล้ว เศรษฐศาสตร์การเมืองมีขอบเขต กว้างขวางกว่าเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก

5 ต้นกำเนิดของเศรษฐศาสตร์การเมือง ตามคำนิยามดังกล่าว ถือได้ว่า งานของ ADAM SMITH : The Wealth of Nation ปี 1776 เป็น งานแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองเช่นกัน คือ วิเคราะห์แบบรอบด้านหลายมิติ ตามคำนิยามดังกล่าว ถือได้ว่า งานของ ADAM SMITH : The Wealth of Nation ปี 1776 เป็น งานแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองเช่นกัน คือ วิเคราะห์แบบรอบด้านหลายมิติ แต่ในภายหลังต่อมา political economy ได้ กลายเป็น economics แบบบริสุทธิ์ มีแต่มิติทาง เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ในภายหลังต่อมา political economy ได้ กลายเป็น economics แบบบริสุทธิ์ มีแต่มิติทาง เศรษฐกิจเท่านั้น

6 เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ปัจจุบัน เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ใช้วิธีการ แบบวิทยาศาสตร์ ( เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ) ปัจจุบัน เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ใช้วิธีการ แบบวิทยาศาสตร์ ( เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ) พื้นฐานของการวิเคราะห์ คือ ความคิด แบบนีโอคลาสสิค พื้นฐานของการวิเคราะห์ คือ ความคิด แบบนีโอคลาสสิค มีการแบ่งแยก ระหว่างเศรษฐกิจกับ การเมือง มีการแบ่งแยก ระหว่างเศรษฐกิจกับ การเมือง ( ดู PowerPoint ชุด หลักเศรษฐศาสตร์ )

7 เศรษฐศาสตร์ทางเลือก Alternative Economics ในระยะหลัง ๆ มีการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น ว่า เศรษฐศาสตร์กระแสหลักมีจุดอ่อนหลายข้อ และไม่ สามารถอธิบาย ร่วมทั้งแก้ไขปัญหาหลายอย่างได้ ในระยะหลัง ๆ มีการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น ว่า เศรษฐศาสตร์กระแสหลักมีจุดอ่อนหลายข้อ และไม่ สามารถอธิบาย ร่วมทั้งแก้ไขปัญหาหลายอย่างได้ จึงเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า “ พาราไดม์วิกฤติ ” อันนำไปสู่ จึงเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า “ พาราไดม์วิกฤติ ” อันนำไปสู่ การเคลื่อนไหวเพื่อหาทางเลือกใหม่ ๆ ( ดูเอกสารเรื่อง ปรัชญาและวิธีวิทยาของ เศรษฐศาสตร์ทางเลือก )

8 ความหลากหลายของสำนักคิด เศรษฐศาสตร์การเมือง ในบรรดาแนวคิดต่าง ๆ ของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก เศรษฐศาสตร์การเมือง เป็นสำนักคิดที่ค่อนข้าง ได้รับความนิยมมากที่สุดสำนักหนึ่ง ในบรรดาแนวคิดต่าง ๆ ของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก เศรษฐศาสตร์การเมือง เป็นสำนักคิดที่ค่อนข้าง ได้รับความนิยมมากที่สุดสำนักหนึ่ง ภายในเศรษฐศาสตร์การเมืองด้วยกัน เศรษฐศาสตร์ การเมืองของมาร์กซ์ ( Marxian political economy ) ถือได้ว่า เป็นสำนัก ที่ สำคัญที่สุด และมีอิทธิพลทางทฤษฎีและทางการ ปฏิบัติการมากที่สุด ภายในเศรษฐศาสตร์การเมืองด้วยกัน เศรษฐศาสตร์ การเมืองของมาร์กซ์ ( Marxian political economy ) ถือได้ว่า เป็นสำนัก ที่ สำคัญที่สุด และมีอิทธิพลทางทฤษฎีและทางการ ปฏิบัติการมากที่สุด

