งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6613.3320.0028.0036.0044.0052.3360.6769.0077.3385.6694.00 เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6613.3320.0028.0036.0044.0052.3360.6769.0077.3385.6694.00 เป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6613.3320.0028.0036.0044.0052.3360.6769.0077.3385.6694.00 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 3.336.6610.0015.0020.0025.0033.3341.6650.0060.0070.0080.00 แผนปี 56 ลบ. 1105111,2031,9382,9924,4205,9268,28613,86419,64525,61133,951 % 0.331.503.545.718.8113.0217.4524.4140.8457.8675.43100 แผนปี 56 ปรับใหม่ ลบ. 1105111,2031,9382,9924,0655,5718,19610,19813,72717,30522,108 % 0.331.503.545.718.8111.9716.4124.4130.0440.4350.9765.12 ผลเบิกจ่าย 56 ลบ. 95954371,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74816,78122,131 % 0.281.293.575.278.0212.0716.3222.8130.7840.4949.4365.18 แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2556 ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 56

3 ลำดับ ที่ หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ 1 สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 1,864.44981,661.974889.14202.4750 2 สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 1,289.90881,145.480688.80144.4282 3 สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ. 898.8356714.738079.52184.0976 4 สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ. 1,214.3641908.416474.81305.9476 5 สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ. 720.2077530.383173.64189.8245 6 สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ. 588.5144426.845972.53161.6685 7 สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 1,702.14701,104.707564.90597.4394 8 สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ. 998.5129607.060360.80391.4526 9 สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ. 1,243.6295741.289959.61502.3396 10 สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 1,556.5402914.167658.73642.3726 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย. 56 หน่วย : ลบ. 3

4 4 ลำดับ ที่ หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ 11 สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ. 1,128.2826648.811557.50479.4711 12 สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ. 999.2129569.772957.02429.4400 13 สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 3,002.11881,664.045755.431,338.0730 14 สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 1,588.2109866.467754.56721.7432 15 สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 1,229.8314642.422952.24587.4084 16 สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ. 1,214.0145607.587550.05606.4271 17 สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 1,415.5471621.817843.93793.7293 18 สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 1,855.2849616.066433.211,239.2185 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท 614.3301611.590299.552.7399 รวมส่วนภูมิภาค 25,123.943015,603.646762.119,520.2964 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย. 56

5 5 ลำดับหน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ 1 สสน. 0.35000.345198.610.0049 2 สกม. 84.331383.058298.491.2731 3 สสง. 0.37000.357296.530.0128 4 สอร. 31.786930.424995.721.3620 5 สสอ. 127.6345115.014490.1112.6201 6 สสท. 27.101223.969588.443.1318 7 สบร. 820.0035702.695385.69117.3082 8 สอป. 175.1665145.096482.8330.0701 9 สคก. 314.9173260.317282.6654.6001 10 สกส. 2,179.60021,746.142680.11433.4576 11 สกท. 2,664.60542,089.193778.41575.4117 12 สผง. 46.128735.791077.5910.3376 13 ศทส. 132.099974.988256.7757.1117 14 สพร. 3.79581.965751.791.8301 15 สวว. 35.658616.853847.2618.8048 16 สบก. 45.933013.530529.4632.4025 เบิกจ่ายในนามกรมฯ 2,137.97661,187.730155.5523.8856 รวมส่วนกลาง 8,827.45946,527.473773.952,299.9856 รวมทั้งสิ้น 33,951.402422,131.120465.1811,820.2820 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมา 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมา 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย. 56

6 6 การพิจารณาผ่อนผันการก่อหนี้ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติ ครม. 13 ส.ค. 56 ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อ 24 ก.ย. 56 วงเงินที่กรมขอผ่อนผันทั้งสิ้น 11,004.0451 ลบ. ลงนามภายใน 30 ก.ย. 56งปม. 9,380.4204 ลบ. ลงนามหลัง 30 ก.ย. 56งปม. 1,623.6247 ลบ. ขอปรับแผนไปดำเนินรายการใหม่ งปม. 127.2767 ลบ.

