งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ศิลป์ปักษ์ใต้วิถีชน ” “ ศิลป์ปักษ์ใต้วิถีชน ” การนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ศิลป์ปักษ์ใต้วิถีชน ” “ ศิลป์ปักษ์ใต้วิถีชน ” การนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ศิลป์ปักษ์ใต้วิถีชน ” “ ศิลป์ปักษ์ใต้วิถีชน ” การนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม

2 กรอบรายละเอียดของกิจกรรม 1. กิจกรรมภูมิปัญญาใต้ ภูมิปัญญาภูเก็ต ภูมิปัญญาภูเก็ต 2. กิจกรรม Child Show กิจกรรม ศิลป์ปักษ์ใต้วิถีชน แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ

3 รายละเอียดของกิจกรรม 1. กิจกรรมภูมิปัญญาใต้ 1. กิจกรรมภูมิปัญญาใต้ ภูมิปัญญาภูเก็ต ภูมิปัญญาภูเก็ต ภูมิปัญญาใต้ ภูมิปัญญาใต้ กำหนดเป็น 2 ประเภท กำหนดเป็น 2 ประเภท

4 รายละเอียดของกิจกรรม ภูมิปัญญาใต้ 1.1 ประเภทการแสดงภูมิปัญญาทาง ดนตรี นาฏศิลป์ การใช้วัสดุ ดนตรี นาฏศิลป์ การใช้วัสดุ ประยุกต์ใช้ทำเป็นเครื่องดนตรี ประยุกต์ใช้ทำเป็นเครื่องดนตรี ประกอบการแสดง ประกอบการแสดง 1.2 ประเภทอาหาร สุขภาพ หัตถกรรม ศิลปะประดิษฐ์ จักสาน แกะสลัก ศิลปะประดิษฐ์ จักสาน แกะสลัก การปั้น ฯลฯ การปั้น ฯลฯ

5 กำหนดการส่งรายการ จังหวัด / เขตพื้นที่ จังหวัด / เขตพื้นที่ (ขออนุเคราะห์ให้ สพป.เขต 1 ทุก เขต เป็นผู้ประสานงาน รวมไปถึง เขต สพม.ด้วย) ประเภทละ 1 รายการ ประเภทละ 1 รายการ

6 ถ้าเป็นภูมิปัญญาด้านการ แสดงดนตรี-นาฎศิลป์ ฯลฯ กำหนดจัดให้แสดงบนเวที กำหนดจัดให้แสดงบนเวที ขนาด 18 X 30 เมตร ขนาด 18 X 30 เมตร ผู้แสดงรายการละไม่เกิน 30 คน ผู้แสดงรายการละไม่เกิน 30 คน เวลา ไม่เกิน 15 นาที/รายการ เวลา ไม่เกิน 15 นาที/รายการ

7 ถ้าเป็น ภูมิปัญญา ประเภท อาหาร สุขภาพ ฯลฯ กำหนดให้จัดแสดง กำหนดให้จัดแสดง ภายในเต้นท์ ภายในเต้นท์ ขนาด 3 X 3 เมตร ขนาด 3 X 3 เมตร เต้นท์ละ 1 รายการ เต้นท์ละ 1 รายการ

8 เป็นการแสดงทักษะ ความสามารถ ทุกด้านของนักเรียน ใน สถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา เป็นการแสดงทักษะ ความสามารถ ทุกด้านของนักเรียน ใน สถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา มีทั้งประเภทเดี่ยว และ/หรือ ประเภททีม (ไม่เกิน 30 คน) มีทั้งประเภทเดี่ยว และ/หรือ ประเภททีม (ไม่เกิน 30 คน) 2. กิจกรรม Child Show

9 Child Show กำหนดให้ส่ง สถานศึกษาละ กำหนดให้ส่ง สถานศึกษาละ 1 รายการ ใช้เวลาการแสดงไม่เกิน 15 นาทีต่อรายการ ใช้เวลาการแสดงไม่เกิน 15 นาทีต่อรายการ เฉพาะสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต

10 รายการที่ส่ง… ต้อง….. เป็นรายการ / กิจกรรม ที่ไม่ ซ้ำซ้อน กับกิจกรรมในการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นรายการ / กิจกรรม ที่ไม่ ซ้ำซ้อน กับกิจกรรมในการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

11 ตารางการแสดง(เฉพาะบนเวที) วันที่ 19 ธันวาคม 2555 วันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา น. เวลา น. วันที่ 20 ธันวาคม 2555 วันที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา น. เวลา น. วันที่ 21 ธันวาคม 2555 วันที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา น. เวลา น.

12 ติดต่อส่งรายการ กิจกรรม Child Show/กิจกรรมการแสดง ดนตรี-นาฎศิลป์ ฯลฯ กิจกรรม Child Show/กิจกรรมการแสดง ดนตรี-นาฎศิลป์ ฯลฯ นายนิยม พรหมขุนทอง นายนิยม พรหมขุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู Mobile : นายกิตติภูมิ มังสุรีย์ นายกิตติภูมิ มังสุรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต Mobile : Mobile :

13 ติดต่อส่งรายการ ภูมิปัญญาด้านอาหาร สุขภาพ ฯลฯ ภูมิปัญญาด้านอาหาร สุขภาพ ฯลฯ นางสาวสมจิต ธัญประสาท นางสาวสมจิต ธัญประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ Mobile : Mobile :

14 ลำดับการแสดง แต่ละรายการ/กิจกรรม ที่ส่งเข้าร่วม จะแจ้งขึ้นเว็ปไซต์ สพป.ภูเก็ต ให้ทุกเขตพื้นที่ฯทราบ ภายใน วันที่ 6 ธันวาคม 2555 จะแจ้งขึ้นเว็ปไซต์ สพป.ภูเก็ต ให้ทุกเขตพื้นที่ฯทราบ ภายใน วันที่ 6 ธันวาคม 2555

15 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รองฯชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รองฯชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ภูเก็ต รองผู้อำนวยการ สพป.ภูเก็ต Mobile Mobile นายรัชพร นิลพังงา นายรัชพร นิลพังงา ศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต ศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต Mobile Mobile address : address :

16 19 – 21 ธันวาคม 2555 สวัสดี สวัสดี แล้วพบกัน... ที่ ภูเก็ต


ดาวน์โหลด ppt “ ศิลป์ปักษ์ใต้วิถีชน ” “ ศิลป์ปักษ์ใต้วิถีชน ” การนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google