งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 1 การวางแผนดูแลสุขภาพของ บุคคลในชุมชนและสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 1 การวางแผนดูแลสุขภาพของ บุคคลในชุมชนและสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 1 การวางแผนดูแลสุขภาพของ บุคคลในชุมชนและสังคม

3 ครูวิเชียร มีสม ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง 2 บอกวิธีการวางแผนดูแลสุขภาพ ของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม

4 ครูวิเชียร มีสม 3 ภาวะสุขภาพของบุคคล 1. ระยะการวินิจฉัย 2. ระยะพัฒนาการวางแผน สร้างเสริมสุขภาพ - การประเมิน - การวินิจฉัย - การปฏิบัติจากปัจจัยนำ

5 4 ขั้นตอนกระบวนการวางแผน ดูแลสุขภาพ 1. การวิเคราะห์สังคม 2. การวิเคราะห์ทางระบาด 3. การวิเคราะห์พฤติกรรม

6 5 5. การวิเคราะห์ทางการบริหาร 6. การประเมิน 4. การวินิจฉัยทางการศึกษา

7 6 กระบวนการวางแผนด้านสุขภาพ ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ต่อปัญหาโรคเอดส์ ( จากภาพการวิเคราะห์ )

8 7 การปรับปรุงแก้ไข 1. การเตือนความจำ 2. การให้คำมั่นสัญญา 3. การนำไปสู่พฤติกรรมใหม่ 4. การวางกรอบพฤติกรรม 5. การควบคุมตนเอง

9 8 คุณค่าของการวางแผน ดูแลสุขภาพ 1. ช่วยให้มองเห็นภาพ สุขภาพองค์ 2. เพื่อการพยากรณ์อนาคต 3. ช่วยลดภาวะเจ็บป่วย

10 9 4. ช่วยให้เกิดความตระหนัก ต่อการดูแลสุขภาพ 5. ช่วยควบคุมพฤติกรรมสุขภาพ 6. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 7. ช่วยสร้างความเข้มแข็ง 8. เป็นการเฝ้าระวังโรค

11 10 พฤติกรรมสุขภาพ การกระทำบุคคลส่งผล กระทบต่อสุขภาพตนเอง พฤติกรรมภายในและภายนอก

12 ครูวิเชียร มีสม 11 พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย รับรู้ข้อเท็จจริง ใช้สติปัญญาวิเคราะห์ และตัดสินใจ

13 ครูวิเชียร มีสม 12 พฤติกรรมด้านเจตพิสัย ความรู้สึก ความชอบ ไม่ชอบ เห็นคุณค่า ยอมรับ

14 ครูวิเชียร มีสม 13 พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ความรู้และเจตคติ ส่งผล แสดงออกจาก การปฏิบัติ

15 ครูวิเชียร มีสม 14 พฤติกรรมการป้องกันโรค - รับรู้ว่าถูกโรคคุกคาม - รับรู้ผลดี ผลเสีย การปฏิบัติ ป้องกันโรค

16 ครูวิเชียร มีสม 15 พฤติกรรมเจ็บป่วย - อาการผิดทางร่างกาย - อาการผิดทางจิตใจ ต้องดูแลตนเอง รักตนเอง ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์

17 ครูวิเชียร มีสม 16 องค์ประกอบพฤติกรรมสุขภาพ 1. ทางด้านจิตวิทยา 2. ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม - ครอบครัว - กลุ่มบุคคลในสังคม - สถานภาพทางสังคม

18 ครูวิเชียร มีสม 17 - วัฒนธรรม - ศาสนา 3. องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ 4. องค์ประกอบทางด้านการศึกษา 5. องค์ประกอบทางด้านการเมือง

19 ครูวิเชียร มีสม 18 ระดับ ควรดูแลสุขภาพอย่างไร บุคคล ……………………. ……………………. ครอบครัว ……………………. ……………………. ชุมชน ………………….. …………………...


ดาวน์โหลด ppt ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 1 การวางแผนดูแลสุขภาพของ บุคคลในชุมชนและสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google