งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด (Concepts) ทฤษฎี (Theories) ข้อค้นพบ (Findings)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด (Concepts) ทฤษฎี (Theories) ข้อค้นพบ (Findings)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด (Concepts) ทฤษฎี (Theories) ข้อค้นพบ (Findings)

2 แนวคิด (Concepts) คือการรวบรวม ความหมายหรือคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ เรื่องราว เงื่อนไข สถานการณ์และ พฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมที่ได้รับการยอมรับ สำหรับในการวิจัยนั้น ทฤษฎี (Theories) คือกลุ่มของความเป็น ระบบที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิด ความหมาย และข้อเสนอ ซึ่งทำให้ก้าวหน้าเพื่ออธิบายและ ทำนายปรากฏการณ์ด้วยเหตุนี้จึงใช้ทฤษฎี อย่างต่อเนื่องในการอธิบายหรือทำนายสิ่งที่ เป็นไปต่างๆ ในงานวิจัย เพื่อให้ผลการวิจัย มี น้ำหนักและเหมาะสมกับสถานการณ์ และ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการอธิบาย และ การทำนาย ข้อค้นพบ (Findings) คือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ จากการศึกษาวิจัย

3 ตัวแปร หมายถึง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือ เปลี่ยนค่าได้ (ยุวดี ฦาชา, 2537) ตัวแปร หมายถึง ลักษณะทางประชากรที่ นักวิจัยสนใจจะศึกษา ซึ่งสามารถวัดได้ นับได้ และลักษณะนั้นๆ ไม่คงที่สามารถ แปรเปลี่ยนไปได้หลายค่า หรือมีมากกว่า 1 ลักษณะ

4 ประเภทของตัวแปรในการวิจัย 1. ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent variable) 2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) 3. ตัวแปรแทรก (Intervening variable) 4. ตัวแปรนำ (Antecedent Variable) 5. ตัวแปรภายนอก (Extraneous Variable)

5 1. ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (independent variable) เป็นสิ่งที่ ค่าเปลี่ยนแปลงได้ เป็นตัวแปรที่ นักวิจัยกำหนดให้มีอิทธิพลต่อตัวแปรอื่น เมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลง จะทำให้ตัว แปรอื่นเปลี่ยนแปลงไปด้วย เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยเห็นว่า เป็นสาเหตุ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในปรากฏการณ์ เหตุการณ์ หรือพฤติกรรมที่ผู้วิจัย ทำการศึกษา การกำหนดตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระ จะต้องทำการเปรียบเทียบกับตัวแปรตาม

6 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของ ตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่เป็นเป้าหมายของการวิเคราะห์ เป็นผลจากตัวแปรอิสระ จึงมีลักษณะเป็นตัวแปรที่ เกิดขึ้นทีหลังและเปลี่ยนแปลงตามตัวแปรอิสระ

7 3. ตัวแปรแทรก (Intervening variable) เป็นตัวแปรที่แทรกอยู่ระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เป็นผลมาจากตัวแปร อิสระ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม เช่น การศึกษากับการไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง อาจมีความนิยมในการ ปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นตัวแปร แทรก

8 4. ตัวแปรนำ (Antecedent Variable) เป็นตัวแปรที่มีแบบแผนความสัมพันธ์ กับตัวแปรแทรกมาก ตัวแปรนำจะเป็นตัวแปรที่อยู่ข้างหน้า หรือมาก่อนตัวแปรอิสระและตัวแปร ตาม เป็นตัวแปรที่มาก่อนการเริ่มต้น วิเคราะห์ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา กับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอาจมีอาชีพ ของบิดาเป็นตัวแปรนำ

9 5. ตัวแปรภายนอก (Extraneous Variable) เป็นตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปตามการ เปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระ มีจำนวนไม่จำกัด เป็นตัวแปรที่เป็นเป้าหมายของการ วิเคราะห์ เป็นผลของตัวแปรอิสระ จึงมีลักษณะ เป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นทีหลังและ เปลี่ยนแปลงตามตัวแปรอิสระ บางตัวแปรสามารถดึงมาเป็นตัวแปร อิสระได้ แต่โดยส่วนใหญ่ถูกสันนิษฐาน เอา หรือแยกออกไปจากการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย ทางธุรกิจ