7 7 ลงนามไม่ทัน 30 ก.ย. 56 จำนวน 4 รายการ งปม. 22.8700 ลบ. (ทชจ.สมุทรปราการ) เนื่องจากประกวดราคา ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา ต้องประกวดราคาใหม่ - สาย บ.ทองสุข อ.บางบ่อ งปม. 7.00 ลบ. (ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว) - สาย สป.5004 แยกถนน ทช.ฉช.3001 - บ.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ งปม. 3.500 ลบ. (ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว) - แก้ไขคันทางทรุดตัว สาย สป.4010 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243 – บางขุนเทียน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ งปม. 8.3700 ลบ. (ประกวดราคาครั้งที่ 2) - แก่ไขคันทางทรุดตัว สายวัดบางนางเพ็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ งปม. 4.0000 ลบ. (ประกวดราคาครั้งที่ 2)

8 8 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้เป็นเงิน 919.1426 ลบ. ททท. สายบ้านเขาช่องโกรน อ.ขลุง จ.จันทบุรี เป็นเงิน 20.4000 ลบ. ประกวดราคา 5 ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา (สกท.) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ. เป็นเงิน 462.5296 ลบ. - สำรวจออกแบบ 15 รายการ เป็นเงิน131.8700 ลบ. - ประมาณราคา 7 รายการ เป็นเงิน 69.6500 ลบ. - ร่าง TOR 11 รายการ เป็นเงิน 109.6700 ลบ. - ประกาศ 7 รายการ เป็นเงิน 69.6600 ลบ. - รอลงนาม 2 รายการ เป็นเงิน 19.9800 ลบ. - รอชื่อโครงการ เป็นเงิน 53.6996 ลบ. ค่าบำรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ. เป็นเงิน 436.2130 ลบ. - ประกาศ 5 รายการ เป็นเงิน 48.3100 ลบ. - รอลงนาม41 รายการ เป็นเงิน 379.9030 ลบ. - รอชื่อโครงการ เป็นเงิน 8.0000 ลบ.

9 9 ลงนามไม่ทัน 30 ก.ย. 56 จำนวน 4 รายการ งปม. 34.2004 ลบ. - สาย บ.สระขาม – บ.เสลา ต.หนองโบสถ์ จ.บุรีรัมย์ งปม. 21.2850 ลบ. (ทชจ.บุรีรัมย์ รอลงนามในสัญญา) - สาย สาย บ.ลิ่มทอง ม.4 บ.โคกพลวง ม.9 จ.บุรีรัมย์ งปม. 4.2000 ลบ. (ทชจ.บุรีรัมย์ รอลงนามในสัญญา) - สายศรีษะกระบือ – บ.ห้วยตะแครงเหนือ จ.นครราชสีมา งปม. 6.8154 ลบ. (สทช.5 รอลงนามในสัญญา) - ถนนทางเข้าออกภายในบริเวณสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด สมุทรปราการ งปม. 1.9000 ลบ. (ทชจ.สมุทรปราการ (TOR)

10 10 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน ที่เหลือ 255317.1797-- 1 255416.7099-- 1 25551674.90162.50223.3472.399413 25561,71711,808.88951,550.063613.1310,258.82591,527 รวม ทั้งสิ้น 1,73511,897.68081,552.565813.0510,345.11501,542 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2553-2556 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 28 ต.ค. 56 หมายเหตุ1. งปม.56 ที่ขอกันเงินแบบมีหนี้ เป็นเงิน 10,797.3626 ลบ. กรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว 2. งปม.56 ที่ขอกันเงินแบบไม่มีหนี้ เป็นเงิน 1,011.5268 ลบ. รออนุมัติจากรมบัญชีกลาง

11 11 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845 ลบ. (99.59%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,275.8843 ลบ. (3.35%) งบบุคลากร 1,093.3280 ลบ. (2.87%) งบดำเนินงาน 182.5563 ลบ. (0.48%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36,613.5002 ลบ. (96.24%) รายการ ผูกพันเดิม 6,906.2633 ลบ. (18.15%) รายการใหม่ 29,707.2369 ลบ. (78.08%) งบดำเนินการ เอง 2,706.1055 ลบ. (7.11%) ค่าที่ดิน 1,990.0000 ลบ. (5.23%) จ้างเหมา 25,011.131 4 ลบ. (65.74%) งบอุดหนุน 9.630 ลบ. (0.02%) งบรายจ่ายอื่น 33.0278 ลบ. (0.08%) ภาพรวมงบประมาณปี 2557

