งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

2  Structuring a Program  Sequential Logic Structure  The Decision Logic Structure  Decision Logic Structure  NESTED IF/THEN/ELSE INSTRUCTIONS 2

3  เพื่อให้นิสิตเข้าใจรูปแบบการใช้งาน flow chart แบบเงื่อนไข If-Then  สามารถสื่อและเขียนสัญญาลักษณ์ ได้ถูกต้อง ในกรณีต่างๆ  สามารถประยุกต์การใช้ทางเลือก If-Then ได้ หลายรูปแบบ 3

4  พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในการแก้ไขปัญหา : 1. เขียนโปรแกรมโดยการใช้การแบ่งส่วนโปรแกรมแทน หรือที่เรียกว่า โมดูล (Modules) 2. ใช้ 4 โครงสร้างทางตรรกะ (logic structures) ช่วยในการเขียนโปรแกรม a. Sequential structure เป็นการประมวลผลคำสั่งตามลำดับขั้น ตั้งแต่คำสั่งแรกจนถึงคำสั่ง สุดท้าย b. Decision structure แยกการประมวลผลคำสั่งเป็นกลุ่มๆ ในการตัดสินใจ c. Loop structure การประมวลผลคำสั่งที่เหมือนกันในกลุ่มเดียวกันซ้ำๆ กัน d. Case structure เป็นการประมวลผลกลุ่มคำสั่ง จากหลายๆ กลุ่ม 3. หลีกเลี่ยงการเขียนโปรแกรมที่เหมือนๆ กัน โดยการใช้โมดูลแทน 4. ใช้เทคนิคต่างๆ ช่วยในการปรับปรุงโปรแกรม รวมถึงโครงสร้างของ ตรรกะทั้ง 4 ข้างต้น การตั้งชื่อที่เหมาะสมของตัวแปร มีคำอธิบายหรือ หมายเหตุ (Comment) ในแต่ละบรรทัด ในโปรแกรม และการเยื้องในแต่ละ บรรทัดที่เหมาะสม

5

6  การใช้คำสั่งเงื่อนไข IF/THEN/ELSE  การที่จะบอกให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามโปรแกรมที่มีคำสั่งเงื่อนไข IF เงื่อนไขเป็นจริง, THEN ประมวลผลคำสั่งที่กำหนด ELSE ประมวลผลคำสั่ง อื่นๆ  ในส่วน ELSE คือส่วนเสริม, จะมีหรือไม่มีคำสั่งก็ได้ ใช้ในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็น เท็จ  Algorithm: IF THEN instruction(s) เครื่องจะทำงานในคำสั่งนี้เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง (T) ELSE instruction(s) เครื่องจะทำงานในคำสั่งนี้เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ (F)

7

8  A < B (A และ B คือข้อมูลชนิดเดียวกัน – เช่น numeric, character, or string)  X + 5 >= Z (X และ Z คือข้อมูลชนิดตัวเลข )  E 10 (E และ F คือข้อมูลชนิดตัวเลข )  DATAOK (DATAOK – ข้อมูลชนิด logical datum)

9  จงคำนวณการจ่ายเงินค่าจ้าง, และค่าล่วงเวลา ( กรณีเกิน 40 ชั่วโมง ) จ่าย 1.5 เท่า  IF ชั่วโมงการทำงานมากกว่า 40, THEN คำนวณค่า ล่วงเวลา, หรือ ELSE คำนวณค่าจ้างปกติ

10

11  Multiple decisions เป็นการตัดสินใจหลาย ทางเลือก  คำสั่งที่ต้องทำตามเป็นชุดคำสั่งในแต่ละระดับ ของการตัดสินใจ

12

13 หอพักแห่งหนึ่งมีราคาค่าห้องพักแต่ละแบบดังนี้ - ห้องแบบพัก 2 คน : ฿ 1850 - ห้องแบบพัก 3 คน : ฿ 2450 - ห้องแบบพัก 4 คน : ฿ 3250 - นอกเหนือจากนี้ ให้พิมพ์บอกว่า “ ไม่มี ” - ถ้าผู้พักจองก่อน 15 วัน ลด 20% - ถ้าผู้พักจองก่อนวันเข้าพัก 1-14 วัน ลด 10% - นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้นไม่ลดราคา - จ่ายค่าห้องล่วงหน้า 2 เดือน - และพิมพ์ผลลัพธ์ราคาค่าห้องออกมา

14 14

15  Maureen Sprankle - Problem Solving and Programming Concepts (9th Edition), Prentice Hall., 2012 15


ดาวน์โหลด ppt สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google