งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัด ขอนแก่น 17-18 กุมภาพันธ์ พ. ศ.2555 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัด ขอนแก่น 17-18 กุมภาพันธ์ พ. ศ.2555 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัด ขอนแก่น 17-18 กุมภาพันธ์ พ. ศ.2555 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

2  Concept การจัดงาน  รูปแบบการจัดกิจกรรม  กิจกรรม  แนวทางการประชาสัมพันธ์  แนวทางการหารายได้ มหกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น

3 วัตถุประสงค์ในการจัด งาน • เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่ประเทศไทยเริ่มใช้ พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เป็นครั้งแรก คือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2461 • เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนในจังหวัด ขอนแก่นได้แสดงศักยภาพของการจัดการศึกษาที่มี คุณภาพให้แก่ผู้ปกครอง ประชาชนในจังหวัด ขอนแก่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคีระหว่าง โรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น • เพื่อประชาสัมพันธ์พันธกิจของการจัดการศึกษา เอกชนของจังหวัดขอนแก่นให้สังคมรับทราบว่า เราจะจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กขอนแก่น “ ก้าวหน้า ก้าวไกล สู่สากล ”

4 Concept การจัดงาน  คือ การรวมพลังของสถาบันการศึกษาเอกชนในจังหวัด ขอนแก่น ทุกโรง ทุกระบบ เพื่อแสดงศักยภาพของ โรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่นที่จะสร้างอนาคตทาง การศึกษาให้แก่คนขอนแก่นสู่ระดับสากล

5 SLOGAN “ การศึกษาเอกชน ก้าวหน้า ก้าวไกล สู่สากล เตรียมคนสู่อาเซี่ยน ”

6 LOGOหมายเหตุ สรุปจากที่ประชุมด้านในlogoให้เขียนว่า “มหกรรมการศึกษาเอกชน”

7 รูปแบบการจัดงาน  เน้นความคิดสร้างสรรค์ ความตื่นเต้น น่าสนใจ โดยมีรูปแบบการจัดนิทรรศการที่เป็นสากล และ มีความทันสมัย  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนให้สาธารณชน ทราบ  ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน เพื่อเตรียมความ พร้อมโรงเรียนเอกชนสู่การเปิดเสรีอาเซียน

8 กิจกรรม  การแสดงบนเวทีกลาง และเวทีหน้างาน ตลอด2 วัน  การโชว์ความสามารถของนักเรียนที่เคยได้รับรางวัล  การออกบูธประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเอกชนทั้งใน ระบบและนอกระบบ  การออกบูธประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา เอกชน  การประกวดวาดภาพ  การออกร้านของร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  การจับฉลากรางวัลหางบัตรเดินการกุศล

9 ตัวอย่างรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ หมายเหตุ - แก้sloganเป็น “การศึกษาเอกชน ก้าวหน้า ก้าวไกล สู่สากล เตรียมคนสู่อาเซี่ยน” - ปรับขนาดตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น - ปรับขนาดตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น

10 แนวทางการประชาสัมพันธ์  เครือข่ายโรงเรียน  เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น  วิทยุ  สื่อ/หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  ป้ายไวนิล  KKU channel  Social Network  Website สมาคม/ Website ท้องถิ่น

11 สื่อประชาสัมพันธ์ในเซ็นทรัล ประชาสัมพันธ์ภายในห้างก่อนวันงาน 7 วัน

12

13 การประชาสัมพันธ์งานอื่นนอกจาก ในเซ็นทรัลฯ  โรงเรียนเอกชนทุกโรงร่วมมือกันเผยแพร่สื่อโดย การปริ้นท์ – ไวนิล ขนาด 3x1.5 m. ติดหน้าโรงเรียน และ – โปสเตอร์ สีหรือขาว ดำขนาด A3 หรือ A4 ติด บอร์ดประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน หรือหน่วยงานที่ สามารถขออนุญาตได้ ขออนุญาตติดไวนิลหน้า สพป. ขอนแก่น ทุกเขต  สื่อวิทยุ  เว็บไซต์  รถแห่ ( พิจารณาตามงบประมาณ )

14 แนวทางการหารายได้  จากการจำหน่ายบัตรเดินเทิดพระเกียรติ  ขอสนับสนุนจาก Sponsors  การลงขันจากโรงเรียนเอกชนทุก ประเภท ทุกระบบ โรงละ 500 บาท  ค่าสนับสนุนบูธของโรงเรียนที่ ร่วมออกบูธ  ค่าสนับสนุนบูธของร้านค้า