9 Marxian Political Economy (MPE) ต้นตอของเศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์ เศรษฐศาสตร์การเมือง ปรัชญาเยอรมัน สังคมนิยมยูโธเปีย ของอังกฤษ ฝรั่งเศส ของอังกฤษ ฝรั่งเศส M P E แนวคิดพื้นฐานของมาร์กซ

10 เศรษฐศาสตร์การเมืองของอังกฤษ ADAM SMITH ADAM SMITH อาดัม สมิธ บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ บุกเบิกทฤษฎีพัฒนาการ ทางเศรษฐกิจระยะ ยาวที่มีการวิเคราะห์หลายมิติ DAVID RICARDO DAVID RICARDO เดวิด ริคาร์โด เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การแบ่ง รายได้ระหว่างชนชั้นต่าง ๆ ในสังคม ทั้ง 2 มี อิทธิพลต่อ ความคิดของ MARX

11 แผนภูมิ : แบบจำลองความขัดแย้ง ทางชนชั้น ของ RICARDO ที่ดิน แรงงาน ที่ดิน แรงงาน ทุน ทุน

12 สังคมนิยมยูโรเปียฝรั่งเศส ( Utopian Socialism) THOMAS MORE นักคิด นักปรัชญา นักการเมืองอังกฤษ เสนอผลงาน UTOPIA ปี 1515 ( สถานที่ที่ไม่อยู่ในที่ไหน... ยัง ไม่เกิดขึ้น ) แสดงความใฝ่ฝันถึงสังคมอุดมคติ ที่ ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มี คนจน ไม่มีคนรวย ไม่มี การเอารัดเอาเปรียบกัน THOMAS MORE นักคิด นักปรัชญา นักการเมืองอังกฤษ เสนอผลงาน UTOPIA ปี 1515 ( สถานที่ที่ไม่อยู่ในที่ไหน... ยัง ไม่เกิดขึ้น ) แสดงความใฝ่ฝันถึงสังคมอุดมคติ ที่ ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มี คนจน ไม่มีคนรวย ไม่มี การเอารัดเอาเปรียบกัน งาน UTOPIA กลายเป็น แรงกระตุ้นสำคัญให้นัก คิดฝรั่งเศส หลายคนเสนอภาพสังคมในอนาคต โดยใช้หลักการสังคมนิยม งาน UTOPIA กลายเป็น แรงกระตุ้นสำคัญให้นัก คิดฝรั่งเศส หลายคนเสนอภาพสังคมในอนาคต โดยใช้หลักการสังคมนิยม มาร์กซ วาดภาพอนาคตเช่นเดียวกัน โดยฝันว่า เมื่อทุนนิยมถูกทำลาย ลงแล้ว จะมีการ ปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างสังคมนิยม มาร์กซ วาดภาพอนาคตเช่นเดียวกัน โดยฝันว่า เมื่อทุนนิยมถูกทำลาย ลงแล้ว จะมีการ ปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างสังคมนิยม

13 ปรัชญาเยอรมัน ในบรรดาต้นตอความคิดหลายแห่ง กล่าวได้ว่า ปรัชญาเยอรมัน ของ G.W.F. HEGEL มีอิทธิพล ต่อระบบคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์ มากที่สุด ในบรรดาต้นตอความคิดหลายแห่ง กล่าวได้ว่า ปรัชญาเยอรมัน ของ G.W.F. HEGEL มีอิทธิพล ต่อระบบคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์ มากที่สุด เฮเกล เสนอการวิเคราะห์สังคม โดยใช้หลักเหตุผล แบบ dialectical reasoning : thesis – antithesis – synthesis เฮเกล เสนอการวิเคราะห์สังคม โดยใช้หลักเหตุผล แบบ dialectical reasoning : thesis – antithesis – synthesis เฮเกล แนะนำให้นำแนวคิด dialectic นี้ ไป ประยุกต์ใช้ความรู้ทุกด้าน เฮเกล แนะนำให้นำแนวคิด dialectic นี้ ไป ประยุกต์ใช้ความรู้ทุกด้าน

