งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาเซีย น จัดทำโดย ด. ญ. สุพรรณภา ตันยะ ม.1/12 เลขที่ 32.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาเซีย น จัดทำโดย ด. ญ. สุพรรณภา ตันยะ ม.1/12 เลขที่ 32."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาเซีย น จัดทำโดย ด. ญ. สุพรรณภา ตันยะ ม.1/12 เลขที่ 32

2 10 ประเทศ อาเซียน 1. ประเทศไทย 1. ประเทศไทย 2. ประเทศ เวียดนาม 2. ประเทศ เวียดนาม 3. ประเทศลาว 3. ประเทศลาว 4. ประเทศพม่า 4. ประเทศพม่า 5. ประเทศ สิงคโปร์ 5. ประเทศ สิงคโปร์ 6. ประเทศ ฟิลิปปินส์ 6. ประเทศ ฟิลิปปินส์ 7. ประเทศ มาเลเซีย 7. ประเทศ มาเลเซีย 8. ประเทศ อินโดนีเซีย 8. ประเทศ อินโดนีเซีย 9. ประทศ กัมพูชา 9. ประทศ กัมพูชา 10. ประเทศ บรูไน 10. ประเทศ บรูไน

3 ประเทศ ไทย เมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 77 จังหวัด มีประชากร 65.4 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และ ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ปกครองด้วย ระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ เป็นองค์ประมุขของประเทศ

4 ประเทศ เวียดนาม เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพื้นที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจถึงเมื่อปี พ. ศ.2553 มีประชากรประมาณ 88 ล้านคน ประมาณ 25% อาศัยอยู่ในเขตเมือง ส่วน ใหญ่ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิกาย มหายาน ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

5 ประเทศ ลาว เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศ ไทยทางทิศตะวันตก โดยประเทศลาวมีพื้นที่ ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่กว่า 90% เป็น ภูเขาและที่ราบสูง และไม่มีพื้นที่ส่วนใดติด ทะเล ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดยมีประชากร 6.4 ล้านคน ใช้ภาษาลาวเป็น ภาษาหลัก แต่ก็มีคนที่พูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้ ประชากร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศ ไทยทางทิศตะวันตก โดยประเทศลาวมีพื้นที่ ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่กว่า 90% เป็น ภูเขาและที่ราบสูง และไม่มีพื้นที่ส่วนใดติด ทะเล ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดยมีประชากร 6.4 ล้านคน ใช้ภาษาลาวเป็น ภาษาหลัก แต่ก็มีคนที่พูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้ ประชากร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

6 ประเทศ พม่า มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกับประเทศ ไทยทางทิศตะวันออก โดยทั้งประเทศมีพื้นที่ ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท หรือหินยาน และใช้ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกับประเทศ ไทยทางทิศตะวันออก โดยทั้งประเทศมีพื้นที่ ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท หรือหินยาน และใช้ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ

7 ประเทส สิงคโปร์ เมืองหลวงคือ กรุงสิงคโปร์ ตั้งอยู่บนตำแหน่ง ยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางคมนาคมทางเรือ ของอาเซียน จึงเป็นประเทศที่มีการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดในย่านนี้ แม้จะมี พื้นที่ราว 699 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มี ประชากร 4.48 ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาทางการ แต่มีภาษามาเลย์เป็นภาษา ประจำชาติ ปัจจุบันใช้การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ( ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภา เดียว )

8 ประเทศ ฟิลิปปินส์ เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา ประกอบด้วยเกาะ ขนาดต่าง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพื้นที่ดิน 298.170 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 92 ล้าน คน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาคริสต์ และเป็นประเทศที่มีประชากร นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็น อันดับ 4 ของโลก มีการใช้ภาษาในประเทศ มากถึง 170 ภาษา แต่ใช้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาตากาลอก เป็นภาษาราชการ

9 ประเทศ มาเลเซีย เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็น ประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร แบ่งเป็น มาเลเซียตะวันตกบคาบสมุทรมลายู และ มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ทั้งประเทศมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 26.24 ล้านคน นับถือ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ใช้ ภาษา Bahasa Melayu เป็นภาษาราชการ เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็น ประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร แบ่งเป็น มาเลเซียตะวันตกบคาบสมุทรมลายู และ มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ทั้งประเทศมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 26.24 ล้านคน นับถือ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ใช้ ภาษา Bahasa Melayu เป็นภาษาราชการ

10 ประเทศ อินโดนีเซีย เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือเป็นประเทศหมู่ เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร มากถึง 240 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) โดย 61% อาศัยอยู่บนเกาะชวา ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาอิสลาม และใช้ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือเป็นประเทศหมู่ เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร มากถึง 240 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) โดย 61% อาศัยอยู่บนเกาะชวา ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาอิสลาม และใช้ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ

11 ประเทศ กัมพูชา เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็นประเทศที่มี อาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก มีพื้นที่ 181,035 ตาราง กิโลเมตร หรือขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของ ประเทศไทย มีประชากร 14 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2550) โดยประชากรกว่า 80% อาศัยอยู่ ในชนบท 95% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถร วาท ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ แต่ก็มี หลายคนที่พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และ เวียดนามได้

12 ประเทศ บรูไน ประเทศบรูไน มีชื่อเป็นทางการว่า " เนการา บรูไนดารุสซาลาม " มีเมือง " บันดาร์เสรีเบกา วัน " เป็นเมืองหลวง ถือเป็นประเทศที่มีขนาด ไม่ใหญ่นัก เพราะมีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครองด้วยระบบสม บูรณาญาสิทธิราช โดยมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข มีประชากร 381,371 คน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2550) โดยประชากรเกือบ 70% นับถือ ศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษา ราชการ


ดาวน์โหลด ppt อาเซีย น จัดทำโดย ด. ญ. สุพรรณภา ตันยะ ม.1/12 เลขที่ 32.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google