งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4. งานอาคารสถานที่ / โยธาธิการ พ. ต. ท. วินัย กันธิยะ สว. ฝอ.4(4) บก. อก. ภ.5 ด. ต. วิเชียร ทำบุญ ผบ. หมู่ฯ ปฏิบัติราชการ ฝอ.4 ฯ ส. ต. ต. ธีรพัฒน์ ไชยศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4. งานอาคารสถานที่ / โยธาธิการ พ. ต. ท. วินัย กันธิยะ สว. ฝอ.4(4) บก. อก. ภ.5 ด. ต. วิเชียร ทำบุญ ผบ. หมู่ฯ ปฏิบัติราชการ ฝอ.4 ฯ ส. ต. ต. ธีรพัฒน์ ไชยศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4. งานอาคารสถานที่ / โยธาธิการ พ. ต. ท. วินัย กันธิยะ สว. ฝอ.4(4) บก. อก. ภ.5 ด. ต. วิเชียร ทำบุญ ผบ. หมู่ฯ ปฏิบัติราชการ ฝอ.4 ฯ ส. ต. ต. ธีรพัฒน์ ไชยศรี ผบ. หมู่ ฝอ.4 ฯ ร. ต. ท. พรศักดิ์ ใจอุโมงค์ รอง สว. ฝอ.4(4) บก. อก. ภ.5

2 หน้าที่ความรับผิดชอบ คำสั่ง ฝ่ายอำนวยการ 4 ฯ ที่ 16/2553 ลง 1 เม. ย. 2553 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล ควบคุม ติดตามงานโยธาธิการ และควบคุมที่ดินสิ่งปลูก สร้าง 2. จัดหาเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ต้องใช้เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจน จัดเตรียมและการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน ห้องยุทธการ และห้องประชุม 3. งานจำหน่ายอาคารสถานที่ ที่เกี่ยวกับงานส่ง กำลังบำรุงและงานพลาธิการ 4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติของ หน่วยงานอื่น 5. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3 การจัดจ้างเอกชนดูแลรักษา ความสะอาด ภ.5 1. บริเวณอาคาร ภ.5: บริษัท UNIPEST COMPANY LIMITED 2. บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร ภ.5 และ สวนหย่อมรอบบริเวณ ภ.5 : ร้านสวนพูนทรัพย์ 3. บริเวณอาคารบ้านพัก ภ.5 : นส. อังคนา ปิ ยะมิตร


ดาวน์โหลด ppt 4. งานอาคารสถานที่ / โยธาธิการ พ. ต. ท. วินัย กันธิยะ สว. ฝอ.4(4) บก. อก. ภ.5 ด. ต. วิเชียร ทำบุญ ผบ. หมู่ฯ ปฏิบัติราชการ ฝอ.4 ฯ ส. ต. ต. ธีรพัฒน์ ไชยศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google