งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 6 Information Technology Information and Knowledge Management Faculty of Informatics, MSU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 6 Information Technology Information and Knowledge Management Faculty of Informatics, MSU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 6 Information Technology Information and Knowledge Management Faculty of Informatics, MSU.

2 2 หัวข้อการบรรยาย เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต เมตาดาตา (Metadata) ดับลินคอร์ (Dublin Core) AACR2R MARC

3 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการ รวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ ข้อมูลและสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล การสื่อสาร / โทรคมนาคม กระบวนการประมวลผล … ?

4 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีใน อนาคต Hardware Trend Faster and Cheaper Smaller and smaller –Blade Server –Web Devices

5 5 เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีใน อนาคต Software Technology and Service Trend CMM( Capability Maturity Model) มาตรฐานการพัฒนา software Offshoring แอพพลิเคชั่นในการ พัฒนาความเชี่ยวชาญของ พนักงาน MDA (Model Driven Architecture) แนวทางการ ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟแวร์

6 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีใน อนาคต Software Technology and Service Trend SOA (Service-oriented architecture) แนว สถาปัตยกรรมการออกแบบ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันให้มี ความยืดหยุ่นและเชื่อมโยงระบบ เข้าด้วยกันได้ Open Source

7 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ The Concept Cost Effective information display system Digital, Mobile, Flexible & Accurate Remotely Manageable Maintenance free Very Secure Wireless Hi-Tech

8 8 อินเทอร์เน็ต What is internet?

9 9 อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตให้บริการอะไรได้บ้าง Telnet หรือ SSH Electronic Mail News Group FTP (File Transfer Protocal WWW (World Wide Web) Skype, Net2Phone, Cattelecom.com Netmeeting ICQ (I Seek You) IRC (Internet Relay Chat) Game Online Software Updating Palm หรือ PocketPC WAP (Wireless Application Protocal)

10 10 เมตาดาตา (Metadata) ข้อมูลที่บอกรายละเอียดของ ข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของ กิจกรรม คน หรือหน่วยงานก็ ได้ ข้อมูลที่ใช้กำกับและอธิบาย ข้อมูลหลักหรือกลุ่มของ ข้อมูลอื่น ป้ายหรือฉลากสำหรับอธิบาย ว่าข้อมูลแต่ละรายการคือ อะไร โดยเราไม่ต้องเสียเวลา เปิดดูก่อน

11 11 เมตาดาตา (Metadata) ตัวอย่าง เช่น บัตรรายการใน ห้องสมุดสำหรับสืบค้นหนังสือ ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ หนังสือและตำแหน่งของ หนังสือ ซึ่งหนังสือเป็นข้อมูล ที่ต้องการ และบัตรเป็นข้อมูล ที่อธิบายรายละเอียดของ ข้อมูลนั้น

12 12 เมตาดาตา (Metadata) ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ข้อมูล / สารสนเทศ มีประโยชน์ด้าน ใด ?

13 13 ดับลินคอร์ (Dublin Core) เป็นแบบแผน / มาตรฐานของเม ตาดาตา อธิบายเนื้อหาและบริบทของงาน ดิจิตอล / สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อความ และสื่อผสม ปัจจุบันรูปแบบการสร้างหรือ จัดทำของดับลินคอร์อยู่บน พื้นฐานของ XML และ Resource Description Framework (RDF)

14 14 ดับลินคอร์ (Dublin Core) สำหรับพรรณาเนื้อหา 1. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ฯลฯ 2. หัวเรื่อง (Subject) สิ่งที่อธิบาย เรื่องและ เนื้อหาของสารสนเทศ เช่น คำสำคัญ วลี สำคัญ เลขหมู่ หรือ รหัสหมวดวิชา เป็นต้น 3. ลักษณะ (Description) คำอธิบายย่อเนื้อหา ของสารสนเทศ เช่น บทคัดย่อ เป็นต้น 4. ภาษา (Language) ภาษาที่ใช้เรียบเรียง สารสนเทศ 5. เรื่องที่เกี่ยวข้อง (Relation) สารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 6. ขอบเขต (Coverage) ระยะเวลาหรือ ขอบเขตของสารสนเทศ

