งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43101"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนที่ 1 การวางแผนดูแลสุขภาพของ บุคคลในชุมชนและสังคม สอนโดย นายวิเชียร มีสม

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกวิธีการวางแผนดูแลสุขภาพ ของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม

3 - การปฏิบัติจากปัจจัยนำ
3 ภาวะสุขภาพของบุคคล 1. ระยะการวินิจฉัย 2. ระยะพัฒนาการวางแผน สร้างเสริมสุขภาพ - การประเมิน - การวินิจฉัย - การปฏิบัติจากปัจจัยนำ

4 ขั้นตอนกระบวนการวางแผน ดูแลสุขภาพ
4 ขั้นตอนกระบวนการวางแผน ดูแลสุขภาพ 1. การวิเคราะห์สังคม 2. การวิเคราะห์ทางระบาด 3. การวิเคราะห์พฤติกรรม

5 4. การวินิจฉัยทางการศึกษา 5. การวิเคราะห์ทางการบริหาร 6. การประเมิน

6 กระบวนการวางแผนด้านสุขภาพ ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ต่อปัญหาโรคเอดส์
6 กระบวนการวางแผนด้านสุขภาพ ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ต่อปัญหาโรคเอดส์ (จากภาพการวิเคราะห์)

7 3. การนำไปสู่พฤติกรรมใหม่ 4. การวางกรอบพฤติกรรม 5. การควบคุมตนเอง
7 การปรับปรุงแก้ไข 1. การเตือนความจำ 2. การให้คำมั่นสัญญา 3. การนำไปสู่พฤติกรรมใหม่ 4. การวางกรอบพฤติกรรม 5. การควบคุมตนเอง

8 2. เพื่อการพยากรณ์อนาคต 3. ช่วยลดภาวะเจ็บป่วย
8 คุณค่าของการวางแผน ดูแลสุขภาพ 1. ช่วยให้มองเห็นภาพ สุขภาพองค์ 2. เพื่อการพยากรณ์อนาคต 3. ช่วยลดภาวะเจ็บป่วย

9 4. ช่วยให้เกิดความตระหนัก ต่อการดูแลสุขภาพ
9 4. ช่วยให้เกิดความตระหนัก ต่อการดูแลสุขภาพ 5. ช่วยควบคุมพฤติกรรมสุขภาพ 6. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 7. ช่วยสร้างความเข้มแข็ง 8. เป็นการเฝ้าระวังโรค

10 พฤติกรรมภายในและภายนอก
10 พฤติกรรมสุขภาพ การกระทำบุคคลส่งผล กระทบต่อสุขภาพตนเอง พฤติกรรมภายในและภายนอก

11 พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย รับรู้ข้อเท็จจริง ใช้สติปัญญาวิเคราะห์
11 พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย รับรู้ข้อเท็จจริง ใช้สติปัญญาวิเคราะห์ และตัดสินใจ

12 พฤติกรรมด้านเจตพิสัย ความรู้สึก ความชอบ ไม่ชอบ เห็นคุณค่า ยอมรับ
12 พฤติกรรมด้านเจตพิสัย ความรู้สึก ความชอบ ไม่ชอบ เห็นคุณค่า ยอมรับ

13 พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ความรู้และเจตคติ ส่งผล แสดงออกจาก การปฏิบัติ
13 พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ความรู้และเจตคติ ส่งผล แสดงออกจาก การปฏิบัติ

14 พฤติกรรมการป้องกันโรค - รับรู้ว่าถูกโรคคุกคาม
14 พฤติกรรมการป้องกันโรค - รับรู้ว่าถูกโรคคุกคาม - รับรู้ผลดี ผลเสีย การปฏิบัติ ป้องกันโรค

15 พฤติกรรมเจ็บป่วย - อาการผิดทางร่างกาย - อาการผิดทางจิตใจ
15 พฤติกรรมเจ็บป่วย - อาการผิดทางร่างกาย - อาการผิดทางจิตใจ ต้องดูแลตนเอง รักตนเอง ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์

16 องค์ประกอบพฤติกรรมสุขภาพ 1. ทางด้านจิตวิทยา 2. ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
16 องค์ประกอบพฤติกรรมสุขภาพ 1. ทางด้านจิตวิทยา 2. ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม - ครอบครัว - กลุ่มบุคคลในสังคม - สถานภาพทางสังคม

17 3. องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ 4. องค์ประกอบทางด้านการศึกษา
17 - วัฒนธรรม - ศาสนา 3. องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ 4. องค์ประกอบทางด้านการศึกษา 5. องค์ประกอบทางด้านการเมือง

18 ชุมชน ………………….. …………………... ระดับ ควรดูแลสุขภาพอย่างไร บุคคล …………………….
18 ระดับ ควรดูแลสุขภาพอย่างไร บุคคล ……………………. ……………………. ครอบครัว ……………………. ……………………. ชุมชน ………………….. …………………...


ดาวน์โหลด ppt วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google