งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินนวัตกรรม Dr.Kulthida Nugultham.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินนวัตกรรม Dr.Kulthida Nugultham."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินนวัตกรรม Dr.Kulthida Nugultham

2 การประเมินนวัตกรรม ประเมินทำไม อะไรบ้างที่ควรประเมิน
วิธีการประเมินเป็นอย่างไร ตัวบ่งชี้คืออะไร เกณฑ์คะแนนเป็นอย่างไร

3 การวัดและประเมินผล การวัดผล
เป็นการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมในรูปของคะแนน หรือคำบรรยายที่เกี่ยวกับผลการใช้นวัตกรรมนั้นๆ ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน ทั้งในระยะเวลาก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการเรียนการสอน การประเมินผล เป็นกระบวนการนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการวัดมาพิจารณา ตัดสินว่า นวัตกรรมสามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของการพัฒนา เพียงใด มีสิ่งใดที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

4 ประโยชน์ของการวัดและประเมินผล
บอกได้ว่าผู้เรียนสามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของการใช้ นวัตกรรม นำมาใช้ในการปรับปรุงการสอนของตนให้มีคุณภาพ แนวทางในการปรับปรุงนวัตกรรม การกำหนดความมุ่งหมายของนวัตกรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การจัดประสบการณ์เรียนรู้

5 ข้อผิดพลาดในการพัฒนานวัตกรรม
1.ขาดเหตุผลที่ชี้ให้เห็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนานวัตกรรม 2.ขาดการสังเคราะห์ทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนนวัตกรรม 3.กรอบแนวคิดไม่ชัดเจน 4.การระบุตัวแปรต้นและตัวแปรตามไม่สมเหตุสมผล 5.การเลือกเนื้อหาไม่เหมาะสมกับนวัตกรรม 6.การเลือกเนื้อหาไม่เชื่อมโยงกับหลักสูตรและผลการเรียนรู้ 7.นิยามศัพท์ของนวัตกรรมไม่ชัดเจน 8.ขาดหลักฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนวัตกรรม 9.เครื่องมือวิจัยไม่น่าเชื่อถือว่าจะวัดได้จริง 10.เครื่องมือวิจัยมีแต่แบบทดสอบหรือแบบสอบถามทำให้วัดตัวแปรตามไม่ได้จริง 11.เน้นข้อมูลเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพขาดการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 12.นวัตกรรมนั้นก่อให้เกิดความยุ่งยากในการนำไปใช้ 13.ข้อเสนอแนะไม่ชัดเจนว่าจะนำนวัตกรรมไปใช้อย่างไร 14.ไม่ระบุเงื่อนไขหรือบริบทและข้อดีข้อจำกัดของนวัตกรรม 15.ส่วนประกอบของนวัตกรรมไม่ชัดเจนไม่มีขั้นตอนหรือบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง 16.นวัตกรรมนั้นไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

6 Your assignment ออกแบบการประเมินนวัตกรรม


ดาวน์โหลด ppt การประเมินนวัตกรรม Dr.Kulthida Nugultham.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google