งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายวุฒิชัย บุญแท้. หลักการและ เหตุผล เนื่องจากอาคารบริหารแต่ละชั้นของคณะศิลปศาสตร์มี ห้องน้ำไว้บริการให้กับบุคลากรและนักศึกษาซึ่งจะมีการเปิด ไฟทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายวุฒิชัย บุญแท้. หลักการและ เหตุผล เนื่องจากอาคารบริหารแต่ละชั้นของคณะศิลปศาสตร์มี ห้องน้ำไว้บริการให้กับบุคลากรและนักศึกษาซึ่งจะมีการเปิด ไฟทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายวุฒิชัย บุญแท้

2 หลักการและ เหตุผล เนื่องจากอาคารบริหารแต่ละชั้นของคณะศิลปศาสตร์มี ห้องน้ำไว้บริการให้กับบุคลากรและนักศึกษาซึ่งจะมีการเปิด ไฟทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น โดยหลักการของโครงการนี้ต้องการให้ หลอดไฟติดตอนที่มีคนเข้ามาใช้บริการห้องน้ำและเมื่อไม่มี คนอยู่ให้ปิดไฟโดยอัตโนมัติ จากการที่ให้เปิดปิดไฟโดยอัตโนมัติระยะเวลาที่ปิด ไฟดังกล่าว คาดว่าจะได้ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และ ประหยัดค่าซ่อมบำรุง และค่าใช้จ่ายให้กับคณะ ได้

3 วัตถุประสงค์ โครงการ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพื่อยืดอายุการใช้งานหลอดไฟฟ้า เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโหลดไฟฟ้า อย่างอื่นได้

4 วิธีดำเนินงาน ขออนุมัติจัดทำโครงการ สำรวจสถานที่ติดตั้งและกำหนดตำแหน่งติดตั้ง อุปกรณ์ ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้าก่อน ติดตั้งอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ทดสอบการทำงานและบันทึกค่าการใช้พลังงาน ไฟฟ้าหลังติดตั้งอุปกรณ์ สรุปผลโครงการ

5 ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว แยกวงจรของโคมไฟโดยหากว่าโคมไฟนั้นมีหลอดภายใน 3 หลอด โดยแยกให้มี 2 วงจร วงจรแรกทำงาน 1 หลอด เปิด เมื่อเราเปิดสวิตช์ด้วยมือ วงจรที่ 2 ทำงาน 2 หลอด รวมถึงหลอดไฟหน้ากระจก และพัดลมดูดอากาศ จะติด เมื่อมีคนเดินเข้ามาในห้องน้ำและจะดับเมื่อมีคนเดินออกไป แล้ว ประมาณ 3 นาที ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยติดตั้งใต้ฝ้า เพดานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เช่นหากห้องน้ำมีพื้นที่กว้าง ให้ติดตั้งสวิตช์ 2 ตัว โดยต่อขนานกัน

6 รูปภาพการติดตั้ง Motion Switch

7 รูปแสดงตำแหน่งการติดตั้งสวิตช์ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว

8 สรุปผลจากการ ติดตั้งอุปกรณ์

9 ตารางเปรียบเทียบการใช้ไฟ ก่อน - หลังการ ติดตั้งอุปกรณ์

10 ประหยัดค่าไฟฟ้า 7,792 บาท / ปี คิดเป็นร้อยละ 39.88 ของค่าไฟฟ้าก่อนติดตั้ง อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

11

12 รายการ วัสดุที่ใช้ 1. สวิตช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว จำนวน 16 เครื่อง 3,800 บาท 2. สาย THW 1.5 สำหรับการติดตั้ง 2 ม้วน 1,650 บาท 3. ท่อร้อยสายไฟ และวัสดุอื่นๆสำหรับการติดตั้ง 1,200 บาท รวมค่าวัสดุ 6,650 บาท


ดาวน์โหลด ppt โดย นายวุฒิชัย บุญแท้. หลักการและ เหตุผล เนื่องจากอาคารบริหารแต่ละชั้นของคณะศิลปศาสตร์มี ห้องน้ำไว้บริการให้กับบุคลากรและนักศึกษาซึ่งจะมีการเปิด ไฟทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google