12 12 งบประมาณทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. เบิกจ่าย 96.8330 ลบ. (0.25%) งบประจำ 113.0713 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (-%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (- %) งบ ดำเนินงาน 38.2372 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (-%) งบลงทุน 37,889.3845 ลบ. เบิกจ่าย 96.8330 ลบ. (0.25%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,275.8843 ลบ. เบิกจ่าย 96.8330 ลบ. (7.59%) งบบุคลากร 1,093.3280 ลบ. เบิกจ่าย 95.7150 ลบ. (8.75%) งบดำเนินงาน 182.5563 ลบ. เบิกจ่าย 1.1180 ลบ. (0.61%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36,613.5002 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. ( - %) รายการผูกพัน เดิม 6,906.2633 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. ( - %) รายการใหม่ 29,707.2369 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. ( -%) งบดำเนินการเอง 2,706.1055 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. ( - %) ค่าที่ดิน 1,990.0000 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. ( -%) จ้างเหมา 25,011.1314 ลบ เบิกจ่าย - ลบ. (- %) งบอุดหนุน 9.6300 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (- %) งบรายจ่ายอื่น 33.0278 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (-%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ข้อมูล ณ 28 ต.ค. 56

13 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 7.3314.672230384654627078.3386.6695 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 5101521.6728.343546.6758.3470747882 ผลเบิกจ่าย 55 % 0.991.692.844.215.838.1010.6914.6921.4929.8742.5964.49 ผลเบิกจ่าย 56 ลบ. 95954371,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74816,78122,131 % 0.281.293.575.278.0212.0716.3222.8130.7840.4949.4365.18 แผนปี 57 ลบ. 3149612,0842,9203,9226,63510,22214,85220,41225,84031,14838,046 % 0.832.525.487.6710.3117.4426.8739.0453.6567.9281.87100 ผลเบิกจ่าย 57 ลบ. 96.83 % 0.25 แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2557 ข้อมูล ณ 28 ต.ค. 56

14 14 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณก่อนหน้า ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก เหลื่อมปีให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญ ได้ภายใน ไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2557 โดยเฉพาะในส่วนของ รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้เร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและเบิกจ่ายงบอบรมและ ประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยให้จัดสัมมนากระจายไป ตามจังหวัดต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีศักยภาพ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ภายในไตรมาสที่ 1 ของ ปีงบประมาณ 2557

15 15 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 82 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน เป้าหมายเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด เร่งรัดก่อหนี้รายจ่ายงบลงทุน ให้แล้วเสร็จภายใน 14 ก.พ. 2557

16 16 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8,858.4870 ลบ. สงป. อนุมัติงวด8,684.2200 ลบ. ลงนามในสัญญา7,574.5050 ลบ. ณ 28 ต.ค. 56 เบิกจ่ายแล้ว 3,779.5222 ลบ. (49.90%) ความก้าวหน้าโครงการ 71.95 % ก่อสร้างแล้วเสร็จ 7 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 29 รายการ

17 17 จังหวัด จำนวน รายการ งปม.ทั้งสิ้น (ลบ.) เบิกจ่าย (ลบ.) คงเหลือ (บาท) นครศรีธรรมราช126.564018.04498.5191 ฉะเชิงเทรา391.94205.685686.2564 สระบุรี222.0000- รวม 6140.506023.7305116.7755 รายการตามมติ ครม. สัญจร ที่ดำเนินการ โดยงบกลางสำรองจ่ายปี 2556 ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

18 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 18

19 19 ไตรมาส 4 รายจ่ายงบลงทุน (สะสม)รายจ่ายภาพรวม (สะสม) ปี 2556 (%) ปี 2557 (%) ปี 2556 (%) ปี 2557 (%) 1 10152022 2 25354446 3 50706970 4 80829495


ดาวน์โหลด ppt 1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6613.3320.0028.0036.0044.0052.3360.6769.0077.3385.6694.00 เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google