งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชัน y เป็นฟังก์ชันของ x ก็ต่อเมื่อ มีความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y โดยเราสามารถหาค่า y ได้เมื่อกำหนดค่าของ x ให้ เช่น y = x2+1 เรียก y.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชัน y เป็นฟังก์ชันของ x ก็ต่อเมื่อ มีความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y โดยเราสามารถหาค่า y ได้เมื่อกำหนดค่าของ x ให้ เช่น y = x2+1 เรียก y."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชัน y เป็นฟังก์ชันของ x ก็ต่อเมื่อ มีความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y โดยเราสามารถหาค่า y ได้เมื่อกำหนดค่าของ x ให้ เช่น y = x เรียก y ว่าตัวแปรตาม x ว่าตัวแปรต้น

2 x 0.25 0.5 0.75 0.9 0.99 0.999 0.9999 f(x) 3 3.5 4 4.5 4.8 4.98 4.998 4.9998 x 2 1.75 1.5 1.25 1.1 1.01 1.001 f(x) 7 6.5 6 5.5 5.02 5.002 5.0002

3 ฟังก์ชันต่อเนื่อง : ฟังก์ชัน จะมีความต่อเนื่องที่ a ก็ต่อเมื่อ
หาค่าได้ 2. หาค่าได้ 3.

4 แคลคูลัส ( Calculus) : เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอัตราของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามเทียบกับตัวแปรต้น
- อนุพันธ์ ( Diferential Calculus หรือ Derivative ) - ปฏิยานุพันธ์ (Integral Calculus)

5 y (x) x

6

7 คำจำกัดความของอนุพันธ์
: อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (f(x))เทียบกับตัวแปรต้น (x)ณ. จุดๆนั้น หรือ ความชันที่จุดๆ นั้น

8 ผลที่ตามมาจากการหาอนุพันธ์
1. ; เมื่อ c เป็นค่าคงที่ 2. 3.

9 4. 5. “ กฎลูกโซ่ ” 6.


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชัน y เป็นฟังก์ชันของ x ก็ต่อเมื่อ มีความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y โดยเราสามารถหาค่า y ได้เมื่อกำหนดค่าของ x ให้ เช่น y = x2+1 เรียก y.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google