งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 1 1. จัดที่ดิน ( X - ray ) -- 1.1 รังวัด 4,700 ไร่ 586 ราย / 653 แปลง / 1,541.27 ไร่ 32.79 1.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 1 1. จัดที่ดิน ( X - ray ) -- 1.1 รังวัด 4,700 ไร่ 586 ราย / 653 แปลง / 1,541.27 ไร่ 32.79 1.2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 1 1. จัดที่ดิน ( X - ray ) รังวัด 4,700 ไร่ 586 ราย / 653 แปลง / 1, ไร่ สอบสิทธิ 680 ราย 858 ราย / 962 แปลง / 2, ไร่ บัญชีคัดเลือก 791 ราย / 892 แปลง / 1, ไร่ 1.4 ผ่าน คปอ.690 ราย / 774 แปลง / 1, ไร่ 1.5 ผ่าน คปจ.689 ราย / 773 แปลง / 1, ไร่ 1.6 มอบ ส. ป. ก ราย - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

4 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 1 2. งานปรับปรุงแผนที่รายแปลง ฯ 1,371 ไร่ 23 ระวาง /331 แปลง / 1, ไร่ งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ 64,616 ไร่ 6,792 แปลง / 64, ไร่ งาน update ข้อมูลแผนที่ ฯ - 1,696 แปลง / 18,021 ไร่ 5. งานสแกนเอกสาร ส. ป. ก ,800 แปลง 18,238 แปลง ปี แปลง 5.2 ก่อนปี 5517,682 แปลง 6. ผู้ไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน 217 ราย 90 แปลง / ไร่ ( รายงานฯ ยุติ ) 7. การใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ 12 ราย 88 แปลง / ไร่ 8. การจัดซื้อที่ดินเอกชน 2,100 ไร่ รับคำเสนอขาย 7 ราย 179 แปลง 0 เนื้อที่ ไร่ 282,793,870 บาท รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

5 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 1 9. จัดทำสัญญาเช่าที่ดินแปลงว่าง 2 ราย / 4 ไร่ พัฒนาสิทธิไปสู่การเช่าซื้อ 3 ราย / 9 ไร่ ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่มี จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 20 ราย 15 ราย / ไร่ 75 ตามสัญญาเช่าซื้อ การโอนสิทธิ - มรดก เต็มแปลง 3 ไร่ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ไร่ 2 ราย / 2 แปลง / 6.69 ไร่ 12.2 เสนอ ปทจ./ คปจ. พิจารณา ไร่ รังวัดสอบเขตไร่ - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

6 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ การโอนสิทธิ - มรดก แบ่งแปลง ไม่มีแผนงาน 14.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 14.2 เสนอ ปทจ./ คปจ. พิจารณา 14.3 รังวัดสอบเขต การตรวจพิสูจน์สิทธิ 105 ราย 14.1 พิจารณาเสนอ ปทจ. ราย 3 ราย คัดค้าน ราย การเจรจาไกล่เกลี่ย 13 ราย 3 ราย และระงับข้อพิพาท รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

7 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 17.1 กิจการสาธารณูปโภค ไม่มีแผนงาน 17.2 กิจการสนับสนุนและ เกี่ยวเนื่อง ไม่มีแผนงาน 17.3 กิจการทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีแผนงาน ไม้เศรษฐกิจ 160 ไร่ 18.1 เตรียมพื้นที่ ไร่ ปลูก ไร่ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

8 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 2 1. ออกศูนย์บริการ ฯ เคลื่อนที่ 7 ตำบล ,750 ราย 1, ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ 2.1 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 7 แห่ง ขยายผลศูนย์เรียนรู้ 560 ราย พัฒนาผู้แทนเกษตรกร ( อสปก.) 21 ราย สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ - หลักการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน 99 ราย หลักสูตรผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ 6 5. สานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียน ฯ 9 แห่ง ราย แปลงเรียนรู้ 9 แห่ง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

9 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 2 6. การพัฒนาธุรกิจชุมชน - วิสาหกิจ ฯ 6.1 พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 110 ราย พัฒนาองค์ความรู้ไตรภาคีตาม ไม่มีแผนงาน มาตรฐานสินค้าเกษตร 7. เกษตรกรผ่านการอบรมด้านการ 50 ราย 100 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า 8. เกษตรกรยื่นคำขอรับรองมาตรฐาน 9 ราย 100 สินค้าเกษตรไม่มีเกษตรกรได้รับการรับรอง 9. อบรมเกษตรกรโครงการธนาคาร 100 ราย 102 อาหารชุมชน ( เกษตรวิชญา ) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

10 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้าน 10.1 อบรมศิลปาชีพ ระยะสั้น 15 ราย อบรมศิลปาชีพ ระยะยาว 1 ราย โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 30 ราย คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 4 ครั้ง ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 12,800 กล้า 12, ศูนย์บริการประชาชน ( สำนักงาน )886 ราย จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุน ฯ ล้านบาท หนี้ค้างชำระ ล้านบาท หนี้ครบกำหนด ล้านบาท รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

11 งบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณ ใช้จ่าย ร้อยละ (%) เบิกจ่าย งบประมา ณคงเหลือ 1. งบ ดำเนินงาน 5,441, ,345, ,095, งบลงทุน ---- รวม 5,441, ,345, ,095, หน่วย : ล้านบาท งบประมาณปี 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ บริการสินเชื่อ 1,300,000460, รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ งบประมาณ ประจำปี 2556

12


ดาวน์โหลด ppt ลำดับที่โครงการ / กิจกรรมแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 1 1. จัดที่ดิน ( X - ray ) -- 1.1 รังวัด 4,700 ไร่ 586 ราย / 653 แปลง / 1,541.27 ไร่ 32.79 1.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google