15

16 การขอสนับสนุนรายได้และรางวัล กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ และโรงเรียนเอกชนทุก โรงช่วยกันขอสนับสนุนจากผู้สนับสนุน ดังต่อไปนี้  สนับสนุนป้ายผ้าติดตามถนนรอบ อ. เมือง ขอนแก่น ป้ายละ 2,000 บ. ( ลงชื่อร้านค้าในป้าย )  ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจาก หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

17 บูธ และ เวที  บูธมี 4 ประเภท – บูธส่วนกลาง และบูธให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน – บูธประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชน – บูธร้านค้า –บูธสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เวทีมี 2 เวที –เวทีกลาง(ในหอประชุม) –เวทีหน้างาน

18 พื้นที่การ จัดนิทรรศการ พื้นที่การ จัดนิทรรศการ - บูธด้านในมี 92 บูธ - บูธด้านในมี 92 บูธ - หน้างานมีบูธตามความ เหมาะสม - หน้างานมีบูธตามความ เหมาะสม - เก้าอี้จำนวน 400 ที่นั่ง - เก้าอี้จำนวน 400 ที่นั่ง หมายเหตุ จำนวนบูธอาจปรับเหลี่ยน ตามความเหมาะสม หมายเหตุ จำนวนบูธอาจปรับเหลี่ยน ตามความเหมาะสม

19 ค่าเช่าพื้นที่ บบบบูธขนาด 3x3 เมตร เป้าหมายจำนวน 150 บูธ ราคา 3,000 บาท:1 : 2 วัน รวมค่าบูธที่คาดการณ์ไว้ 450,000 บาท

20 ร่างกำหนดการ งานมหกรรมโรงเรียนเอกชน จ.ขอนแก่น 17-18 ก.พ. 2555 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น วันศุกร์ 17 ก.พ. 2555 10.30 น. ห้างเปิด 10.30 น. ลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนหน้างาน 13.00 น. พิธีเปิด + การแสดงประมาณ1 ชม. 14.00 น. – 16.00 น. Show 1 (พิธีกรกลาง)..…2 ชม. ปิดท้ายด้วยจับฉลาก 16.00 น. – 17.00 น. Break 1 ชม. 17.00 น. – 19.00 น. Show 2 (พิธีกรกลาง)…..2 ชม. ปิดท้ายด้วยจับฉลาก **** ประกาศว่ามีรางวัลใหญ่พรุ่งนี้**** 21.00 น. ห้างปิด --------------------------------------------------- วันเสาร์ที่ 18 ก.พ. 2555 10.00 น. ห้างเปิด 10.30 น. – 12.00 น.ลงทะเบียน 12.00 น. – 14.00 น. Show 3 (พิธีกรกลาง)….2 ชม. ปิดท้ายด้วยจับฉลาก 14.00 น. - 15.00 น.Break 1 ชม. 15.00 น. – 17.00 น.Show 4 (พิธีกรกลาง)..…2 ชม. ปิดท้ายด้วยจับฉลาก รางวัลใหญ่ ที่สุด + กล่าวขอบคุณ 18.00 น. เริ่มรื้อถอนตามสมควร 21.00 น. ห้างปิดหมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

21 กรรมการฝ่ายต่างๆ 1. ฝ่ายอำนวยการ 2. ฝ่ายเลขานุการ 3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 4. ฝ่ายประสานงาน 5. ฝ่ายจัดนิทรรศการ 6. ฝ่ายเวทีและการแสดง 7. ฝ่ายจัดการแข่งขัน 8. ฝ่ายจัดหารายได้และรางวัล 9. ฝ่ายปฏิคม 10. ฝ่ายสวัสดิการทั่วไป 11. งบประมาณ 12. ประเมินผล

22 ติดตามข้อมูล / สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม  เว็ปไซด์สมาคมฯ www.kkprivateschool.org www.kkprivateschool.org อีเมลล์ kkprivateschool@gmail.com  khonkaeneducationfair@hotmail.com

23 Contact ยุ้ย 086-643-3245  Email: yui_yui19@hotmail.com THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt มหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัด ขอนแก่น 17-18 กุมภาพันธ์ พ. ศ.2555 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google