งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเลือก ล.6500 สงครามแห่งอนาคต (The Future War) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : พ. อ. สาโรจน์ ธีรเนตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเลือก ล.6500 สงครามแห่งอนาคต (The Future War) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : พ. อ. สาโรจน์ ธีรเนตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิชาเลือก ล.6500 สงครามแห่งอนาคต (The Future War) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : พ. อ. สาโรจน์ ธีรเนตร

3 วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาวิชา เลือก สงครามแห่งอนาคต (The Future War) 1. เพื่อให้ นศ. ได้ทราบถึงกำเนิดของสงคราม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึง แนวคิดของ สงครามสมัยใหม่ 2. เพื่อให้ นศ. ได้ถกแถลงแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ถึงแนวคิดและแนวทางของสงคราม ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 1. เพื่อให้ นศ. ได้ทราบถึงกำเนิดของสงคราม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึง แนวคิดของ สงครามสมัยใหม่ 2. เพื่อให้ นศ. ได้ถกแถลงแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ถึงแนวคิดและแนวทางของสงคราม ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

4 ตารางการศึกษาวิชา ล.6500 วัน - เวลา รายการ / การปฏิบัติหมาย เหตุ 7 ก. ค.5 7 กล่าวนำ จากสงครามบุพกาล ถึงสงครามยุค ที 7 สงครามจรยุทธ์จากเหมาเจ๋อตุง โวเหงียน เกี๊ยบ ถึง เชกูวารา ทฤษฎีแนวคิดในสงครามยุคที่ 4 พ. อ. อำนาจฯ 8 ก. ค.5 7 ประวัติการก่อการร้าย ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย นโยบายการต่อต้านการก่อการร้าย พ. อ. กันต์ฯ พ. อ. บุญรอด ฯ พล. ต. ชัย ชนะฯ 9 ก. ค.5 7 ความเชื่อทางศาสนากับการก่อการร้ายและ จิตวิทยาทางการก่อการร้าย สงครามเครือข่าย จีนกับสงครามเครือข่าย พ. อ. พรฯ พ. อ. วิสันติฯ พ. อ. โสภณฯ

5 ตารางการศึกษาวิชา ล.6500 วัน - เวลา รายการ / การปฏิบัติหมายเหตุ 10 ก. ค.5 7 สงครามทุ่นระเบิดและระเบิดแสวงเครื่อง สงครามแห่งอนาคตในสายตาของนัก รัฐศาสตร์ การดูงาน 1 ใน 2 ที่ดังนี้ - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ( องค์การมหาชน ) ก. กลาโหม - บริษัทผลิตอาวุธชัยเสรี ( นศ. วทบ. ชุด ที่ 58) พ. อ. กฤตภาส ( หน. ชุด EOD กอ. รมน. ภาค 4 สน.) รศ. ดร. สุรชาติ บำรุงสุข 15 ก. ค.5 7 ยุทธศาสตร์ / แนวทางสำหรับการเอาชนะ สงครามแห่งอนาคต สรุป กิจกรรมกลุ่ม พ. อ. อำนาจฯ พ. อ. สาโรจน์ฯ

6 วิชาเลือก ล.6600 MOOTW: Military Operation Other Than War การปฏิบัติการทางทหารอื่นที่ไม่ใช่ การสงคราม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : พ. อ. องอาจ คุณวิทยา

7 วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาวิชา เลือก การปฏิบัติการทางทหารอื่นที่ไม่ใช่ สงคราม 1. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาและ วิเคราะห์เพิ่มเติมในทางลึกในประเด็นเรื่อง ต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กับวิชาที่ได้รับการศึกษา ตามปกติ เป็นการขยายมุมมองและโอกาส ในการพัฒนาทางการอาชีพของบุคคล 2. เพื่อเตรียมนักศึกษาสำหรับการมอบหมาย งานในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา ทางยุทธศาสตร์ 1. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาและ วิเคราะห์เพิ่มเติมในทางลึกในประเด็นเรื่อง ต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กับวิชาที่ได้รับการศึกษา ตามปกติ เป็นการขยายมุมมองและโอกาส ในการพัฒนาทางการอาชีพของบุคคล 2. เพื่อเตรียมนักศึกษาสำหรับการมอบหมาย งานในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา ทางยุทธศาสตร์