14 ปรัชญาเยอรมัน ( ต่อ ) ในทฤษฎี ญาณวิทยาของเฮเกล ไม่มีการ แบ่งแยกระหว่าง วัตถุ กับ จิต ในทฤษฎี ญาณวิทยาของเฮเกล ไม่มีการ แบ่งแยกระหว่าง วัตถุ กับ จิต ความเป็นจริงของสังคมที่ดำรงอยู่ เป็น ผลผลิตของความคิด ซึ่งก็มาจากจิตของ มนุษย์ ( ปรัชญาแบบ absolute idealism) ความเป็นจริงของสังคมที่ดำรงอยู่ เป็น ผลผลิตของความคิด ซึ่งก็มาจากจิตของ มนุษย์ ( ปรัชญาแบบ absolute idealism) มาร์กพัฒนาแนวคิดนี้ต่อไป โดยบอกว่า ความคิดของมนุษย์จะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับภาวะแวดล้อมและความเป็นจริง ของสังคม มาร์กพัฒนาแนวคิดนี้ต่อไป โดยบอกว่า ความคิดของมนุษย์จะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับภาวะแวดล้อมและความเป็นจริง ของสังคม สรุปแล้ว เฮเกล สอนให้เรามองอย่างรอบ ด้านจิตสำนึกของคนเรา จะพัฒนา เชื่อมโยงกับสังคม จริยศาสตร์ การเมือง ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และปรัชญา เป็น โลกทัศน์ แบบ comprehensive world- view สรุปแล้ว เฮเกล สอนให้เรามองอย่างรอบ ด้านจิตสำนึกของคนเรา จะพัฒนา เชื่อมโยงกับสังคม จริยศาสตร์ การเมือง ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และปรัชญา เป็น โลกทัศน์ แบบ comprehensive world- view

15 แนวคิด dialectic ของ เฮเกล ThesisSynthesisAntithesis ความคิดแบบทุนนิยม ความคิดแบบทุนนิยมความคิดแบบใหม่ สังคมนิยม หรือ นิเวศนิยม ต่อต้านความคิดแบบทุนนิยม ต่อต้านความคิดแบบทุนนิยม

16 POST-MARXISM นับตั้งแต่เกิดวิกฤตสังคมนิยม ( กำแพง เบอร์ลินล่มสลาย 1989) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเมืองของมาร์กก็มีแนวโน้มเสื่อมมนต์ขลัง ไปด้วย กระตุ้นให้มีการทบทวนความคิดกัน ใหม่ นับตั้งแต่เกิดวิกฤตสังคมนิยม ( กำแพง เบอร์ลินล่มสลาย 1989) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเมืองของมาร์กก็มีแนวโน้มเสื่อมมนต์ขลัง ไปด้วย กระตุ้นให้มีการทบทวนความคิดกัน ใหม่ ท่ามกลางการพื้นฟูทฤษฎี แนวคิดที่เรียกว่า Post Marxism ได้ปรากฏขึ้นมา โดยเสนอให้ เศรษฐศาสตร์การเมืองผสมผสานกับแนวคิด อื่น ๆ ที่มีพลังในการอธิบายด้วย แต่ปรัชญา พื้นฐานของมาร์กซ์ซึ่งมีต้นตอ มาจาก 3 แนวคิดใหญ่ก็ยังคงอยู่ต่อไป ท่ามกลางการพื้นฟูทฤษฎี แนวคิดที่เรียกว่า Post Marxism ได้ปรากฏขึ้นมา โดยเสนอให้ เศรษฐศาสตร์การเมืองผสมผสานกับแนวคิด อื่น ๆ ที่มีพลังในการอธิบายด้วย แต่ปรัชญา พื้นฐานของมาร์กซ์ซึ่งมีต้นตอ มาจาก 3 แนวคิดใหญ่ก็ยังคงอยู่ต่อไป

