งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับ อำเภอ ปีงบประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับ อำเภอ ปีงบประมาณ 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับ อำเภอ ปีงบประมาณ 2558
การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับ อำเภอ ปีงบประมาณ 2558

2 กำหนดการ ส่งใบสมัคร ภายใน 27 พ.ย. 57
ส่งใบสมัคร ภายใน 27 พ.ย. 57 คัดเลือกวันที่ 2 ธ.ค. 57 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย คัดเลือกระดับจังหวัด วันที่ 8 ธ.ค ณ โรงแรมเจพีฯ จ.ยโสธร

3 เกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่นปี 58
หลักเกณฑ์ เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตัว อสม. 100 คะแนน การครองตน 30 คะแนน การครองคน 30 คะแนน การครองงาน 40 คะแนน

4 เกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่นปี 58
เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะสาขา 100 คะแนน ประกอบด้วย 6 ข้อหลัก ดังนี้ ความรู้ที่จำเป็นของ อสม. 6 ระดับ (10 คะแนน) ความรู้(Knowledge) ความเข้าใจ/ความคิดรวบยอด(Complihension) การนำไปปรับใช้(Application ) การวิเคราะห์(Analysis ) การสังเคราะห์/ทักษะความสามารถและทักษะที่สูงกว่าความเข้าใจ(Synthesis) การประเมินผล(Evaluation)

5 เกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่นปี 58
2. การปฏิบัติงานของ อสม. ในสาขาที่คัดเลือก 10 คะแนน 3. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคและการบริหารจัดการของ อสม. 10 คะแนน 4. ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 20 คะแนน 5. กิจกรรมของ อสม.เกี่นวกับสาขาที่เข้ารับการคัดเลือก 20 คะแนน 6. ผลงาน ความสำเร็จ และสิ่งที่ภาคภูมิใจในสาขาที่เข้ารับการคัดเลือก 30 คะแนน

6 กติกา จัดทำเอกสาร ไม่ใช่ Power point 10 เล่ม เย็บมุมก็ได้
นำเสนอตามความสะดวก ใช้เวลานำเสนอ 15 นาที จะเตือนโดยชูกระดาษบอกเวลาเหลือ 2 นาที การตัดสินคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด อสม.ต้องมีอายุการเป็น อสม.ตั้งแต่ปี 2550 (7 ปี) คณะกรรมการประกอบด้วย สสอ,ผู้ช่วยฯ,หัวหน้างาน,หัวหน้าโซน,รพ.มหาฯ


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับ อำเภอ ปีงบประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google