10 5. ตัวแปรภายนอก / แทรกซ้อนหรือตัวแปร เกิน (Extraneous Variable) เป็นตัวแปรอิสระที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่าย รายการที่ต้องการศึกษา แต่เป็นตัวแปร ที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลถึงตัวแปรตาม ในการทำวิจัยจะต้องพยายามควบคุม หรือขจัดอิทธิพลของตัวแปรประเภทนี้ ให้หมดไป หรือให้เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด รศ. เทียมจันทร์ พานิชย์ ผลินไชย P (83)

11 กรอบแนวคิดของการวิจัย กรอบแนวคิดของการวิจัย หมายถึง แนวความคิดของผู้วิจัยเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ผู้วิจัย ได้กำหนดไว้เป็นข้อสมมติฐานใน การศึกษาและวิจัยแต่ละครั้ง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2538)

12 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ความคิดของผู้วิจัยเกี่ยวกับตัวแปรต่างๆ ที่ผู้วิจัย ได้กำหนดไว้เป็นข้อสมมติฐานในการศึกษาและ วิจัยแต่ละครั้ง ระเบียบวิธีวิจัย ทางธุรกิจ

13 ลักษณะกรอบแนวคิด เป็นการอธิบายความคิด โดยในการวิจัยนี้เราจะ ใช้แนวคิด หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอะไร หรือใช้ เหตุผลอะไรมารองรับงานวิจัยเพื่อให้น่าเชื่อถือ อาจกล่าวถึงทฤษฎีคนอื่น แนวคิดของคนอื่น หรือแนวคิดของเราเองที่จะทำต่องานนี้ เป็น Concept ของการทำวิจัยครั้งนี้ สามารถมองให้เห็น Output ได้

14 ลักษณะที่สำคัญของกรอบแนวคิด คือ ความมีพื้นฐานเชิงทฤษฎี

15 ที่มาของกรอบแนวคิดในการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัยมีที่มาอยู่ 3 แหล่ง ด้วยกัน คือ 1.ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ได้ทฤษฎีของผู้อื่น, ได้แนวคิดของผู้อื่น) 2. ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (แนวคิดที่พิสูจน์แล้ว ได้ทฤษฎี (ของผู้อื่น)) 3. แนวความคิดของผู้วิจัยเอง

16 หลักสำคัญในการเลือกกรอบแนวคิด มี อยู่ด้วยกัน 4 ประการ คือ 1.ความตรงประเด็น 2.ความง่ายและไม่สลับซับซ้อน 3.ความสอดคล้องกับความสนใจ 4.ความมีประโยชน์เชิงนโยบาย

17 ประโยชน์ของการเลือกกรอบแนวคิดการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัยมีประโยชน์ต่อ กระบวนการทำวิจัยในขั้นต่อๆ มามากมาย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นการ ออกแบบการวิจัย ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล และ ขั้นการตีความหมายผลที่ได้จากการวิจัย

18 การเสนอกรอบแนวคิด การแสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิดที่ใช้ใน การวิจัยอาจทำได้หลายวิธีคือ 1. แบบพรรณนาความ 2. แบบจำลอง หรือ สมการระบุความสัมพันธ์ 3. แบบแผนภาพ 4. แบบผสมผสาน

19 การเสนอกรอบแนวคิด แบบพรรณนาความ เป็นการเขียนบรรยายเพื่อให้เห็นว่า ในการ วิจัยนี้มีตัวแปรอะไรบ้างที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหา หรือประเด็นในการวิจัย ตัวแปรเหล่านี้มี ความสัมพันธ์ กับตัวแปรตามอย่างไร และมี เหตุผลหรือทฤษฎีอะไรมาสนับสนุน แบบจำลอง จะใช้สัญลักษณ์ หรือสมการระบุความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม เช่น V= f(A,B,C,D) V= a+b1A+b2B+b3C+b4D

20 การเสนอกรอบแนวคิด ( ต่อ ) แบบแผนภาพ ผู้วิจัยใช้แผนภาพเพื่อช่วยให้เกิดความชัดเจน มากขึ้นว่าผู้วิจัยมีแนวคิดอย่างไร ในความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ปัจจัยด้านคุณภาพ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการตลาด ความพึงพอใจ ตัวแปรอิสระตัวแปรตาม

21 หนังสืออ้างอิง ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. ดร. กิติพันธ์ คงสวัสดิ์ เกียรติ และคณะ ระเบียบวิธีวิจัย. รศ. เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย. เอกสารการสอนของ อ. พัชรินทร์ สังวาลย์


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด (Concepts) ทฤษฎี (Theories) ข้อค้นพบ (Findings)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google