งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 1 1. จัดที่ดิน ( X - ray ) -- 1.1 รังวัด 4,700 ไร่ 586 ราย / 653 แปลง / 1,541.27 ไร่ 32.79 1.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 1 1. จัดที่ดิน ( X - ray ) -- 1.1 รังวัด 4,700 ไร่ 586 ราย / 653 แปลง / 1,541.27 ไร่ 32.79 1.2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 1 1. จัดที่ดิน ( X - ray ) -- 1.1 รังวัด 4,700 ไร่ 586 ราย / 653 แปลง / 1,541.27 ไร่ 32.79 1.2 สอบสิทธิ 680 ราย 858 ราย / 962 แปลง / 2,249.68 ไร่ 116.3 2 1.3 บัญชีคัดเลือก 791 ราย / 892 แปลง / 1,987.00 ไร่ 1.4 ผ่าน คปอ.690 ราย / 774 แปลง / 1,585.65 ไร่ 1.5 ผ่าน คปจ.689 ราย / 773 แปลง / 1,583.10 ไร่ 1.6 มอบ ส. ป. ก.4- 01 680 ราย - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

4 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 1 2. งานปรับปรุงแผนที่รายแปลง ฯ 1,371 ไร่ 23 ระวาง /331 แปลง / 1,371.23 ไร่ 100.02 3. งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ 64,616 ไร่ 6,792 แปลง / 64,385.31 ไร่ 99.64 4. งาน update ข้อมูลแผนที่ ฯ - 1,696 แปลง / 18,021 ไร่ 5. งานสแกนเอกสาร ส. ป. ก.4-06 19,800 แปลง 18,238 แปลง 92.11 5.1 ปี 55 - 56556 แปลง 5.2 ก่อนปี 5517,682 แปลง 6. ผู้ไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน 217 ราย 90 แปลง / 169.17 ไร่ 41.47 ( รายงานฯ ยุติ ) 7. การใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ 12 ราย 88 แปลง / 929.73 ไร่ 8. การจัดซื้อที่ดินเอกชน 2,100 ไร่ รับคำเสนอขาย 7 ราย 179 แปลง 0 เนื้อที่ 965.79 ไร่ 282,793,870 บาท รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

5 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 1 9. จัดทำสัญญาเช่าที่ดินแปลงว่าง 2 ราย / 4 ไร่ - 10. พัฒนาสิทธิไปสู่การเช่าซื้อ 3 ราย / 9 ไร่ - 11. ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่มี 12.12. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 20 ราย 15 ราย / 49.29 ไร่ 75 ตามสัญญาเช่าซื้อ 13.13. การโอนสิทธิ - มรดก เต็มแปลง 3 ไร่ 223 12.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ไร่ 2 ราย / 2 แปลง / 6.69 ไร่ 12.2 เสนอ ปทจ./ คปจ. พิจารณา ไร่ - 12.3 รังวัดสอบเขตไร่ - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

6 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 1 14.14. การโอนสิทธิ - มรดก แบ่งแปลง ไม่มีแผนงาน 14.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 14.2 เสนอ ปทจ./ คปจ. พิจารณา 14.3 รังวัดสอบเขต 15.15. การตรวจพิสูจน์สิทธิ 105 ราย 14.1 พิจารณาเสนอ ปทจ. ราย 3 ราย 2.86 14.2 คัดค้าน ราย - 16.16. การเจรจาไกล่เกลี่ย 13 ราย 3 ราย 23.08 และระงับข้อพิพาท รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

7 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 1 17.17. ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 17.1 กิจการสาธารณูปโภค ไม่มีแผนงาน 17.2 กิจการสนับสนุนและ เกี่ยวเนื่อง ไม่มีแผนงาน 17.3 กิจการทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีแผนงาน 18.18. ไม้เศรษฐกิจ 160 ไร่ 18.1 เตรียมพื้นที่ ไร่ 160100 18.2 ปลูก ไร่ 160100 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

8 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 2 1. ออกศูนย์บริการ ฯ เคลื่อนที่ 7 ตำบล 7 100 1,750 ราย 1,830104.57 2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ 2.1 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 7 แห่ง 7100 2.2 ขยายผลศูนย์เรียนรู้ 560 ราย 593105.89 3. พัฒนาผู้แทนเกษตรกร ( อสปก.) 21 ราย 21100 4. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ - หลักการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน 99 ราย 99100 - หลักสูตรผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ 6 5. สานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียน ฯ 9 แห่ง 9100 540 ราย แปลงเรียนรู้ 9 แห่ง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

9 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 2 6. การพัฒนาธุรกิจชุมชน - วิสาหกิจ ฯ 6.1 พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 110 ราย 114103.64 6.2 พัฒนาองค์ความรู้ไตรภาคีตาม ไม่มีแผนงาน มาตรฐานสินค้าเกษตร 7. เกษตรกรผ่านการอบรมด้านการ 50 ราย 100 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า 8. เกษตรกรยื่นคำขอรับรองมาตรฐาน 9 ราย 100 สินค้าเกษตรไม่มีเกษตรกรได้รับการรับรอง 9. อบรมเกษตรกรโครงการธนาคาร 100 ราย 102 อาหารชุมชน ( เกษตรวิชญา ) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

10 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 2 10. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้าน 10.1 อบรมศิลปาชีพ ระยะสั้น 15 ราย 15100 10.2 อบรมศิลปาชีพ ระยะยาว 1 ราย 1100 11. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 30 ราย 31101 12. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 4 ครั้ง 37575 13. ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 12,800 กล้า 12,800100 14. ศูนย์บริการประชาชน ( สำนักงาน )886 ราย 891100.56 15. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุน ฯ 5.951 ล้านบาท 2.394 40.23 14.1 หนี้ค้างชำระ 3.325 ล้านบาท 0.334 10.04 14.2 หนี้ครบกำหนด 2.626 ล้านบาท 2.060 78.44 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

11 งบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณ ใช้จ่าย ร้อยละ (%) เบิกจ่าย งบประมา ณคงเหลือ 1. งบ ดำเนินงาน 5,441,201. 00 4,345,621. 34 79.87 1,095,57 9.66 2. งบลงทุน ---- รวม 5,441,201. 00 4,345,621. 34 79.87 1,095,57 9.66 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณปี 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 2 16.16. บริการสินเชื่อ 1,300,000460,00035.38 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

12


ดาวน์โหลด ppt ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 1 1. จัดที่ดิน ( X - ray ) -- 1.1 รังวัด 4,700 ไร่ 586 ราย / 653 แปลง / 1,541.27 ไร่ 32.79 1.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google