งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้ อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน/ สมาชิกในครัวเรือน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานครสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้ อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน/ สมาชิกในครัวเรือน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานครสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้ อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน/ สมาชิกในครัวเรือน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานครสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้ อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน/สมาชิก ในครัวเรือน ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ ในการให้บริการ อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้ อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน/สมาชิก ในครัวเรือน ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ ในการให้บริการ อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการ วางแผน การตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการใช้ อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนต่อไปเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการ วางแผน การตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการใช้ อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ แผนการสุ่มตัวอย่าง Multi-stage sampling โดยมีจำนวนผู้ปกครอง ที่ตกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 1,560 ราย คุ้มรวม ผู้ปกครองที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปที่มีบุตรหลาน/สมาชิก ใน ครัวเรือนใช้อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ ผู้ปกครองที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปที่มีบุตรหลาน/สมาชิก ใน ครัวเรือนใช้อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ พื้นที่สำรวจ ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล G ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์ บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปในครัวเรือนตัวอย่าง ครัวเรือนละ 1 คน G ปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2546

5 คำอธิบาย การใช้อินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ J การใช้อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดใดก็ได้ และใช้สถานที่ใดก็ได้ เช่นที่บ้าน สถานศึกษา บ้านเพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ ร้านค้าที่ให้บริการ เป็นต้น เกมออนไลน์ Yเกมที่เล่นโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจจะเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ได้ เกมคอมพิวเตอร์ Yเกมที่เล่นบนคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

6 กิจกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน ฯ 020406080 70.5 ศึกษา/ค้นหาข้อมูล 69.1 เกมคอมพิวเตอร์ 24.7 ติดตามข่าวสาร 21.0ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 21.0เกมออนไลน์ 18.9สนทนา 17.7ดาวน์โหลดข้อมูล/โปรแกรม 5.1 อ่าน/แสดงความคิดเห็น บนเว็บบอร์ด 2.7 เพื่อชม/ซี้อสินค้าร้อยละ หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

7 สถานที่ใช้อินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ ของบุตร หลานฯ 0 20 44.8 บ้าน สถานศึกษา ร้านค้าที่ให้บริการฯ โทรศัพท์มือถือ บ้านเพื่อน/ญาติ 16.5 33.9 4.4 0.3 สถานที่ใช้ ร้อยละ 40 60

8 ความสามารถ ของบุตรหลาน ฯ ในการแยกประเภท ของเกมที่สมควรหรือเหมาะสมในการเข้าไปเล่น 52.4 16.0 31.6 0 20 40 60 80 ร้อยละ แยกได้แยกไม่ได้ไม่แน่ใจ การแยกประเภทของเกม

9 การประสบปัญหา ในการเล่นเกมที่มีลักษณะติดพัน/ ถูกหลอกลวง/ล่อแหลม ของบุตรหลาน ฯ มีปัญหา ไม่มีปัญหา 84.1 % 15.9 %

10 28.6 9.3 4.4 0 15 30 45 60 ร้อยละ บ้าน สถานศึกษา ร้านค้า อื่น ๆ เช่นบ้านเพื่อน/ โทรศัพท์มือถือ 57.747.9 17.8 4.9 29.4 ผู้ปกครองที่ระบุว่า มีปัญหาฯ สถานที่ใช้ การประสบปัญหาในการเล่นเกมที่มีลักษณะติดพัน/ ถูกหลอกลวง/ ล่อแหลม ของบุตรหลาน ฯ จำแนกตามสถานที่ใช้ ฯ ผู้ปกครองที่ระบุว่า ไม่มีปัญหาฯ

11 0 20406080 73.7 ค้นหาข้อมูล 66.8 เกมคอมฯ 25.5 ติดตามข่าวสาร 22.2 อีเมล์ 17.5 เกมออนไลน์ 17.4 สนทนา 17.5 ดาวน์โหลดฯ ร้อยละ หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 020406080 ร้อยละ 53.6 81.0 20.2 14.9 39.1 27.0 18.5 ผู้ปกครองที่ระบุว่า มีปัญหา ผู้ปกครองที่ระบุว่า ไม่มีปัญหา กิจกรรม การประสบปัญหาในการเล่นเกมที่มีลักษณะติดพัน/ ถูกหลอกลวง/ ล่อแหลม ของบุตรหลาน ฯ จำแนกตามกิจกรรม

12 ผลกระทบจากการใช้อินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ ต่อ การเรียน ของบุตรหลานฯ 52.9 30.0 17.1 0 20 40 60 80 ร้อยละ เหมือนเดิม ดีขึ้นแย่ลง ผลกระทบ

13 ผลดี ผลเสียโดยรวมจากการเล่นอินเตอร์เน็ต/ คอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน ฯ 56.2 17.0 26.8 0 20 40 60 80 ร้อยละ ผลดีมากกว่า ผลเสีย ผลเสียมากกว่า ผลดี ไม่แน่ใจ ความคิดเห็น

14 เรื่องที่กังวลใจหรือห่วงใยเกี่ยวกับการใช้ อินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน ฯ 020406080 67.0 มีปัญหาสุขภาพ 48.7เสียการเรียน 41.7 เสียค่าใช้จ่ายสูง 36.1การถูกล่อลวง 25.5 การเป็นแหล่งยั่วยุทางเพศ 21.7ความสัมพันธ์กับครอบครัวน้อยลง 20.3 ด่านิยมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป 2.0อื่น ๆ ร้อยละ หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

15 การสนับสนุนบุตร/หลานในการใช้อินเตอร์เน็ต/ คอมพิวเตอร์ ของผู้ปกครอง 32.1 54.4 13.5 0 20 40 60 80 ร้อยละ มากปานกลาง น้อย การสนับสนุนของ

16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนด /ควบคุม “การเล่นเกมออนไลน์” ควร ไม่ควร 95.5 70.3 4.5 29.7 0 20 ควบคุมเว็บไซด์ กำหนดหลักเกณฑ์ ผู้เข้าเล่นเกม ร้อยละ 40 60 80 100

17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนด/ควบคุม “ร้านค้าที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์” ควร ไม่ควร 96.7 3.3 0 20 ควบคุมการให้บริการ ร้อยละ 40 60 80 100 95.5 4.5 กำหนดเวลาเปิด - ปิด

18 ข้อเสนอแนะ 05101520 21.9 กำหนดเวลาเปิด-ปิดร้าน 21.8 ควรมีกฏหมายดูแลร้านค้า 17.9 ควรตรวจเว็ปไซด์ 5.0 ดูแลบุตร หลานในการเล่นเกม 4.3 กำหนดอายุผู้เล่น 4.3 ให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 5.2 อื่น ๆ ร้อยละ 25 5.0 ควรตรวจสอบเกม หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้ อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน/ สมาชิกในครัวเรือน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานครสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google