งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศ. ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัศน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมหลุยส์ แทร เวิร์น กรุงเทพฯ ผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐาน งานสุขศึกษา ที่มีคุณค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศ. ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัศน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมหลุยส์ แทร เวิร์น กรุงเทพฯ ผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐาน งานสุขศึกษา ที่มีคุณค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศ. ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัศน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมหลุยส์ แทร เวิร์น กรุงเทพฯ ผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐาน งานสุขศึกษา ที่มีคุณค่า

2 ผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐานงานสุข ศึกษาที่มีคุณค่า คุณลักษณะที่พึงมี 1. มีความรู้สึก 1.1 ชอบ ชื่นชม งานสุขศึกษา 1.2 ชอบ ชื่นชม เจ้าหน้าที่ ทำงานสุขศึกษา 1.3 เห็นความสำคัญ 1.4 อยากช่วยเพื่อการพัฒนา งานให้ดีขึ้น ศ. ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัศน์

3 2. มีความเข้าใจ 2.1 ข้อจำกัดของกำลังคนในการ ปฏิบัติงาน 2.2 ปริมาณงานที่เจ้าหน้าที่ทำใน ระดับ รพ. สต., รพช. 2.3 การขาดความเข้าใจลึกซึ้งในงาน มาตรฐานของเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ที่รับผิดชอบ 2.4 การขาดคู่มือมาตรฐานที่เป็นเล่ม ( มีใน web เปิดดูแต่ไม่พิมพ์ ออกมา ) ( มีใน web เปิดดูแต่ไม่พิมพ์ ออกมา ) 2.3 ข้อจำกัดจำนวนครั้งของทีม ผู้ตรวจเยี่ยมที่มี ต่อสถานบริการ ( ไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี ) ต่อสถานบริการ ( ไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี ) ศ. ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัศน์

4 3. การตรวจเยี่ยมในฐานะ 3.1 พี่เลี้ยง ผู้สนับสนุน ส่งเสริม ให้ กำลังใจในการทำงาน 3.2 ผู้ที่ต้องการเห็นการพัฒนา กระบวนการทำงานเพื่อผลลัพธ์ในการ แก้ปัญหาของประชาชนในชุมชนไม่ใช่ เพื่อต้องได้รับการผ่านมาตรฐานจาก การประเมินกรรมการภายนอก 3.3 กัลยาณมิตร ที่ต้องการเห็นการ ปฏิบัติงาน ไม่ใช่การจับผิดการทำงาน 3.4 ผู้ช่วยแก้ปัญหาทางวิชาการ ศ. ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัศน์

5 4. สิ่งที่ให้ในการตรวจเยี่ยม 4.1 คู่มือฉบับปัจจุบันมาตรฐานงานสุขศึกษา 4.2 สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน ทั้ง 10 องค์ประกอบ 4.2.1 การมีนโยบาย ( ประชุมหารือทุกภาคส่วน, กระจายนโยบาย, ประกาศนโยบาย ) 4.2.2 ทรัพยากรในการดำเนินงาน ( มอบหมายคนรับผิดชอบ, มีงบสนับสนุน ) 4.2.3 มีฐานข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ( ประเภทของข้อมูล, การตาย การป่วย ของกลุ่ม ต่าง ๆ, สาเหตุของการเกิดปัญหาเชิงพฤติกรรมมี อะไรบ้าง ) 4.2.4 แผนงานโครงการ ( มีแผนงาน, มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ชัดเจน ทำได้ในเวลากำหนดประเมินได้ ) ศ. ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัศน์

6 4.2.4 แผนงานโครงการ ( มีแผนงาน, มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ ชัดเจนทำได้ในเวลากำหนด ประเมินได้ ) ประเมินได้ ) 4.2.5 มีกิจกรรมสุขศึกษา ( ดำเนินตาม แผนงาน / โครงการ ) 4.2.5 มีกิจกรรมสุขศึกษา ( ดำเนินตาม แผนงาน / โครงการ ) 4.2.6 การสนับสนุน 4.2.6 การสนับสนุน ( มีแผนการสนับสนุน ตามการดำเนินงานใน องค์ 5, มีเอกสารเป็นเล่ม หรือเป็นแผ่นรายงานการติดตาม สนับสนุน ) หรือเป็นแผ่นรายงานการติดตาม สนับสนุน ) ศ. ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัศน์

7 4.2.7 การประเมินผล ( ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรมที่เขียนไว้ในองค์ 4 ประเมิน 2 ครั้ง ก่อน / หลัง การดำเนินงาน, เปรียบเทียบ ผลต่างก่อนดำเนินการในองค์ 5 ต้อง Pre- test ก่อน, ไม่ใช่ย้อนกลับไปทำทีหลัง ) ( ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรมที่เขียนไว้ในองค์ 4 ประเมิน 2 ครั้ง ก่อน / หลัง การดำเนินงาน, เปรียบเทียบ ผลต่างก่อนดำเนินการในองค์ 5 ต้อง Pre- test ก่อน, ไม่ใช่ย้อนกลับไปทำทีหลัง ) 4.2.8 การเฝ้าระวัง 4.2.8 การเฝ้าระวัง ( ทำแผนเฝ้าระวังพฤติกรรม, มีเครื่องมือ ง่าย ๆ เฝ้าระวัง, มีความถี่ในการเฝ้าระวัง มี การวิเคราะห์ผลเฝ้าระวัง มีการแก้ไข พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ) ศ. ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัศน์

8 4.2.9 การวิจัย ( เน้นการทำ R to R, ทุกโครงการที่ทำ นำมาเขียนเชิงวิจัย ได้หมด, มีการรายงานผลการวิจัย, มีจัดทำเป็นรูปเล่ม ) ได้หมด, มีการรายงานผลการวิจัย, มีจัดทำเป็นรูปเล่ม ) 4.2.10 ผลลัพธ์ ( การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น ข้อมูลจากองค์ 7, ความพึงใจ, กระบวนการมีส่วนร่วม ) ความพึงใจ, กระบวนการมีส่วนร่วม ) ศ. ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัศน์

9 ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ ( ชื่อ, สถานที่ตั้ง, บุคลากร การแบ่งงาน ฯลฯ ข้อมูลประชากร ปิรามิดประชากร ข้อมูลปัญหาสุขภาพ อัตราตาย, อัตรา ป่วย ด้วยโรคสำคัญ ข้อมูลการจัดเรียงลำดับปัญหา ข้อมูลภาคีเครือข่าย ศ. ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัศน์


ดาวน์โหลด ppt ศ. ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัศน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมหลุยส์ แทร เวิร์น กรุงเทพฯ ผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐาน งานสุขศึกษา ที่มีคุณค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google