งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6613.3320.0028.0036.0044.0052.3360.6769.0077.3385.6694.00 เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6613.3320.0028.0036.0044.0052.3360.6769.0077.3385.6694.00 เป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) % แผนปี 56 ลบ ,2031,9382,9924,4205,9268,28613,86419,64525,61133,951 % แผนปี 56 ปรับใหม่ ลบ ,2031,9382,9924,0655,5718,19610,19813,72717,30522,108 % ผลเบิกจ่าย 56 ลบ ,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74816,78122,131 % แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2556 ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 56

3 ลำดับ ที่ หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ 1 สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 1, , สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 1, , สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ. 1, สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 1, , สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ. 1, สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 1, ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย. 56 หน่วย : ลบ. 3

4 4 ลำดับ ที่ หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ 11 สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ. 1, สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 3, , , สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 1, สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 1, สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ. 1, สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 1, สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 1, , ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท รวมส่วนภูมิภาค 25, , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย. 56

5 5 ลำดับหน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ 1 สสน สกม สสง สอร สสอ สสท สบร สอป สคก สกส. 2, , สกท. 2, , สผง ศทส สพร สวว สบก เบิกจ่ายในนามกรมฯ 2, , รวมส่วนกลาง 8, , , รวมทั้งสิ้น 33, , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมา 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมา 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย. 56

6 6 การพิจารณาผ่อนผันการก่อหนี้ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ ตามมติ ครม. 13 ส.ค. 56 ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อ 24 ก.ย. 56 วงเงินที่กรมขอผ่อนผันทั้งสิ้น 11, ลบ. ลงนามภายใน 30 ก.ย. 56งปม. 9, ลบ. ลงนามหลัง 30 ก.ย. 56งปม. 1, ลบ. ขอปรับแผนไปดำเนินรายการใหม่ งปม ลบ.

7 7 ลงนามไม่ทัน 30 ก.ย. 56 จำนวน 4 รายการ งปม ลบ. (ทชจ.สมุทรปราการ) เนื่องจากประกวดราคา ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา ต้องประกวดราคาใหม่ - สาย บ.ทองสุข อ.บางบ่อ งปม ลบ. (ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว) - สาย สป.5004 แยกถนน ทช.ฉช บ.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ งปม ลบ. (ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว) - แก้ไขคันทางทรุดตัว สาย สป.4010 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243 – บางขุนเทียน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ งปม ลบ. (ประกวดราคาครั้งที่ 2) - แก่ไขคันทางทรุดตัว สายวัดบางนางเพ็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ งปม ลบ. (ประกวดราคาครั้งที่ 2)

8 8 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้เป็นเงิน ลบ. ททท. สายบ้านเขาช่องโกรน อ.ขลุง จ.จันทบุรี เป็นเงิน ลบ. ประกวดราคา 5 ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา (สกท.) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ. เป็นเงิน ลบ. - สำรวจออกแบบ 15 รายการ เป็นเงิน ลบ. - ประมาณราคา 7 รายการ เป็นเงิน ลบ. - ร่าง TOR 11 รายการ เป็นเงิน ลบ. - ประกาศ 7 รายการ เป็นเงิน ลบ. - รอลงนาม 2 รายการ เป็นเงิน ลบ. - รอชื่อโครงการ เป็นเงิน ลบ. ค่าบำรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ. เป็นเงิน ลบ. - ประกาศ 5 รายการ เป็นเงิน ลบ. - รอลงนาม41 รายการ เป็นเงิน ลบ. - รอชื่อโครงการ เป็นเงิน ลบ.

9 9 ลงนามไม่ทัน 30 ก.ย. 56 จำนวน 4 รายการ งปม ลบ. - สาย บ.สระขาม – บ.เสลา ต.หนองโบสถ์ จ.บุรีรัมย์ งปม ลบ. (ทชจ.บุรีรัมย์ รอลงนามในสัญญา) - สาย สาย บ.ลิ่มทอง ม.4 บ.โคกพลวง ม.9 จ.บุรีรัมย์ งปม ลบ. (ทชจ.บุรีรัมย์ รอลงนามในสัญญา) - สายศรีษะกระบือ – บ.ห้วยตะแครงเหนือ จ.นครราชสีมา งปม ลบ. (สทช.5 รอลงนามในสัญญา) - ถนนทางเข้าออกภายในบริเวณสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด สมุทรปราการ งปม ลบ. (ทชจ.สมุทรปราการ (TOR)