17 Postmodern Political Economy (PPE) ในช่วงทศวรรษที่ผ่าน ความคิดแบบ postmodern เริ่มมีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน วงการสังคมศาสตร์ ทฤษฎีต่าง ๆ มีการปรับตัวเข้า หา postmodernism อย่างเป็นระบบ ในช่วงทศวรรษที่ผ่าน ความคิดแบบ postmodern เริ่มมีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน วงการสังคมศาสตร์ ทฤษฎีต่าง ๆ มีการปรับตัวเข้า หา postmodernism อย่างเป็นระบบ Postmodernism คือกระจกของกระจกทั้งหลาย คือการตรวจสอบแนวคิดและพาราไดม์ต่าง ๆ ที่เลื่อน ไหลตลอดเวลา Postmodernism คือกระจกของกระจกทั้งหลาย คือการตรวจสอบแนวคิดและพาราไดม์ต่าง ๆ ที่เลื่อน ไหลตลอดเวลา เศรษฐศาสตร์การเมืองก็เคลื่อนเข้าสู่ความคิดของ postmodernism เช่นกัน เศรษฐศาสตร์การเมืองก็เคลื่อนเข้าสู่ความคิดของ postmodernism เช่นกัน

18 PPE ( ต่อ ) Postmodern Political Economy วิเคราะห์ Postmodern Political Economy วิเคราะห์ - postmodernity ของปลายศตวรรษที่ 20 การ เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเมืองของทุนนิยมยุค โลกาภิวัฒน์และการแปรเปลี่ยน ไปสู่วัฒนธรรม โลก - การแพร่กระจาย ของการต่อสู้ทางความคิดของ สังคมศาสตร์ ที่เน้นเรื่องของสังคมมากขึ้น โดยลดความสำคัญของเศรษฐกิจลงไป

19 - การเคลื่อนไหวสังคม ระดับโลกและระดับท้องถิ่น เพื่อต่อสู้ กับการครอบครองของทุนนิยม โลก และการครอบงำโดยใช้ความคิด แบบ โลกาภิวัตน์ - Postmodern political economy มีเนื้อหา หลัก ที่สอดคล้องกับ political ecology ( นิเวศวิทยาการเมือง หรือ การเมืองเรื่อง ธรรมชาติ )

20 Integral Political Economy ในยุคโลกาภิวัตน์ของศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีลักษณะ สลับซับซ้อนและแตกแยกเป็นหลายเสี่ยง เศรษฐศาสตร์การเมืองแนว postmodern จะยังคง ยืนอยู่บนพื้นฐานปรัชญาของ เฮเกล ต่อไป ในยุคโลกาภิวัตน์ของศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีลักษณะ สลับซับซ้อนและแตกแยกเป็นหลายเสี่ยง เศรษฐศาสตร์การเมืองแนว postmodern จะยังคง ยืนอยู่บนพื้นฐานปรัชญาของ เฮเกล ต่อไป นั่นคือ มีความคิดและวิธีวิทยา เชิงระบบที่เรียกว่า integral system นั่นคือ มีความคิดและวิธีวิทยา เชิงระบบที่เรียกว่า integral system หมายความว่า เราจะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ทำ ได้ไว้ในระบบคิดของเรา เพื่อให้การวิเคราะห์และ การแก้ไขปัญหามีลักษณะเป็นเชิงบูรณาการมากขึ้น รอบด้านมากขึ้น หลายมิติมากขึ้น หมายความว่า เราจะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ทำ ได้ไว้ในระบบคิดของเรา เพื่อให้การวิเคราะห์และ การแก้ไขปัญหามีลักษณะเป็นเชิงบูรณาการมากขึ้น รอบด้านมากขึ้น หลายมิติมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญา และวิธี วิทยา ของเศรษฐศาสตร์ การเมือง ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google