งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2547) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มกราคม 2547

2 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ การถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดสดการประชุมฯ ความต้องการให้มีการถ่ายทอดการประชุมฯ ครั้งต่อไป ประโยชน์ของการถ่ายทอดสดการประชุมฯ ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ ประเมินผล ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ คุ้มรวม การเสนอผลการสำรวจ แผนการสุ่มตัวอย่าง
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศ ในรูปร้อยละ แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified three-stage sampling มีจำนวนประชาชน ที่ตกเป็นตัวอย่างกระจายไปในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน ทั้งสิ้น 5,800 คน

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์สมาชิก ในครัวเรือนตัวอย่าง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 19 – 22 มกราคม 2547

5 การรับทราบข่าวสารการถ่ายทอดสดการประชุม ครม.
ร้อยละ 100 80 39 . 9 44 . 4 44 . 3 49 . 6 46 . 48 . 5 ทราบ 60 ไม่ทราบ 40 55 . 6 60 . 1 55 . 7 50 . 4 54 . 51 . 5 20 ภาค ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

6 การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม ครม.
ร้อยละ 100 76 . 6 73 . 2 72 . 4 72 . 7 71 . 6 75 68 . 7 ได้รับชม ไม่ได้รับชม 50 31 . 3 27 . 6 27 . 3 28 . 4 26 . 8 23 . 4 25 ภาค ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

7 ความคิดเห็นที่มีต่อการถ่ายทอดสดการประชุม ครม.
ร้อยละ 100 97 . 4 97 . 2 94 . 8 93 . 91 . 5 92 . เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 50 8 . 5 7 . 8 . 5 . 2 2 . 6 2 . 8 ภาค ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

8 เหตุผลที่เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยกับการถ่ายทอดสด การประชุม ครม.
เหตุผลที่เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยกับการถ่ายทอดสด การประชุม ครม. ร้อยละ เห็นด้วย เพราะ 1. ทำให้เห็นการทำงานของรัฐบาล 2. แสดงถึงความโปร่งใส/เชื่อมั่นในการทำงาน ของรัฐบาล 3. ทำให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการทำงานของ รัฐบาลโดยตรง 4. เห็นบทบาท/ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ของรัฐมนตรี 5. ทำให้ประชาชนสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้น 6. เปิดโอกาส/เป็นประสบการณ์ ทำให้ทราบ ขั้นตอน/บรรยากาศในการประชุม ครม. 61.1 51.4 50.5 44.2 23.2 26.1 94 . 8 % 2 5 . % 2.5 2.3 1.4 ร้อยละ ไม่เห็นด้วย เพราะ 1. รัฐมนตรีแสดงความคิดเห็นไม่เต็มที่ เนื่องจาก กลัวผลกระทบต่อบุคคล/การบริหารงาน 2. ควรนำมาแถลงให้ประชาชนทราบหลังเสร็จสิ้นการประชุม 3. สิ้นเปลืองงบประมาณ 4. ข้อมูลบางเรื่องไม่ควรเปิดเผย อาจจะทำให้ความลับ ราชการรั่วไหล 5. สามารถติดตามได้จากสื่ออื่น ๆ เหตุผลตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของถ่ายทอดสด การประชุม ครม.
ร้อยละ 100 98 . 6 99 . 5 97 . 8 95 . 6 96 . 2 97 . 1 มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ 50 4 . 3 . 8 2 . 2 . 9 1 . 4 . 5 ภาค ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

10 ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดสดการประชุม ครม.
ร้อยละ 100 33 . 36 . 80 38 . 3 41 . 7 46 . 9 46 . 8 มาก ปานกลาง 60 น้อย 40 52 . 3 ไม่พอใจ 51 . 6 54 . 4 49 . 5 46 . 8 46 . 4 20 11 . 9 7 . 6 8 . 8 . 3 5 . 4 5 . 8 ภาค 2 . 8 1 . 2 1 . 3 . 9 1 . . 1 3 ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

11 ความต้องการให้มีการถ่ายทอดการประชุม ครม. ครั้งต่อไป
ความต้องการให้มีการถ่ายทอดการประชุม ครม. ครั้งต่อไป ร้อยละ 100 97 . 5 98 . 5 95 . 9 94 . 4 93 . 9 91 . 8 ต้องการ ไม่ต้องการ 50 8 . 2 5 . 6 6 . 1 4 . 1 2 . 5 1 . 5 ภาค ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

12 การถ่ายทอดการประชุม ครม.
ข้อเสนอแนะ การถ่ายทอดการประชุม ครม. ร้อยละ รวม แสดงความคิดเห็น ควรให้ถ่ายทอดช่องอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ช่วงเวลาถ่ายทอดไม่เหมาะสม ควรประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ควรให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำงานของรัฐบาลมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ควรถ่ายทอดเฉพาะวาระสำคัญ ๆ ไม่ควรใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ อื่น ๆ ไม่แสดงความคิดเห็น 100.0 * 27.7 9.1 6.4 6.3 4.9 2.4 1.5 1.1 0.4 72.3 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ *


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google