งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมิน นวัตกรรม Dr.Kulthida Nugultham. การประเมินนวัตกรรม  ประเมินทำไม  อะไรบ้างที่ควรประเมิน  วิธีการประเมินเป็นอย่างไร  ตัวบ่งชี้คืออะไร  เกณฑ์คะแนนเป็นอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมิน นวัตกรรม Dr.Kulthida Nugultham. การประเมินนวัตกรรม  ประเมินทำไม  อะไรบ้างที่ควรประเมิน  วิธีการประเมินเป็นอย่างไร  ตัวบ่งชี้คืออะไร  เกณฑ์คะแนนเป็นอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมิน นวัตกรรม Dr.Kulthida Nugultham

2 การประเมินนวัตกรรม  ประเมินทำไม  อะไรบ้างที่ควรประเมิน  วิธีการประเมินเป็นอย่างไร  ตัวบ่งชี้คืออะไร  เกณฑ์คะแนนเป็นอย่างไร

3 การวัดและประเมินผล การวัดผล เป็นการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ นวัตกรรมในรูปของคะแนน หรือคำบรรยายที่เกี่ยวกับผลการใช้นวัตกรรมนั้นๆ ที่ใช้ สำหรับการเรียนการสอน ทั้งในระยะเวลาก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการเรียนการ สอน การประเมินผล เป็นกระบวนการนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการวัดมา พิจารณา ตัดสินว่า นวัตกรรมสามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือ จุดประสงค์ของการพัฒนา เพียงใด มีสิ่งใดที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

4 ประโยชน์ของการวัดและ ประเมินผล  บอกได้ว่าผู้เรียนสามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือ จุดประสงค์ของการใช้นวัตกรรม  นำมาใช้ในการปรับปรุงการสอนของตนให้มีคุณภาพ  แนวทางในการปรับปรุงนวัตกรรม  การกำหนดความมุ่งหมายของนวัตกรรมให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น  การจัดประสบการณ์เรียนรู้

5 ข้อผิดพลาดในการพัฒนานวัตกรรม  1. ขาดเหตุผลที่ชี้ให้เห็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนานวัตกรรม  2. ขาดการสังเคราะห์ทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนนวัตกรรม  3. กรอบแนวคิดไม่ชัดเจน  4. การระบุตัวแปรต้นและตัวแปรตามไม่สมเหตุสมผล  5. การเลือกเนื้อหาไม่เหมาะสมกับนวัตกรรม  6. การเลือกเนื้อหาไม่เชื่อมโยงกับหลักสูตรและผลการเรียนรู้  7. นิยามศัพท์ของนวัตกรรมไม่ชัดเจน  8. ขาดหลักฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนวัตกรรม  9. เครื่องมือวิจัยไม่น่าเชื่อถือว่าจะวัดได้จริง  10. เครื่องมือวิจัยมีแต่แบบทดสอบหรือแบบสอบถามทำให้วัดตัวแปร ตามไม่ได้จริง  11. เน้นข้อมูลเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพขาดการตรวจสอบ ข้อมูลแบบสามเส้า  12. นวัตกรรมนั้นก่อให้เกิดความยุ่งยากในการนำไปใช้  13. ข้อเสนอแนะไม่ชัดเจนว่าจะนำนวัตกรรมไปใช้อย่างไร  14. ไม่ระบุเงื่อนไขหรือบริบทและข้อดีข้อจำกัดของนวัตกรรม  15. ส่วนประกอบของนวัตกรรมไม่ชัดเจนไม่มีขั้นตอนหรือบทบาทของ ผู้เกี่ยวข้อง  16. นวัตกรรมนั้นไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

6 Your assignment  ออกแบบการประเมินนวัตกรรม


ดาวน์โหลด ppt การประเมิน นวัตกรรม Dr.Kulthida Nugultham. การประเมินนวัตกรรม  ประเมินทำไม  อะไรบ้างที่ควรประเมิน  วิธีการประเมินเป็นอย่างไร  ตัวบ่งชี้คืออะไร  เกณฑ์คะแนนเป็นอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google