งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ( อพ. สธ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ( อพ. สธ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ( อพ. สธ.) งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

2 การทำผัง การจัดทำผังบริเวณ การจัดทำผังแสดง เฉพาะเรื่อง เช่น การทำผังพรรณไม้

3 การแทนชื่อจุดใดๆ ในระนาบด้วยจำนวนจริงคู่หนึ่ง จำนวนจริงคู่นั้น เรียกว่าโคออร์ดิเนต (co – ordinate) หรือพิกัดของจุด เส้นตรงและเส้นโค้งบน พื้นราบจะแทนด้วยสมการที่มีค่าเปลี่ยนแปลงได้ 2 ค่า คือ ค่า x และ y ความหมายเรขาคณิตวิเคราะห์

4 1. เส้นพิกัด (co – ordinate line) ระบบพิกัด 2. ระนาบพิกัด (co – ordinate plane)

5 0123456-2-3-4-5-6 O L 1. เส้นพิกัด (co – ordinate line) กำหนดให้ L เป็นเส้นตรงเส้นหนึ่ง และ O เป็นจุดๆหนึ่งบนเส้นตรงซึ่งเรียกว่า จุดกำเนิด (origin) โดยให้ศูนย์อยู่ที่จุดกำเนิด เส้นตรงนี้เรียกว่า เส้นพิกัด

6 2. ระนาบพิกัด (co – ordinate plane) การที่เส้นพิกัด 2 เส้นบนระนาบตัดกันเป็นมุมฉากที่จุดๆ หนึ่ง ซึ่งเรียกว่า จุดกำเนิด (origin) ให้เส้นพิกัดที่อยู่ในแนวนอนเรียกว่า “ แกน X” และให้ เส้นพิกัดที่อยู่ในแนวตั้งหรือแนวดิ่งเรียกว่า “ แกน Y” แกน X และแกน Y นี้เรียกว่า แกนพิกัด (co – ordinate axis)

7 0123456-2-3-4-5-6 -2 -3 -4 -5 -6 6 5 4 3 2 1 X Y 1 2 34

8 0123456-2-3-4-5-6 -2 -3 -4 -5 -6 6 5 4 3 2 1 X Y 1 2 34

9 001/1 (0.9,0.9) ผังพิกัด ตำแหน่งพรรณไม้ 001/2 จุดอ้างอิง (0,0) มาตราส่วน 1 : 100) บริเวณ....... วันที่............ ผู้จัดทำ........ 001 002 003 ชมพูพันธ์ทิพย์ จำปี โมกซ้อน สัญลักษณ์ 004 พิกุล

10 ตารางแสดง ตำแหน่ง ( พิกัด ) พรรณไม้ ตำแหน่ง พิกัด ค่า X ค่า Y ชื่อพื้นเมืองรหัสประจำต้น กลุ่มที่ ………… 001/1 3.55.5 จุดอ้างอิง 00 001/2 3.04.5 002 2.06.5.................................. พรรณไม้ ฐานเสาไฟ ชมพูพันธ์ทิพย์ จำปี.... ( เมตร )

11

12 ตารางแสดง ความกว้างทรงพุ่ม ชื่อพื้นเมืองรหัสประจำต้น กลุ่มที่ ………… 001/1 จุดอ้างอิง 001/2 002.......................... N ความกว้างทรงพุ่ม EWS ฐานเสาไฟ 3.0 3.53.0 3.5 3.0 1.51.21.82.8 ( เมตร ) ชมพูพันธ์ทิพย์ จำปี.................... ( เหนือ )( ออก )( ตก )( ใต้ )

13 001/1 001/2 002/1 002/2 003/1 003/2 003/3 004/1 004/2 001 002 003 ชมพูพันธ์ทิพย์ จำปี โมกซ้อน ผังพรรณไม้ สัญลักษณ์ 004 พิกุล มาตราส่วน 1 : 100) บริเวณ....... วันที่............ ผู้จัดทำ........

14 1. ส่วนผัง 2. ส่วนสัญลักษณ์ 3. ส่วนแสดงชื่อ

15 ปฏิบัติการ 1. จัดทำผังพิกัด ตำแหน่งพรรณไม้ 2. ตารางแสดง พิกัด ตำแหน่งพรรณไม้ ตารางแสดง ความกว้างทรงพุ่ม 3. จัดทำผังพรรณไม้ 123

16 001/1 (0.9,0.9) ผังพิกัด ตำแหน่งพรรณไม้ 001/2 จุดอ้างอิง (0,0) มาตราส่วน 1 : 100) บริเวณ....... วันที่............ ผู้จัดทำ........ 001 002 003 ชมพูพันธ์ทิพย์ จำปี โมกซ้อน สัญลักษณ์ 004 พิกุล

17 ตารางแสดง ตำแหน่ง ( พิกัด ) พรรณไม้ ตำแหน่ง พิกัด ค่า X ค่า Y ชื่อพื้นเมืองรหัสประจำต้น กลุ่มที่ ………… 001/1 ชมพูพันธ์ทิพย์ 3.55.5 จุดอ้างอิง 00 001/2 ชมพูพันธ์ทิพย์ 3.04.5 002 จำปี 2.06.5...................................... พรรณไม้ ฐานเสาไฟ ( เมตร )

18 ตารางแสดง ตำแหน่ง ( พิกัด ) พรรณไม้ และความกว้างทรงพุ่ม ตำแหน่ง พิกัด ค่า X ค่า Y ชื่อพื้นเมืองรหัสประจำต้น กลุ่มที่ ………… 001/1 3.55.5 จุดอ้างอิง 00 001/2 3.04.5 002 2.06.5.................................. พรรณไม้ N ความกว้างทรงพุ่ม EWS ฐานเสาไฟ 3.0 3.53.0 3.5 3.0 1.51.21.82.8 ( เมตร ) ชมพูพันธ์ทิพย์ จำปี.................... ( เหนือ )( ออก )( ตก )( ใต้ )

19 001/1 001/2 002/1 002/2 003/1 003/2 003/3 004/1 004/2 001 002 003 ชมพูพันธ์ทิพย์ จำปี โมกซ้อน ผังพรรณไม้ ลัญลักษณ์ 004 พิกุล มาตราส่วน 1 : 100) บริเวณ....... วันที่............ ผู้จัดทำ........


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ( อพ. สธ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google