8 ขอบเขตการบรรยาย องค์การสหประชาชาติ ประวัติ / กฏบัตร / การจัด / อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติ PKO ใน ภูมิภาคต่างๆ การปฏิบัติการเพื่อ สันติภาพ (PKO) หลักการ วิธีการ การ วางแผน หลักการ ภารกิจ วิธีการ PEO กองทัพไทยกับ PKO กต. – UN ใน PKO การก่อการร้าย ความหมาย แบบยุทธวิธี หลักนิยมแนวทางสำหรับ การวางแผน องค์การสหประชาชาติ ประวัติ / กฏบัตร / การจัด / อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติ PKO ใน ภูมิภาคต่างๆ การปฏิบัติการเพื่อ สันติภาพ (PKO) หลักการ วิธีการ การ วางแผน หลักการ ภารกิจ วิธีการ PEO กองทัพไทยกับ PKO กต. – UN ใน PKO การก่อการร้าย ความหมาย แบบยุทธวิธี หลักนิยมแนวทางสำหรับ การวางแผน การก่อความไม่สงบ รูปแบบ ความมุ่งหมาย กองกำลังหลักนิยมและ แนวคิดในการ ปปส. ตัวอย่าง / กรณีศึกษา การป้องกันและการ บรรเทาสาธารณภัย แนวความคิด หลักการ การวางแผน กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติ / การฝึก / กรณีศึกษา กองกำลังเฉพาะกิจร่วม วางแผน ( ระบบปฏิบัติการ 7 ระบบ ) การปฏิบัติภารกิจ PEO การก่อความไม่สงบ รูปแบบ ความมุ่งหมาย กองกำลังหลักนิยมและ แนวคิดในการ ปปส. ตัวอย่าง / กรณีศึกษา การป้องกันและการ บรรเทาสาธารณภัย แนวความคิด หลักการ การวางแผน กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติ / การฝึก / กรณีศึกษา กองกำลังเฉพาะกิจร่วม วางแผน ( ระบบปฏิบัติการ 7 ระบบ ) การปฏิบัติภารกิจ PEO

9 ขอบเขตการศึกษาดูงาน / การศึกษาเป็นคณะ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับองค์การ การปฏิบัติการทาง ทหารอื่นที่ไม่ใช่สงคราม การศึกษาด้วยการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นระหว่างกันและจัดทำรายงานเป็นหลักฐาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับองค์การ การปฏิบัติการทาง ทหารอื่นที่ไม่ใช่สงคราม การศึกษาด้วยการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นระหว่างกันและจัดทำรายงานเป็นหลักฐาน

10 กำหนดการบรรยาย วัน - เวลา รายการ / การปฏิบัติหมาย เหตุ 7 ก. ค.5 7 0800-1000: หลักการปฏิบัติการทางทหาร อื่นที่ไม่ใช่สงคราม 1000-1200: กองทัพไทยกับการปฏิบัติการ ทางทหารอื่นที่ไม่ใช่สงคราม 1300-1500: กองทัพไทยกับการช่วยพัฒนา ประเทศ วทบ./ รร. สธ. สนผ. กห. นทพ. 8 ก. ค.5 7 0800-1000: กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎ การใช้กำลัง 1000-1200: กต. กับ UN ในการปฏิบัติการ เพื่อสันติภาพ 1300-1500: การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ธน. กต. ปภ. 9 ก. ค.5 7 0800-1000: การปฏิบัติการทางทหารที่ ไม่ใช่สงครามของกองทัพเรือ 1000-1200: การปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้าน การก่อการร้ายสากล 1300-1500: ศึกษาค้นคว้า / เปรียบเทียบ / สรุปประเด็น ( เตรียมนำเสนอ ) ทร. ศกต. วทบ. 10 ก. ค.5 7 ดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ยก. ทหาร บก. ทท. / UN ศึกษาเป็นคณะ / ค้นคว้า / ถกแถลง 15 ก. ค.5 7 0800 – 1000: เตรียมการ 1000 – 1500: แถลงผลการสัมมนา

11 แผนสำรอง วัน - เวลา รายการ / การปฏิบัติ หมาย เหตุ 7 ก. ค.57 หลักการปฏิบัติการทางทหารอื่นที่ ไม่ใช่สงคราม กองทัพไทย กับการปฏิบัติการทาง ทหารอื่นที่ไม่ใช่สงคราม 8 ก. ค.57 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎการใช้ กำลัง กระทรวงต่างประเทศกับการปฏิบัติการ เพื่อสันติภาพของไทย 9-11 ก. ค.57 ดูงานเรื่อง การปฏิบัติการทางทหารอื่น ที่มิใช่สงคราม ณ Malaysian Peacekeeping training Centre มาเลเซีย ศึกษาสภาวะแวดล้อม ณ นครปุตราจา ยากัวลาลัมเปอร์ ศึกษาสภาวะแวดล้อม ณ สาธารณรัฐ สิงคโป 15 ก. ค.57 0800 – 1000: เตรียมการแถลงผลการ สัมนา 1000 – 1500: แถลงผลการสัมมนา


ดาวน์โหลด ppt วิชาเลือก ล.6500 สงครามแห่งอนาคต (The Future War) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : พ. อ. สาโรจน์ ธีรเนตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google