งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นายสุวรรณ ชนะสงคราม ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงาน ก. พ. การทำบันทึก ความเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นายสุวรรณ ชนะสงคราม ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงาน ก. พ. การทำบันทึก ความเห็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นายสุวรรณ ชนะสงคราม ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงาน ก. พ. การทำบันทึก ความเห็น

2 2 ลักษณะบันทึกที่ ดี ง่าย (Simplify) สมบูรณ์ (Quantify) มีเหตุผล (Justify)

3 3 การทำ บันทึกให้ ง่าย ใช้แบบให้ เหมาะ ย่อให้สั้น สาระสำคัญให้ เด่น ความเห็นให้ดี

4 4 การทำบันทึกให้ สมบูรณ์ เนื้อหาให้ สมบูรณ์ ข้อมูลให้ครบ ครัน สร้างสรรค์ แนวความคิด ลิขิตให้จับใจ

5 5 การทำบันทึกให้ มีเหตุผล ดำเนินเรื่อง ให้ถูก ผูกประเด็น ให้จำเพาะ วิเคราะห์ให้ จับใจ วินิจฉัยให้ เฉียบขาด

6 6 การเตรียมการทำ บันทึกความเห็น ศึกษาเรื่อง จับประเด็น ของเรื่อง วิเคราะห์ เรื่อง วินิจฉัยเรื่อง

7 7 การศึกษา เรื่อง ตา - ดู หู - ฟัง ปาก - ถาม หัว - คิด จิต - ตั้ง มั่นสมาธิ มือ - ค้นคว้า

8 8 สาระสำคัญของ เรื่อง ชนิดของเรื่อง ประเด็นที่เป็นปัญหา ของเรื่อง ความเป็นมาของเรื่อง ข้อเท็จจริงประกอบ เรื่อง กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่อง ความเป็นไปที่เกี่ยวกับ เรื่อง ตัวอย่างที่คล้ายคลึง กับเรื่อง

9 9การจับประเด็นปัญหา ความหมาย ประเด็นที่เป็นปัญหา คือ จุดสำคัญ ของเรื่อง ที่จะนำมา พิจารณา พิจารณา : ชี้แนะแนวทาง เช่น - ควรเป็นอย่างไร - ควรทำอย่างไร - ควรใช้อย่างไหน พิสูจน์ พิสูจน์ : ชี้ชัดว่าข้อเท็จจริง - เป็นอย่างไร - เป็นอะไร - ใครทำ - ทำอะไร - ใช่ หรือไม่

10 10การจับประเด็นปัญหา วินิจฉัย วินิจฉัย : ชี้ขาดข้อกฎหมายว่า - หมายความว่าอย่างไร - เป็นอย่างไร หรือชี้ขาดว่า - ควรอนุมัติหรือไม่ - ควรให้หรือไม่ ๏ เหตุที่ต้องจับประเด็นปัญหา

11 11เทคนิคการจับประเด็น  เรื่องนั้นเป็นเรื่องอะไร เช่น - ขออนุมัติ - ขอความเห็นชอบ - เรื่องหารือ - ขอให้ตีความ  เรื่องนั้นมีจุดประสงค์อย่างไร เช่น - ให้พิจารณาแนวทาง ดำเนินการ - พิสูจน์ในข้อเท็จจริงอันใด - วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายหรือ การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติอะไร

12 12การวิเคราะห์เรื่อง ความหมาย : เป็นการพิจารณาหา คำตอบประเด็นที่เป็นปัญหาของเรื่อง โดยใช้หลักเกณฑ์และเหตุผล เช่น ประเด็น ประเด็น : ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดตาม ข้อกล่าวหาหรือไม่ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ : ฟังได้หรือไม่ว่าผู้ถูก กล่าวหากระทำผิด ประเด็น ประเด็น : ควรอนุมัติโครงการตามเสนอ หรือไม่ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ : อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ

13 13วิธีการวิเคราะห์เรื่อง จะต้องนำข้อมูลประกอบ เรื่องมาพิจารณา และหาหลักเกณฑ์ / เหตุผลมา สนับสนุน เพื่อ - พิจารณาชี้แนะแนวทาง ว่าทำอย่างไรดี เพราะเหตุใด - พิสูจน์ชี้ชัดว่า เป็นอะไร หรือ ใครทำ เพราะเหตุใด - วินิจฉัยชี้ขาดว่าเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด

14 14 หลักเกณฑ์และ เหตุผล ประกอบการวิเคราะห์เรื่อง อาจ ใช้อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ประกอบ กัน คือ ตรรกวิทยา : หลักความ สมเหตุสมผล ตามธรรมชาติ จิตวิทยา : หลักความเป็นไปตาม สภาพ ทางจิตใจของคน หลักวิชา : หลักวิชาที่ เกี่ยวข้องกับเรื่อง ที่พิจารณา กฎเกณฑ์ : ได้แก่กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. ผลดีผลเสีย : ผลที่จะเกิดขึ้น จากการ ดำเนินการนั้น

15 15 ระดับมาตรฐาน : แนวทางอันควรจะ เคยปฏิบัติ ความเป็นธรรม : ความเสมอหน้า กัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ มโนธรรม : สำนึกในความถูกต้อง สมควรด้วยการพิจารณา อย่างมีสติ ข้อจำกัดต่าง ๆ : วงเงิน, อำนาจ, คน, เศรษฐกิจสังคม ความเหมาะสม : เวลา สถานที่ บุคคล ความเป็นไปได้ : ปฏิบัติได้หรือไม่ นโยบายและ : ที่มีอยู่หรือ กำหนดไว้ แผนงาน

16 16การวิเคราะห์ การกระทำในกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอน - แยกประเด็น - หาส่วนประกอบ - เปรียบเทียบกับมาตรฐาน - ประเมินค่า เพื่อ๏ หาความจริง ๏ ทราบผล ๏ ตัดสินใจ ๏ เสนอแนะแนวทาง

17 17 เทคนิค : เทคนิค : ต้องทำตาม ขั้นตอน - มองภาพรวม - แยกประเด็น - หาส่วนประกอบแต่ละประเด็น - เปรียบเทียบส่วนประกอบกับ มาตรฐาน - ประเมินค่าแต่ละประเด็น - ประเมินผลรวม

18 18 การวินิจฉัยเรื่อง คือ การเสนอ ข้อยุติของเรื่อง ประเมินคุณค่า ทางเลือก นำคุณค่าทางเลือกมา เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกทางที่มี คุณค่ามากที่สุด

19 19 การประเมินคุณค่า ทางเลือก ความเป็นไป ได้ การบรรลุ วัตถุประสงค์ ผลกระทบ ความเสี่ยง

20 20 กิจกรรม ให้กลุ่มศึกษาเรื่อง เสนอประเด็นปัญหา และ ข้อเสนอแนะ เพื่อเตรียมการดำเนินการ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt 1 นายสุวรรณ ชนะสงคราม ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงาน ก. พ. การทำบันทึก ความเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google