10 10 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน ที่เหลือ ,71711, , , ,527 รวม ทั้งสิ้น 1,73511, , , ,542 การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 28 ต.ค. 56 หมายเหตุ1. งปม.56 ที่ขอกันเงินแบบมีหนี้ เป็นเงิน 10, ลบ. กรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว 2. งปม.56 ที่ขอกันเงินแบบไม่มีหนี้ เป็นเงิน 1, ลบ. รออนุมัติจากรมบัญชีกลาง

11 11 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37, ลบ. (99.59%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. (3.35%) งบบุคลากร 1, ลบ. (2.87%) งบดำเนินงาน ลบ. (0.48%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36, ลบ. (96.24%) รายการ ผูกพันเดิม 6, ลบ. (18.15%) รายการใหม่ 29, ลบ. (78.08%) งบดำเนินการ เอง 2, ลบ. (7.11%) ค่าที่ดิน 1, ลบ. (5.23%) จ้างเหมา 25, ลบ. (65.74%) งบอุดหนุน ลบ. (0.02%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. (0.08%) ภาพรวมงบประมาณปี 2557

12 12 งบประมาณทั้งสิ้น 38, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (0.25%) งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (-%) งบ บุคลากร ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (- %) งบ ดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (-%) งบลงทุน 37, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (0.25%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (7.59%) งบบุคลากร 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (8.75%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (0.61%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36, ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. ( - %) รายการผูกพัน เดิม 6, ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. ( - %) รายการใหม่ 29, ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. ( -%) งบดำเนินการเอง 2, ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. ( - %) ค่าที่ดิน 1, ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. ( -%) จ้างเหมา 25, ลบ เบิกจ่าย - ลบ. (- %) งบอุดหนุน ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (- %) งบรายจ่ายอื่น ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (-%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ข้อมูล ณ 28 ต.ค. 56

13 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) % ผลเบิกจ่าย 55 % ผลเบิกจ่าย 56 ลบ ,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74816,78122,131 % แผนปี 57 ลบ ,0842,9203,9226,63510,22214,85220,41225,84031,14838,046 % ผลเบิกจ่าย 57 ลบ % 0.25 แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2557 ข้อมูล ณ 28 ต.ค. 56

14 14 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ และ ปีงบประมาณก่อนหน้า ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก เหลื่อมปีให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญ ได้ภายใน ไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2557 โดยเฉพาะในส่วนของ รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้เร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและเบิกจ่ายงบอบรมและ ประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยให้จัดสัมมนากระจายไป ตามจังหวัดต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีศักยภาพ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ภายในไตรมาสที่ 1 ของ ปีงบประมาณ 2557

15 15 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 82 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน เป้าหมายเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด เร่งรัดก่อหนี้รายจ่ายงบลงทุน ให้แล้วเสร็จภายใน 14 ก.พ. 2557

16 16 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8, ลบ. สงป. อนุมัติงวด8, ลบ. ลงนามในสัญญา7, ลบ. ณ 28 ต.ค. 56 เบิกจ่ายแล้ว 3, ลบ. (49.90%) ความก้าวหน้าโครงการ % ก่อสร้างแล้วเสร็จ 7 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 29 รายการ

17 17 จังหวัด จำนวน รายการ งปม.ทั้งสิ้น (ลบ.) เบิกจ่าย (ลบ.) คงเหลือ (บาท) นครศรีธรรมราช ฉะเชิงเทรา สระบุรี รวม รายการตามมติ ครม. สัญจร ที่ดำเนินการ โดยงบกลางสำรองจ่ายปี 2556 ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

18 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 18

19 19 ไตรมาส 4 รายจ่ายงบลงทุน (สะสม)รายจ่ายภาพรวม (สะสม) ปี 2556 (%) ปี 2557 (%) ปี 2556 (%) ปี 2557 (%)


ดาวน์โหลด ppt 1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6613.3320.0028.0036.0044.0052.3360.6769.0077.3385.6694.00 เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google