งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ IPST- BOT 208. การจัดการควบคุมมอเตอร์ไฟตรงของ หุ่นยนต์ IPST-BOT 209.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ IPST- BOT 208. การจัดการควบคุมมอเตอร์ไฟตรงของ หุ่นยนต์ IPST-BOT 209."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ IPST- BOT 208

2 การจัดการควบคุมมอเตอร์ไฟตรงของ หุ่นยนต์ IPST-BOT 209

3 การกำหนดตำแหน่งของมอเตอร์สำหรับ หุ่นยนต์ IPST-BOT 210

4 การทดลองที่ 1 ( ทดสอบการขับและทิศทางการ หมุนของชุดเฟืองขับมอเตอร์ไฟตรง ) การเชื่อมต่อทางฮาร์ดแวร์ ต่อชุดเฟืองมอเตอร์ไฟตรงเข้ากับจุด ต่อ M1 และ M2 ของแผงวงจร Display- MOTOR โดยมอเตอร์ที่ต่อกับจุด M1 เป็น มอเตอร์ทางซ้าย และมอเตอร์ที่ต่อกับจุด M2 เป็นมอเตอร์ทางขวา 211

5 โปรแกรมการทดลองที่ 1 (motor_test.c) ทดสอบการทำงานของวงจรขับมอเตอร์ไฟตรง ของหุ่นยนต์ IPST-BOT #include void main() { motor(1,80); motor(2,80); } 212 เมื่อทดสอบการทำงาน ของวงจรขับมอเตอร์ ไฟตรงพบว่าหุ่นยนต์ไม่ เคลื่อนที่ตรงไปข้างหน้า ให้ทดลองสลับขั้ว สายสัญญาณของ มอเตอร์แต่ละตัว จนกระทั่งหุ่นยนต์ เคลื่อนที่ตรงไปข้างหน้า

6 การสร้างฟังก์ชั่น การขับเคลื่อนหุ่นยนต์ พื้นฐาน 213

7 1. ฟังก์ชั่นขับเคลื่อนหุ่นยนต์ให้ เคลื่อนที่ตรงไปข้างหน้า หลักการ เกิดจากล้อมอเตอร์ทั้งสองด้านถูก ขับไปข้างหน้า ด้วยคำสั่ง motor กำลังเป็นบวกทั้งคู่ #define POW 70 void forward(unsigned int delay) { motor(1,POW); motor(2,POW); sleep(delay); } 214

8 2. ฟังก์ชั่นขับเคลื่อนหุ่นยนต์ถอยหลัง ตรง หลักการ เกิดจากล้อมอเตอร์ทั้งสองด้านถูก ขับไปข้างหน้า ด้วยคำสั่ง motor กำลังเป็น ลบทั้งคู่ #define POW 70 void backward(unsigned int delay) { motor(1,-POW); motor(2,-POW); sleep(delay); } 215

9 3. ฟังก์ชั่นขับเคลื่อนหุ่นยนต์เลี้ยวซ้าย หลักการ เกิดจากมอเตอร์ล้อด้านซ้ายถูกขับ ไปข้างหลัง และมอเตอร์ล้อด้านขวาถูกขับไป ข้างหน้า #define POW 70 void turn_left(unsigned int delay) { motor(1,-POW); motor(2,POW); sleep(delay); } 216

10 4. ฟังก์ชั่นขับเคลื่อนหุ่นยนต์เลี้ยวขวา หลักการ เกิดจากมอเตอร์ล้อด้านซ้ายถูกขับ ไปข้างหน้า และมอเตอร์ล้อด้านขวาถูกขับไป ข้างหลัง #define POW 70 void turn_right(unsigned int delay) { motor(1,POW); motor(2,-POW); sleep(delay); } 217

11 5. ฟังก์ชั่นหยุดหุ่นยนต์ หลักการ เกิดจากมอเตอร์ล้อด้านซ้ายและ ด้านขวาถูกหยุดขับพร้อมกันทั้งคู่ ด้วยคำสั่ง motor_stop #define POW 70 void pause() { motor_stop(1); motor_stop(2); } 218

12 การทดลองที่ 2 ( ทดสอบขับเคลื่อนหุ่นยนต์ IPST-BOT แบบพื้นฐาน ) การเชื่อมต่อทางฮาร์ดแวร์ ต่อชุดเฟืองมอเตอร์ไฟตรงเข้ากับจุด ต่อ M1 และ M2 ของแผงวงจร Display- MOTOR โดยมอเตอร์ที่ต่อกับจุด M1 เป็น มอเตอร์ทางซ้าย และมอเตอร์ที่ต่อกับจุด M2 เป็นมอเตอร์ทางขวา 219

13 โปรแกรมทดสอบหุ่นยนต์ที่ 2 (robo_basic.c) ทดสอบขับเคลื่อนหุ่นยนต์ไปข้างหน้า 2 วินาที แล้วเลี้ยว ซ้าย 0.5 วินาที สลับไปมา #include #define POW 70 void forward(unsigned int delay) { motor(1,POW); motor(2,POW); sleep(delay); } void turn_left(unsigned int delay) { motor(1,-POW); motor(2,POW); sleep(delay); } void main() { lcd("Press SW1"); sw1_press(); while(1) { forward(2000); turn_left(500); } 220


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ IPST- BOT 208. การจัดการควบคุมมอเตอร์ไฟตรงของ หุ่นยนต์ IPST-BOT 209.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google