งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ การถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี ( เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2547) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ การถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี ( เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2547) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ การถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี ( เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2547) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มกราคม 2547

2 วัตถุประสงค์  เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ  การถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี  ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดสดการประชุมฯ  ความต้องการให้มีการถ่ายทอดการประชุมฯ ครั้งต่อไป  ประโยชน์ของการถ่ายทอดสดการประชุมฯ  ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ ประเมินผล ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ  คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ  การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศ ในรูปร้อยละ  แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified three-stage sampling มีจำนวนประชาชน ที่ตกเป็นตัวอย่างกระจายไปในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน ทั้งสิ้น 5,800 คน

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์สมาชิก ในครัวเรือนตัวอย่าง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน  ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 19 – 22 มกราคม 2547

5 การรับทราบข่าวสารการถ่ายทอดสดการประชุม ครม. ร้อยละ ทั่วประเทศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ภาค ทราบ ไม่ทราบ 60 40 20 0 80 100 55.6 50.4 55.7 54.0 60.1 51.5 44.4 49.6 44.3 46.0 39.9 48.5

6 การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม ครม. ร้อยละ ได้รับชม ไม่ได้รับชม ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือต.อ.น.ใต้ ภาค 26.8 73.2 27.6 72.4 27.3 72.7 28.4 71.6 23.4 76.6 31.3 68.7 0 25 50 75 100

7 ความคิดเห็นที่มีต่อการถ่ายทอดสดการประชุม ครม. ร้อยละ ทั่วประเทศ กทม. กลางเหนือ ต.อ.น. ใต้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ภาค 94.8 5.2 91.5 8.5 93.0 7.0 97.4 2.6.2 2.8 92.0 8.0 0 50 100

8 เหตุผลที่เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยกับการถ่ายทอดสด การประชุม ครม. ร้อยละ เห็นด้วย เพราะ 1. ทำให้เห็นการทำงานของรัฐบาล 2. แสดงถึงความโปร่งใส/เชื่อมั่นในการทำงาน ของรัฐบาล 3. ทำให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการทำงานของ รัฐบาลโดยตรง 4.เห็นบทบาท/ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ของรัฐมนตรี 5.ทำให้ประชาชนสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้น 6.เปิดโอกาส/เป็นประสบการณ์ ทำให้ทราบ ขั้นตอน/บรรยากาศในการประชุม ครม. ไม่เห็นด้วย เพราะ 1. รัฐมนตรีแสดงความคิดเห็นไม่เต็มที่ เนื่องจาก กลัวผลกระทบต่อบุคคล/การบริหารงาน 2. ควรนำมาแถลงให้ประชาชนทราบหลังเสร็จสิ้นการประชุม 3. สิ้นเปลืองงบประมาณ 4.ข้อมูลบางเรื่องไม่ควรเปิดเผย อาจจะทำให้ความลับ ราชการรั่วไหล 5.สามารถติดตามได้จากสื่ออื่น ๆ 61.1 51.4 50.5 44.2 23.2 26.1 เหตุผลตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 2.5 2.3 1.4 2.5 ร้อยละ 94.8 % 2 5. %

9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของถ่ายทอดสด การประชุม ครม. มีประโยชน์ ร้อยละ ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือต.อ.น.ใต้ ภาค ไม่มีประโยชน์ 97.8 2.2 95.6 4.4 96.2 3.8 98.6 1.4 99.5 0.5 97.1 2.9 0 50 100

10 ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดสดการประชุม ครม. มาก ทั่วประเทศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ภาค 100 60 40 20 0 ปานกลาง น้อย ไม่พอใจ ร้อยละ 80 1.2 7.6 49.5 41.7 2.8 11.9 52.3 33.0 1.3 8.8 51.6 38.3 0.9 5.4 46.8.9 1.0 5.8.4.8.1 3 8.3 54.4 36.0

11 ความต้องการให้มีการถ่ายทอดการประชุม ครม. ครั้งต่อไป ต้องการ ทั่วประเทศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ภาค ร้อยละ ไม่ต้องการ 95.9 4.1 91.8 8.2 94.4 5.6 97.5 2.5 98.5 1.5 93.9 6.1 0 50 100

12 ข้อเสนอแนะ รวม แสดงความคิดเห็น  ควรให้ถ่ายทอดช่องอื่น ๆ เพิ่มขึ้น  ช่วงเวลาถ่ายทอดไม่เหมาะสม  ควรประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  ควรให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำงานของรัฐบาลมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ  เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น  ควรถ่ายทอดเฉพาะวาระสำคัญ ๆ  ไม่ควรใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ  อื่น ๆ ไม่แสดงความคิดเห็น การถ่ายทอดการประชุม ครม. ร้อยละ * หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ * 100.0 27.7 9.1 6.4 6.3 4.9 2.4 1.5 1.1 0.4 72.3


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ การถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี ( เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2547) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google