งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ค่าความชันของ function  จุดวิกฤติของ function  ทดสอบ function ว่าเป็น ฟังก์ชันเพิ่ม หรือ ฟังก์ชันลด  ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์  ค่าสูงสุดสัมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ค่าความชันของ function  จุดวิกฤติของ function  ทดสอบ function ว่าเป็น ฟังก์ชันเพิ่ม หรือ ฟังก์ชันลด  ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์  ค่าสูงสุดสัมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ค่าความชันของ function  จุดวิกฤติของ function  ทดสอบ function ว่าเป็น ฟังก์ชันเพิ่ม หรือ ฟังก์ชันลด  ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์  ค่าสูงสุดสัมบูรณ์ และค่าต่ำสุดสัมบูรณ์

2  ค่า x ที่ทำให้ f'(x) = 0 หรือ หา ค่าไม่ได้

3 1. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f'(x) 2. นำค่าที่ได้เท่ากับศูนย์ f'(x) = 0 3. หาคำตอบของสมการ x = a, b, … 4. ค่าของคำตอบที่ออกมาของค่า x คือค่า วิกฤติ หรือ Critical Value 5. นำค่า x ที่เป็นค่าวิกฤตินั้นไปแทนค่าใน ฟังก์ชัน f(a), f(b), …

4 ทดสอบ function หลังจากได้จุดวิกฤติมาแล้ว เราจะทำการแทนค่าบริเวณ ใกล้เคียงกับจุดวิกฤติลงไปใน f'(x) ถ้า f'(x) > 0 แสดงว่าช่วงนั้นเป็น ฟังก์ชันเพิ่ม ถ้า f'(x) < 0 แสดงว่าช่วงนั้นเป็น ฟังก์ชันลด

5 ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ ค่าของจุดวิกฤติ ที่ทำให้ มีค่าน้อย ที่สุดเราจะเรียกว่า ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ ค่าของจุดวิกฤติ ที่ทำให้ มีค่ามาก ที่สุดเราจะเรียกว่า ค่าสูงสุดสัมพัทธ์

6 ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดสัมบูรณ์ ค่าของจุดวิกฤติและค่าขอบของช่วงปิด ที่ ทำให้ มีค่าน้อยที่สุดเราจะเรียกว่า ค่า ต่ำสุดสัมบูรณ์ ค่าของจุดวิกฤติและค่าขอบของช่วงปิด ที่ ทำให้ มีค่ามากที่สุดเราจะเรียกว่า ค่าสูงสุดสัมบูรณ์

7  ความโค้งเว้าของกราฟของ ฟังก์ชัน  ทดสอบหาค่าสูงสุดต่ำสุดได้

8 กราฟเว้าบน เว้าล่าง กราฟเว้าบน : เส้นโค้ง อยู่บน เส้นสัมผัส กราฟเว้าล่าง : เส้นโค้ง อยู่ล่าง เส้นสัมผัส

9

10 การทดสอบกราฟเว้าบน เว้าล่าง หาอนุพันธ์อันดับสองของฟังก์ชัน f‘’(x) นำค่าที่ได้ เท่ากับศูนย์ f‘’(x) =0 หาคำตอบของสมการ x = m, n, … จากนั้นนำค่าบริเวณใกล้เคียงมาแทนค่า ถ้า f ''(x) > 0 แสดงว่าเป็นกราฟเว้าบน ถ้า f ''(x) < 0 แสดงว่าเป็นกราฟเว้าล่าง

11 ขั้นตอนการวาดกราฟ หาเส้นกำกับแนวราบ ดิ่ง หาจุดตัดแกน X แกน Y หาช่วงที่ฟังก์ชันนั้นเป็น ฟังก์ชันเพิ่ม หรือฟังก์ชันลด หาค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด สัมพัทธ์ หาความ โค้งเว้า ของกราฟ พร้อมทั้งหา จุดเปลี่ยนเว้า นำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็นกราฟ

12 รูปแบบยังไม่กำหนด กลุ่ม 1: กลุ่ม 2: กลุ่ม 3: Note : เวลาทำโจทย์จะทำ 2,3 ให้อยู่ในรูป 1

13 ทฤษฎีบทให้ f และ g เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้บน ช่วงเปิดที่มี a อยู่ โดยที่ g(x) ไม่เป็นศูนย์ทุกค่าของ x ในช่วงเปิดนี้ยกเว้นที่ x = a ถ้า หรือ แล้ว

14 อนุกรมเทย์เลอร์ และ อนุกรมแมคคลอริน (Taylor series and McClaurin series) ฟังก์ชันใดๆ ที่สามารถหาอนุพันธ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งสามารถ นำมาเขียนอยู่ในรูป อนุกรมกำลังได้ ซึ่งเราจะเรียกเขียนฟังก์ชันนั้นรอบจุด x = a ได้ ในรูปของ อนุกรมเทย์เลอร์  = ถ้า a = 0 แล้ว จะได้ อนุกรมแมคคลอริน  =


ดาวน์โหลด ppt  ค่าความชันของ function  จุดวิกฤติของ function  ทดสอบ function ว่าเป็น ฟังก์ชันเพิ่ม หรือ ฟังก์ชันลด  ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์  ค่าสูงสุดสัมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google