งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ด้วย Business Intelligence Data analysis for the making a decision with Business Intelligence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ด้วย Business Intelligence Data analysis for the making a decision with Business Intelligence."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ด้วย Business Intelligence Data analysis for the making a decision with Business Intelligence

2 จัดทำโดย นายสันติ อาริยทรัพย์ 49011211687 นายเทอดพงษ์ ผลจันทร์ 49011211718 ที่ปรึกษา อาจารย์ปรีชา น้อยอำคา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ 1. Business Intelligence คืออะไร 2. องค์ประกอบของ Business Intelligence 3. Data Warehouse 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน หลายมิติ (OLAP)

4 การใช้ข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการ ดำเนินธุรกิจในทุกวันนี้ คือ การเรียกใช้ข้อมูลเพื่อ การตัดสินใจ โดยจำเป็นต้องทำได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้มีระบบฐานข้อมูล ดาต้าแวร์เฮาส์ ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อมูล และจัดสรรข้อมูลให้เกิดข้อมูลที่รองรับสำหรับการ วิเคราะห์และการตัดสินใจ

5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า 1. Business Intelligence คืออะไร Business Intelligence คือ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่นำข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการ วิเคราะห์ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และใช้สำหรับวิเคราะห์ ข้อมูล ของงานในมุมมองต่างๆ ตามแต่ละแผนก เช่น วิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อการตัดสินใจด้านการลงทุนสำหรับ ผู้บริหาร วิเคราะห์และวางแผนการขาย / การตลาด เพื่อประเมินช่องทางการจำหน่าย ฯลฯ วิเคราะห์สินค้าที่ทำกำไร สูงสุด / ขาดทุนต่ำสุด เพื่อการวางแผนงานด้าน การตลาด และการผลิต วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายของสินค้า ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขัน ฯลฯ

6 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า ( ต่อ ) 2. องค์ประกอบของ Business Intelligence 1. ดาต้าแวร์เฮ้าส์ (Data Warehouse) 2. ดาต้ามาร์ท (Data Mart) 3. การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน หลายมิติ (OLAP) 5. ระบบสืบค้นและออกรายงานต่าง ๆ

7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า ( ต่อ ) 3. Data Warehouse ความหมายของคลังข้อมูล ระบบคลังข้อมูล หรือ Data Ware-house คือ ระบบการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายมาไว้ที่เดียวกันสามารถเก็บข้อมูล ย้อนหลังได้หลายๆ ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ หรือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

8 สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล Data Acquisition System Data Staging Area Data Warehouse Database Data Provisioning Area Data Metadata Repository Metadata Data Metadata Data Terminal ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า ( ต่อ ) ภาพประกอบที่ 1 สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล

9 การดึง & เปลี่ยนแปลง ข้อมูล การดึง & เปลี่ยนแปลง ข้อมูล ดาต้า แวร์เฮาส์ ดาต้า แวร์เฮาส์ ไดเรกทอรี ของสารสนเทศ ไดเรกทอรี ของสารสนเทศ การเข้าถึง ข้อมูลและ การ วิเคราะห์ การเข้าถึง ข้อมูลและ การ วิเคราะห์ ข้อมูลปฏิบัติการ ข้อมูลในอดีต ข้อมูลภายนอก แหล่งข้อมูล ภายใน แหล่งข้อมูล ภายนอก - การถามและการรายงาน - OLAP - ดาต้าไมน์นิ่ง ภาพประกอบที่ 2 ส่วนประกอบ ของดาต้าแวร์เฮาส์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า ( ต่อ )

10 ภาพประกอบที่ 3 ลักษณะหลาย มิติของดาต้าแวร์เฮาส์ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ ปี 2543 ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 สินค้า 1 สินค้า 2 สินค้า 3 สินค้า 4

11 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า ( ต่อ ) OLAP ย่อมากจาก Online Analytical Processing เทคโนโลยีที่ใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการ วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจทางธุรกิจอย่างมี ประสิทธิภาพ แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนโดยใช้ระยะเวลาสั้น ระบบทำงานได้รวดเร็ว สามารถค้นหาข้อมูลจาก ฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาคำนวณได้อย่างครบถ้วนไม่ตก หล่น 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน หลายมิติ (OLAP)

12 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า ( ต่อ ) ภาพประกอบที่ 4 การประมวลผล เชิงวิเคราะห์ออนไลน์

13 ช่วยในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลในมุมต่าง ๆ ทำให้การ ตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลในมุมต่าง ๆ ทำให้การ ตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ใช้แต่ละคนสามารถสร้างมุมมองข้อมูลของตนเองได้ เพื่อ นำไปใช้ในงานเฉพาะด้าน ผู้ใช้แต่ละคนสามารถสร้างมุมมองข้อมูลของตนเองได้ เพื่อ นำไปใช้ในงานเฉพาะด้าน มีความรวดเร็วในการสอบถามข้อมูล แม้ในฐานข้อมูลขนาด ใหญ่และมีความซับซ้อนมาก มีความรวดเร็วในการสอบถามข้อมูล แม้ในฐานข้อมูลขนาด ใหญ่และมีความซับซ้อนมาก ทำให้ได้รับข้อมูลมุมมองใหม่ ๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจ ทำให้ได้รับข้อมูลมุมมองใหม่ ๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า ( ต่อ ) ประโยชน์ของ OLAP

14 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า ภาพประกอบที่ 5 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า

15 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ด้วย Business Intelligence Data analysis for the making a decision with Business Intelligence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google