งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ ๑.นางสาววิมุตตรีศักดิ์สกุลไกร เลขที่ ๘ ๒.นางสาวกชรัตน์นันทเสน เลขที่ ๑๕ ๓.นางสาวสุวภัทรธูปหอม เลขที่ ๑๗ ๔.นางสาวชญานิศวิจารณ์ เลขที่ ๒๐ ๕.นายภูมิภัทรกลิ่นหอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ ๑.นางสาววิมุตตรีศักดิ์สกุลไกร เลขที่ ๘ ๒.นางสาวกชรัตน์นันทเสน เลขที่ ๑๕ ๓.นางสาวสุวภัทรธูปหอม เลขที่ ๑๗ ๔.นางสาวชญานิศวิจารณ์ เลขที่ ๒๐ ๕.นายภูมิภัทรกลิ่นหอม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ ๑.นางสาววิมุตตรีศักดิ์สกุลไกร เลขที่ ๘ ๒.นางสาวกชรัตน์นันทเสน เลขที่ ๑๕ ๓.นางสาวสุวภัทรธูปหอม เลขที่ ๑๗ ๔.นางสาวชญานิศวิจารณ์ เลขที่ ๒๐ ๕.นายภูมิภัทรกลิ่นหอม เลขที่ ๒๑ ๖.นางสาวพัณณิตาประโมจนีย์ เลขที่ ๒๒ ๗.นางสาวเกณิกายุ้งเกี้ยว เลขที่ ๓๓ ๘.นายมนตรีศรีธรรมยศ เลขที่ ๓๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ / ๔

2

3 การเรียบเรียงคำ คือการจัดวางคำที่ เลือกสรรแล้วให้มาเรียงร้อยกันอย่าง ต่อเนื่องตามจังหวะ ให้เกิดความ ไพเราะ ตามโครงสร้างภาษา หรือตาม ฉันทลักษณ์ ซึ่งมีหลายวิธี

4 เรียงถ้อยคําที่สําคัญไว้ท้ายสุด จะทํา ให้ประโยคกระชับหนักแน่น เกิด ความคิดที่ลึกซึ้ง เช่น - แม้ฉันจน แต่ ฉันก็ไม่เคยขอใครกิน - ผู้มีปัญญา แม้ประสบความทุกข์ยาก สักเพียงไหน ก็หาอับจนไม่ ท่านจง สําคัญความนี้ให้จงดีเถิด

5 เรียงคําวลีหรือประโยค ให้มี ความสําคัญเท่า ๆ กัน เคียงขนานกันไป เช่น - ฟ้าสีครามสดใส พรรณพฤกษ์ เขียวขจี ลมโชยมารวยริน น้ำใน ทะเลสาบเป็นระลอกพลิว เป็น ธรรมชาติที่งดงามยิ่งนัก

6 จัดลำดับความคิดหรือถ้อยคำจากสิ่ง สำคัญจากน้อยไปมาก จนถึงสิ่ง สำคัญสูงสุดอันเป็นจุดสุดขั้น - สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็น ไม่เท่ามือคลํา สิบมือคลําไม่เท่าชํานาญ - ความยากจนทําให้อดทน ความ อดทนทําให้เข้มแข็ง ความเข้มแข็ง ทําให้อุตสาหะ ความอุตสาหะทํา ให้ประสบความสําเร็จ

7 การเรียงถ้อยคําให้มีเสียงและจังหวะด จเสียงดนตรี เช่น - สรรแต่หาญสารตัวเหี้ยม เทียมช้างมาร ทานช้างหมื่น ฝืนถมศึกฝึกทนศร ร่อนงา ส่ายร่ายเงยเศียร..... เรียงประโยคให้มีความเข้มข้นไป ตามลําดับ แต่คลายความเข้มข้นในช่วงหรือ ประโยคสุดท้ายอย่างฉับพลัน - ในการเจรจาต่อลองกันอย่างหนัก หน่วงยาวนานครั้งหนึ่ง ทั้งสองฝ่าย ต่างใช้เหตุผลโต้แย้งกันอย่างถึงพริกถึง ขิง แล้วในทันใดนั้นใครคนหนึ่งก็ชวนให้ ร้องเพลงสามัคคีชุมนม

8 เรียงถ้อยคําให้เป็นประโยคคําถามเชิง วาทศิลป์ เช่น ถึงไม่เลียงบุษบาเห็นว่าชั่ว แต่ เขารู้อยู่ว่าตัวนั้นเป็นพี่ อันองค์ท้าวดาหาธิบดี นั้น มิใช่อาหรือว่าไร อันของสูงแม้ปองต้องจิต ถ้าไม่ คิดปีนป่ายจะได้หรือ

9 เรียงถ้อยคําให้เกิดความรู้สึกนึกเห็นภาพที่ เห็นมีหลายลักษณะ เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพชุลมุนวุ่นวาย อุรารานร้าวแยก ยลสยบ เอนพระองค์ลงทบ ท่าว ดิ้น เหนือคอคชซอนซบ สังเวช วายชีวาตม์สุดสิ้น สู่ฟ้า เสวยสวรรค์

10 การเรียงถ้อยคํา โดยวางคําที่ต่างไปจากหลัก ไวยากรณ์ โดย - วางคําขยายไว้หน้าคําหลัก เช่น อาหารเลิศรส มรดกล้ำค่า - เรียงคําให้ได้ดุลของเสียงและความหมาย จะทําให้ เกิดความงาม เช่น “ นําพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า ” แต่ละวรรคจะมี จํานวนคําเท่า ๆ กัน - เรียงคําโดยใช้คําใดคําหนึ่งเป็นหลัก เช่น “ ยิงว่ายิงยุ ” “ ยิงพิศยิงเพลิน ” - การเว้นวรรค ถ้าเว้นวรรคผิด ความหมายก็ผิดเพียน หรืออาจสื่อความหมาย ไม่ได้ เช่น “ เนื้อหมาฉันชอบกิน ” เป็น “ เนื้อ หมาฉัน ชอบกิน ” กับ “ เนื้อหมา ฉันชอบกิน ” จะคนละความหมาย

11 ลาไปก่อน นะ ^^


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ ๑.นางสาววิมุตตรีศักดิ์สกุลไกร เลขที่ ๘ ๒.นางสาวกชรัตน์นันทเสน เลขที่ ๑๕ ๓.นางสาวสุวภัทรธูปหอม เลขที่ ๑๗ ๔.นางสาวชญานิศวิจารณ์ เลขที่ ๒๐ ๕.นายภูมิภัทรกลิ่นหอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google