15 15 ดับลินคอร์ (Dublin Core) สำหรับพรรณาทรัพย์สินทาง ปัญญา 7. เจ้าของงาน (Creator) บุคคล องค์การ ที่ รับผิดชอบในเชิงเนื้อหาของสารสนเทศ ปกติ ชื่อเจ้าของ ควรใช้ชื่อที่มีตัวตน เป็นรูปธรรม หรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง 8. สำนักพิมพ์ (Publisher) ผู้รับผิดชอบผลิต สารสนเทศที่เผยแพร่ 9. ผู้ร่วมงาน (Contributor) บุคคล องค์การ ที่ มีส่วนร่วมในการเป็นสร้างสารสนเทศ เช่น ผู้ แต่งร่วม 10. ต้นฉบับ (Source) ผลงานที่เป็นที่มาของ สารสนเทศ ทุกรูปแบบ 11. สิทธิ (Rights) ข้อมูลผู้มีสิทธิในหรือเหนือ ทรัพยากร รวมไปถึงลิขสิทธิ์ทางกฎหมาย

16 16 ดับลินคอร์ (Dublin Core) สำหรับพรรณาลักษณะเฉพาะ 12. ปี ( Date ) ปีที่ผลิตผลงานใน รูปแบบปัจจุบัน 13. ประเภท ( Type ) ประเภทของ สารสนเทศ เช่น homepage บทความ งานวิจัย นวนิยาย 14. รูปแบบ ( Format ) รูปแบบของ สารสนเทศ เช่น text/html, ASCII, JPEG image, mpeg file 15. รหัส ( Identifier ) สัญลักษณ์ ที่ ระบุถึงรายการสารสนเทศนั้นๆ เช่น URL, ISBN, Call No

17 17 มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การลงรายการ แบบแองโกอเมริกัน AACR2R (Anglo-American Cataloging Rules, second edition, 1998 revision) ใช้โครงร่าง ISBD (G) มาใช้ใน การปรับปรุงแก้ไข AACR มาตรฐานสากลทั่วไปในการลง รายการทางบรรณานุกรม ISBD ( General International Standard Bibliographic Description) แบ่งโครงร่างรายการทาง บรรณานุกรมออกเป็น 8 ส่วน

18 18 มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การลงรายการ แบบแองโกอเมริกัน AACR2R (Anglo-American Cataloging Rules, second edition, 1998 revision) 1. ส่วนชื่อเรื่องและการแจ้งความ รับผิดชอบ (title and statement of responsibility area) 2. ส่วนฉบับพิมพ์ (edition area) 3. ส่วนรายละเอียดเฉพาะของวัสดุ ( ประเภทของสิ่งพิมพ์ ) (material or type of publication specific details area) 4. ส่วนการพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ (publication, distribution, etc. area)

19 19 มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การลงรายการ แบบแองโกอเมริกัน AACR2R (Anglo-American Cataloging Rules, second edition, 1998 revision) 5. ส่วนลักษณะทางกายภาพ (physical description area) 6. ส่วนชุด (series area) 7. ส่วนหมายเหตุ (note area) 8. ส่วนเลขมาตรฐานและข้อความ เกี่ยวกับการได้รับ (standard number and terms of availability area)

20 20 MARC (Machine Readable Cataloging) การลงรายการทางบรรณานุกรม ของ หนังสือ สื่อมัลติมีเดีย สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นๆ บันทึกในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์ สามารถอ่านได้ ตามมาตรฐาน AACR2R ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ และค้นคืน

21 21 MARC (Machine Readable Cataloging) มีโครงสร้างหลัก ดังนี้ 1. การแบ่งเขตข้อมูลออกเป็นส่วนๆ เรียกว่า เขตข้อมูล field เช่น เขต ข้อมูลผู้แต่ง เขตข้อมูลชื่อเรื่อง เป็น ต้น 2. กำหนดชื่อเขตข้อมูลให้เครื่องรู้จัก โดยใช้หมายเลข เรียกว่า ป้ายระบุ ขอบเขต tag 3. แต่ละเขตข้อมูลมีการแบ่งออกเป็น ส่วน ย่อยๆ เรียก เขตข้อมูลย่อย 4. มีการลงรายการตัวชี้บอก

22 22 ข้อความและภาพประกอบการ นำเสนอ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่มีเจตนาพาดพิงบุคคลหรือ ละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 6 Information Technology Information and Knowledge Management Faculty of Informatics, MSU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google