งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน/ สมาชิกในครัวเรือน ในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน/สมาชิก ในครัวเรือน ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการ วางแผน การตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการใช้อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ คุ้มรวม
ผู้ปกครองที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปที่มีบุตรหลาน/สมาชิก ในครัวเรือนใช้อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ พื้นที่สำรวจ ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร แผนการสุ่มตัวอย่าง Multi-stage sampling โดยมีจำนวนผู้ปกครอง ที่ตกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 1,560 ราย

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์ บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปในครัวเรือนตัวอย่าง ครัวเรือนละ 1 คน ปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2546

5 คำอธิบาย การใช้อินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ เกมคอมพิวเตอร์
การใช้อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดใดก็ได้ และใช้สถานที่ใดก็ได้ เช่นที่บ้าน สถานศึกษา บ้านเพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ ร้านค้าที่ให้บริการ เป็นต้น เกมออนไลน์ เกมที่เล่นโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจจะเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ได้ เกมคอมพิวเตอร์ เกมที่เล่นบนคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

6 กิจกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน ฯ
กิจกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน ฯ 70.5 ศึกษา/ค้นหาข้อมูล 69.1 เกมคอมพิวเตอร์ ติดตามข่าวสาร 24.7 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 21.0 เกมออนไลน์ 21.0 สนทนา 18.9 ดาวน์โหลดข้อมูล/โปรแกรม 17.7 อ่าน/แสดงความคิดเห็น 5.1 บนเว็บบอร์ด 2.7 เพื่อชม/ซี้อสินค้า ร้อยละ 20 40 60 80 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

7 สถานที่ใช้อินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ ของบุตร หลานฯ
บ้าน 44.8 ร้านค้าที่ให้บริการฯ 33.9 สถานศึกษา 16.5 บ้านเพื่อน/ญาติ 4.4 โทรศัพท์มือถือ 0.3 ร้อยละ 20 40 60

8 ความสามารถ ของบุตรหลาน ฯ ในการแยกประเภท ของเกมที่สมควรหรือเหมาะสมในการเข้าไปเล่น
ร้อยละ 80 60 52.4 40 31.6 20 16.0 การแยกประเภทของเกม แยกได้ แยกไม่ได้ ไม่แน่ใจ

9 การประสบปัญหา ในการเล่นเกมที่มีลักษณะติดพัน/ ถูกหลอกลวง/ล่อแหลม ของบุตรหลาน ฯ
มีปัญหา 15.9% ไม่มีปัญหา 84.1%

10 ผู้ปกครองที่ระบุว่ามีปัญหาฯ ผู้ปกครองที่ระบุว่าไม่มีปัญหาฯ
การประสบปัญหาในการเล่นเกมที่มีลักษณะติดพัน/ ถูกหลอกลวง/ล่อแหลม ของบุตรหลาน ฯ จำแนกตามสถานที่ใช้ ฯ ร้อยละ 60 บ้าน 57.7 47.9 สถานศึกษา 45 ร้านค้า 29.4 อื่น ๆ เช่นบ้านเพื่อน/ โทรศัพท์มือถือ 30 28.6 17.8 15 9.3 4.4 4.9 สถานที่ใช้ ผู้ปกครองที่ระบุว่ามีปัญหาฯ ผู้ปกครองที่ระบุว่าไม่มีปัญหาฯ

11 การประสบปัญหาในการเล่นเกมที่มีลักษณะติดพัน/ ถูกหลอกลวง/ล่อแหลม ของบุตรหลาน ฯ จำแนกตามกิจกรรม
ค้นหาข้อมูล 73.7 53.6 81.0 66.8 เกมคอมฯ 20.2 25.5 ติดตามข่าวสาร 14.9 22.2 อีเมล์ 39.1 17.5 เกมออนไลน์ 27.0 17.4 สนทนา 18.5 17.5 ดาวน์โหลดฯ ร้อยละ ร้อยละ กิจกรรม 80 60 40 20 20 40 60 80 ผู้ปกครองที่ระบุว่า มีปัญหา ผู้ปกครองที่ระบุว่า ไม่มีปัญหา หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

12 ผลกระทบจากการใช้อินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ ต่อการเรียน ของบุตรหลานฯ
ผลกระทบจากการใช้อินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ ต่อการเรียน ของบุตรหลานฯ ร้อยละ 80 60 52.9 40 30.0 20 17.1 ผลกระทบ เหมือนเดิม ดีขึ้น แย่ลง

13 ผลดี ผลเสียโดยรวมจากการเล่นอินเตอร์เน็ต/ คอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน ฯ
ผลดี ผลเสียโดยรวมจากการเล่นอินเตอร์เน็ต/ คอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน ฯ ร้อยละ 80 60 56.2 40 26.8 20 17.0 ความคิดเห็น ผลดีมากกว่า ผลเสีย ผลเสียมากกว่า ผลดี ไม่แน่ใจ

14 เรื่องที่กังวลใจหรือห่วงใยเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน ฯ
มีปัญหาสุขภาพ 67.0 เสียการเรียน 48.7 เสียค่าใช้จ่ายสูง 41.7 การถูกล่อลวง 36.1 25.5 การเป็นแหล่งยั่วยุทางเพศ ความสัมพันธ์กับครอบครัวน้อยลง 21.7 ด่านิยมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป 20.3 อื่น ๆ 2.0 ร้อยละ 20 40 60 80 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

15 การสนับสนุนบุตร/หลานในการใช้อินเตอร์เน็ต/ คอมพิวเตอร์ ของผู้ปกครอง
การสนับสนุนบุตร/หลานในการใช้อินเตอร์เน็ต/ คอมพิวเตอร์ ของผู้ปกครอง ร้อยละ 80 60 54.4 40 32.1 20 13.5 การสนับสนุนของ มาก ปานกลาง น้อย

16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนด /ควบคุม “การเล่นเกมออนไลน์”
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนด /ควบคุม “การเล่นเกมออนไลน์” ร้อยละ 100 95.5 80 70.3 60 ควร 40 29.7 ไม่ควร 20 4.5 ควบคุมเว็บไซด์ กำหนดหลักเกณฑ์ ผู้เข้าเล่นเกม

17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนด/ควบคุม “ร้านค้าที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์”
ร้อยละ 100 96.7 95.5 80 60 ควร 40 ไม่ควร 20 3.3 4.5 ควบคุมการให้บริการ กำหนดเวลาเปิด - ปิด

18 ข้อเสนอแนะ กำหนดเวลาเปิด-ปิดร้าน 21.9 ควรมีกฏหมายดูแลร้านค้า 21.8
ควรตรวจเว็ปไซด์ 17.9 ดูแลบุตร หลานในการเล่นเกม 5.0 ควรตรวจสอบเกม 5.0 กำหนดอายุผู้เล่น 4.3 ให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 4.3 5.2 อื่น ๆ ร้อยละ 5 10 15 20 25 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google