งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับ อำเภอ ปีงบประมาณ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับ อำเภอ ปีงบประมาณ 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับ อำเภอ ปีงบประมาณ 2558

2 กำหนดการ ส่งใบสมัคร ภายใน 27 พ. ย. 57 คัดเลือกวันที่ 2 ธ. ค. 57 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มหาชนะชัย คัดเลือกระดับจังหวัด วันที่ 8 ธ. ค. 57 ณ โรงแรมเจพีฯ จ. ยโสธร

3 เกณฑ์การคัดเลือก อสม. ดีเด่นปี 58 หลักเกณฑ์ เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติ เฉพาะตัว อสม. 100 คะแนน – การครองตน 30 คะแนน – การครองคน 30 คะแนน – การครองงาน 40 คะแนน

4 เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะ สาขา 100 คะแนน – ประกอบด้วย 6 ข้อหลัก ดังนี้ 1. ความรู้ที่จำเป็นของ อสม. 6 ระดับ (10 คะแนน ) 1. ความรู้ (Knowledge) 2. ความเข้าใจ / ความคิดรวบยอด (Complihension) 3. การนำไปปรับใช้ (Application ) 4. การวิเคราะห์ (Analysis ) 5. การสังเคราะห์ / ทักษะความสามารถและทักษะที่สูงกว่า ความเข้าใจ (Synthesis) 6. การประเมินผล (Evaluation) เกณฑ์การคัดเลือก อสม. ดีเด่นปี 58

5 2. การปฏิบัติงานของ อสม. ในสาขาที่คัดเลือก 10 คะแนน 3. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เชิง เทคนิคและการบริหารจัดการของ อสม. 10 คะแนน 4. ความสามารถในการบริหารจัดการอย่าง บูรณาการ 20 คะแนน 5. กิจกรรมของ อสม. เกี่นวกับสาขาที่เข้ารับ การคัดเลือก 20 คะแนน 6. ผลงาน ความสำเร็จ และสิ่งที่ภาคภูมิใจใน สาขาที่เข้ารับการคัดเลือก 30 คะแนน เกณฑ์การคัดเลือก อสม. ดีเด่นปี 58

6 กติกา จัดทำเอกสาร ไม่ใช่ Power point 10 เล่ม เย็บมุมก็ได้ นำเสนอตามความสะดวก ใช้เวลานำเสนอ 15 นาที จะเตือนโดยชู กระดาษบอกเวลาเหลือ 2 นาที การตัดสินคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด อสม. ต้องมีอายุการเป็น อสม. ตั้งแต่ปี 2550 (7 ปี ) คณะกรรมการประกอบด้วย สสอ, ผู้ช่วยฯ, หัวหน้างาน, หัวหน้าโซน, รพ. มหาฯ


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับ อำเภอ ปีงบประมาณ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google