งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชัน y เป็นฟังก์ชันของ x ก็ต่อเมื่อ มี ความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y โดยเรา สามารถหาค่า y ได้เมื่อกำหนดค่าของ x ให้ เช่น y = x 2 +1 เรียก y ว่าตัว แปรตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชัน y เป็นฟังก์ชันของ x ก็ต่อเมื่อ มี ความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y โดยเรา สามารถหาค่า y ได้เมื่อกำหนดค่าของ x ให้ เช่น y = x 2 +1 เรียก y ว่าตัว แปรตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชัน y เป็นฟังก์ชันของ x ก็ต่อเมื่อ มี ความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y โดยเรา สามารถหาค่า y ได้เมื่อกำหนดค่าของ x ให้ เช่น y = x 2 +1 เรียก y ว่าตัว แปรตาม x ว่าตัว แปรต้น

2 x 00.2 5 0. 5 0. 75 0.90.9 9 0.9 99 0.99 99 f(x ) 33.544. 5 4.84.9 8 4.9 98 4.99 98 x 21.7 5 1. 5 1. 25 1. 1 1.0 1 1.0 01 f(x ) 76.565. 5 5. 02 5.0 02 5.0 00 2 5.00 002

3 ฟังก์ชัน ต่อเนื่อง : ฟังก์ชัน จะมีความต่อเนื่องที่ a ก็ ต่อเมื่อ 1. หาค่าได้ 2. หาค่าได้ 3.

4 แคลคูลัส ( Calculus) : เป็นการศึกษา เกี่ยวกับอัตราของการเปลี่ยนแปลงของ ตัวแปรตามเทียบกับตัวแปรต้น - อนุพันธ์ ( Diferential Calculus หรือ Derivative ) - ปฏิยานุพันธ์ (Integral Calculus)

5 y (x) x

6

7 คำจำกัดความของ อนุพันธ์ : อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (f(x)) เทียบกับตัวแปรต้น (x) ณ. จุดๆนั้น หรือ ความชันที่จุดๆ นั้น

8 ผลที่ตามมาจากการหาอนุพันธ์ 1.1. ; เมื่อ c เป็น ค่าคงที่ 2. 3.3.

9 4. 5.5. 6.6. “ กฎลูกโซ่ ”


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชัน y เป็นฟังก์ชันของ x ก็ต่อเมื่อ มี ความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y โดยเรา สามารถหาค่า y ได้เมื่อกำหนดค่าของ x ให้ เช่น y = x 2 +1 เรียก y ว่าตัว แปรตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google