งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ การถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี ( เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2547) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ การถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี ( เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2547) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ การถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี ( เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2547) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มกราคม 2547

2 วัตถุประสงค์  เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ  การถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี  ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดสดการประชุมฯ  ความต้องการให้มีการถ่ายทอดการประชุมฯ ครั้งต่อไป  ประโยชน์ของการถ่ายทอดสดการประชุมฯ  ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ ประเมินผล ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ  คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ  การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศ ในรูปร้อยละ  แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified three-stage sampling มีจำนวนประชาชน ที่ตกเป็นตัวอย่างกระจายไปในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน ทั้งสิ้น 5,800 คน

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์สมาชิก ในครัวเรือนตัวอย่าง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน  ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 19 – 22 มกราคม 2547

5 การรับทราบข่าวสารการถ่ายทอดสดการประชุม ครม. ร้อยละ ทั่วประเทศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ภาค ทราบ ไม่ทราบ

6 การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม ครม. ร้อยละ ได้รับชม ไม่ได้รับชม ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือต.อ.น.ใต้ ภาค

7 ความคิดเห็นที่มีต่อการถ่ายทอดสดการประชุม ครม. ร้อยละ ทั่วประเทศ กทม. กลางเหนือ ต.อ.น. ใต้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ภาค

8 เหตุผลที่เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยกับการถ่ายทอดสด การประชุม ครม. ร้อยละ เห็นด้วย เพราะ 1. ทำให้เห็นการทำงานของรัฐบาล 2. แสดงถึงความโปร่งใส/เชื่อมั่นในการทำงาน ของรัฐบาล 3. ทำให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการทำงานของ รัฐบาลโดยตรง 4.เห็นบทบาท/ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ของรัฐมนตรี 5.ทำให้ประชาชนสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้น 6.เปิดโอกาส/เป็นประสบการณ์ ทำให้ทราบ ขั้นตอน/บรรยากาศในการประชุม ครม. ไม่เห็นด้วย เพราะ 1. รัฐมนตรีแสดงความคิดเห็นไม่เต็มที่ เนื่องจาก กลัวผลกระทบต่อบุคคล/การบริหารงาน 2. ควรนำมาแถลงให้ประชาชนทราบหลังเสร็จสิ้นการประชุม 3. สิ้นเปลืองงบประมาณ 4.ข้อมูลบางเรื่องไม่ควรเปิดเผย อาจจะทำให้ความลับ ราชการรั่วไหล 5.สามารถติดตามได้จากสื่ออื่น ๆ เหตุผลตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ ร้อยละ 94.8 % 2 5. %

9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของถ่ายทอดสด การประชุม ครม. มีประโยชน์ ร้อยละ ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือต.อ.น.ใต้ ภาค ไม่มีประโยชน์

10 ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดสดการประชุม ครม. มาก ทั่วประเทศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ภาค ปานกลาง น้อย ไม่พอใจ ร้อยละ

11 ความต้องการให้มีการถ่ายทอดการประชุม ครม. ครั้งต่อไป ต้องการ ทั่วประเทศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ภาค ร้อยละ ไม่ต้องการ

12 ข้อเสนอแนะ รวม แสดงความคิดเห็น  ควรให้ถ่ายทอดช่องอื่น ๆ เพิ่มขึ้น  ช่วงเวลาถ่ายทอดไม่เหมาะสม  ควรประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  ควรให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำงานของรัฐบาลมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ  เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น  ควรถ่ายทอดเฉพาะวาระสำคัญ ๆ  ไม่ควรใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ  อื่น ๆ ไม่แสดงความคิดเห็น การถ่ายทอดการประชุม ครม. ร้อยละ * หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ *


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ การถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี ( เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2547) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google