งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนา พุทธ เรื่อง ฆราวาส ธรรม ๔ เสนอ อาจารย์ สมหมาย อุไร โรจน์ จัดทำโดย นางสาว ธัญญารัตน์ เหลืองศิริธัญญะ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ / ๔ เลขที่ ๒๖ โรงเรียนอ่างทองปัทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนา พุทธ เรื่อง ฆราวาส ธรรม ๔ เสนอ อาจารย์ สมหมาย อุไร โรจน์ จัดทำโดย นางสาว ธัญญารัตน์ เหลืองศิริธัญญะ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ / ๔ เลขที่ ๒๖ โรงเรียนอ่างทองปัทม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนา พุทธ เรื่อง ฆราวาส ธรรม ๔ เสนอ อาจารย์ สมหมาย อุไร โรจน์ จัดทำโดย นางสาว ธัญญารัตน์ เหลืองศิริธัญญะ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ / ๔ เลขที่ ๒๖ โรงเรียนอ่างทองปัทม โรจน์วิทยาคม

2 " ฆราวาสธรรม " คือ หลักธรรมสำหรับผู้ครอง เรือน ที่จำเป็นต้องมีอยู่ประจำ เพื่อเสริมให้มีความสุข ยิ่งขึ้น พระพุทธองค์ได้ตรัสกะยักษ์ ชื่ออาฬวกะ ปรากฎอยู่ในอาฬวกสูตร ( ๑๕ / ๒๙ ) มี ๔ ประการ คือ

3 ๑. สัจจะ คือ ความจริง ดำรงมั่นอยู่ในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทำจริง เป็น เหตุนำมาซึ่งความเชื่อถือ หรือ ไว้วางใจได้

4 ๒. ทมะ คือ ฝึกตน ปรับปรุง ตน บังคับควบคุมตนเองได้รู้จัก ปรับตัว และแก้ไขปรับปรุงตน ให้ เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ รวมทั้งการ ยอมรับและแก้ไข สิ่งบกพร่องของตนด้วย

5 ๓. ขันติ คือ อดทน อดทนต่อความหนาว ร้อน หิว กระหาย ทนตรากตรำ ทนต่อ ความเจ็บใจ ทนข่มอารมณ์ ของตนได้ ทนต่อ ความยั่วยวน ต่าง ๆ อดทน ต่อ อำนาจฝ่ายต่ำ อดทน ต่อ การทำ การงาน

6 ๔. จาคะ คือ เสียสละ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล ช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ สละความโกรธ ความเห็นแก่ตัว มีใจกว้างร่วมงานกับคนอื่นได้ สละอารมณ์ขุ่นมัวภายในจิตใจได้

7 ทมะ ธรรมข้อนี้เป็น " หัวใจ " ของธรรมข้ออื่น ๆ อีกมาก ถ้าใครขาดธรรมข้อนี้แล้ว ชีวิตจะไม่ก้าวหน้า หรือพัฒนาไม่ขึ้นเอาเลยทีเดียว ทมะ คือ ฝึกฝน หรือปรับปรุงตน นั่นก็ หมายความว่า ใครที่มีทมะเป็นธรรมประจำในจิตใจแล้ว คน นั้น ไขลานเดิน คือสามารถที่จะฝึกฝนและ ปรับปรุงตน ให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นไป ตามลำดับ จนถึงขั้นสูงสุดได้ไม่ยากนัก อย่าว่าแต่เพียงความสุขขั้น ธรรมดา สามัญเลย เราต้องยอมรับความจริงว่า ปุถุชนทุกคนที่เกิดมา ย่อมจะ ต้องมี " เชื้อ แห่งความโง่ " ติดมาบ้างไม่มากก็น้อย ดังนั้นใครที่เกิด มาแล้ว ไม่มีการฝึกฝนปรับปรุงตน มันก็จะดักดานย่ำเท้าอยู่กับที่ ไม่ว่าจะได้รับการสั่งสอน หรือศึกษาเล่าเรียนอะไร ก็ไม่ อาจที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ ถ้าหากว่าผู้นั้นขาดทมะ

8 ดังนั้น ผู้หวังความก้าวหน้า หวังความเจริญทั้ง ร่างกายและจิตใจ หวังความสุขที่สมบูรณ์ ก็จำเป็นที่ จะต้องน้อมนำเอาทมะเข้ามาไว้ในตนให้ได้ แล้ว ธรรมะข้ออื่น ๆ ก็จะตามเข้ามาเป็นแถว นั่น ก็คือ ชีวิต ก็ย่อมจะประสบความสำเร็จ ไม่แต่เฉพาะของผู้ครอง เรือนเท่านั้น แม้ในชีวิตของนักบวชก็ย่อมจะ บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ นั่นคือการบรรลุ พระนิพพาน อันเป็นยอด ของความสุข.

9 ทำความดี... ละเว้นความชั่วกันนะคะ ตายไปจะได้ไม่ตกนรก


ดาวน์โหลด ppt ศาสนา พุทธ เรื่อง ฆราวาส ธรรม ๔ เสนอ อาจารย์ สมหมาย อุไร โรจน์ จัดทำโดย นางสาว ธัญญารัตน์ เหลืองศิริธัญญะ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ / ๔ เลขที่ ๒๖ โรงเรียนอ่างทองปัทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google