งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นางสาวจันทร์จิรา มูลกันทา เลขที่ เลขที่ 6 2. นางสาวฐิตินันท์ นูนเมือง เลขที่ เลขที่ 17 3. นางสาวดวงใจ สีอ่อน เลขที่ เลขที่ 18 4. นางสาวพิมพ์พร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นางสาวจันทร์จิรา มูลกันทา เลขที่ เลขที่ 6 2. นางสาวฐิตินันท์ นูนเมือง เลขที่ เลขที่ 17 3. นางสาวดวงใจ สีอ่อน เลขที่ เลขที่ 18 4. นางสาวพิมพ์พร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. นางสาวจันทร์จิรา มูลกันทา เลขที่ เลขที่ 6 2. นางสาวฐิตินันท์ นูนเมือง เลขที่ เลขที่ 17 3. นางสาวดวงใจ สีอ่อน เลขที่ เลขที่ 18 4. นางสาวพิมพ์พร ปินใจ เลขที่ เลขที่ 29 5. นางสาวรัศมี ปะละตึง เลขที่ เลขที่ 30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16/16/16/1

5 1. วิเคราะห์ แยกองค์ประกอบต่างๆของวรรณคดี มาพิจารณาอย่างละเอียด 2.วินิจสาร การตีความสำคัญ และข้อคิดของเรื่อง 3.วิจารณ์ อธิบายเนื้อหาองค์ประกอบของ วรรณคดีและกลวิธีการแต่งที่ใช้วิเคราะห์ และ วิจารณ์แล้ว 4.วิพากษ์ การแสดงความรู้สึกอย่างมีเหตุผลว่า ชอบหรือไม่ชอบวรรณคดีเรื่องนี้เพราะอะไร วรรณคดีเรื่องนี้มีดีหรือไม่อย่างไร

6 วรรณคดีเรื่องมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี กัณฑ์มัทรี เป็นการกล่าวถึงความเสียสละของ พระเวสสันดรและสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่ ยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูกการประพันธ์ถ่ายทอด ด้วยลีลาภาษาที่งดงามโดยให้เพลงทยอยโอด ประกอบและ ประกอบและ 90 พระคาถาในการแต่งเหตุที่ เลือกวรรณคดีเรื่องนี้เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของ เรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและ เนื้อหาสนุกสนาน

7 ผู้แต่ง เจ้าพระยาพระคลัง(หน) ลักษณะคำประพันธ์ เป็นร่ายยาว มีคาถา บาลีนำมีจำนวนคำในวรรคมากคือตั้งแต่ 5 คำขึ้นไป มีสัมผัสคล้องจองกันทุกวรรค ถอดความเป็นภาษาไทยสลับกับพระคาถา เป็นตอนๆ จุดประสงค์ในการแต่ง เพื่อที่จะนำ หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาสอน ประชาชน

8 เรื่องย่อ เรื่องย่อ พระนาง พระนาง มัทรีเสด็จออกจากอาศรม มัทรีเสด็จออกจากอาศรม เพื่อไป หาผลไม้อันเป็นกิจวัตรทุกวันด้วยพระทัยที่หมาดหมั่น เมื่อพระนาง เมื่อพระนาง มัทรีกลับจากการหาผลไม้ระหว่างทางมี เทวดาเนรมิตรแปลงกายเป็นราชสีห์และเสือโคร่ง ขวางทางไว้และเมื่อกลับมาถึงไม่เห็นสองกุมารก็ แปลกพระทัยจึงทูลถามพระเวสสันดร แปลกพระทัยจึงทูลถามพระเวสสันดร และออกตามหา สองกุมมารทั้งคืนแต่ไม่พบ สองกุมมารทั้งคืนแต่ไม่พบ เมื่อนางกลับมาถึงพระ เวสสันดรจึงบอกความจริงว่าได้ยกลูกให้กับชูชกไป แล้วนางเสียใจอย่างมาก แล้วนางเสียใจอย่างมาก แต่พระนางมัทรีจึงทรง อนุโมทนาต่อบุตรทานครั้งนี้ อนุโมทนาต่อบุตรทานครั้งนี้ อานิสงค์ของทานครั้งนี้ เมื่อเกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ สมบัติ สมบัติ มีอายุยืน มีอายุยืน รูปโฉมงามและมีแต่ความสุข

9 ข้อคิดที่ได้ ลูกคือแก้วตาดวงใจของผู้เป็นแม่ ลูกดี เป็นที่ชื่นใจของพ่อแม่รักของใครไม่เท่ารักของพ่อแม่ เพราะฉะนั้นควรเป็นลูกที่ดี กตัญญูต่อพ่อแม่ ตัวละคร พระเวสสันดร -เป็นผู้ปฎิบัติธรรม บำเพ็ญเพียรทาง พระพุทธศาสนา และเป็นกษัตริย์ น นิสัย -เป็นผู้มีความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ ปฏิบัติ ธรรม พระนางมัทรี -เป็นมเหสีของพระเวสสันดร และเป็นพระ มารดาของ กันหา ชาลี ิสัย -รักลูกรักสามี คอยดูแลพระเวสสันดรและ ลูก

10 คุณค่าทางด้านภาษา มีการแปลคำคาถา บาลีเป็นภาษาไทยใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายทำให้ ผู้อ่านจินตนาการไปกับเรื่องราวได้สนุกสนาน การสัมผัสคล้องจองมีความไพเราะ คุณค่าทางด้านภาษา มีการแปลคำคาถา บาลีเป็นภาษาไทยใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายทำให้ ผู้อ่านจินตนาการไปกับเรื่องราวได้สนุกสนาน การสัมผัสคล้องจองมีความไพเราะ คุณค่าทางด้านเนื้อหา มีการสอดแทรก เนื้อหาที่มีความสนุกสนานและแฝงไปด้วย ข้อคิดและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คุณค่าทางด้านเนื้อหา มีการสอดแทรก เนื้อหาที่มีความสนุกสนานและแฝงไปด้วย ข้อคิดและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คุณค่าทางด้านสังคม ให้ความรู้ในเรื่อง ศาสนาและสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และยังสะท้อนให้เห็นภาพความรักของพ่อแม่ที่ มีต่อลูกอันยิ่งใหญ่ คุณค่าทางด้านสังคม ให้ความรู้ในเรื่อง ศาสนาและสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และยังสะท้อนให้เห็นภาพความรักของพ่อแม่ที่ มีต่อลูกอันยิ่งใหญ่


ดาวน์โหลด ppt 1. นางสาวจันทร์จิรา มูลกันทา เลขที่ เลขที่ 6 2. นางสาวฐิตินันท์ นูนเมือง เลขที่ เลขที่ 17 3. นางสาวดวงใจ สีอ่อน เลขที่ เลขที่ 18 4. นางสาวพิมพ์พร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google