งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน / ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 กิจกรรมหลัก หน่วย นับ รวมไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนผลแผนผลแผนผลแผนผลแผนผล บริหารฯ อำนวยการ ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน / ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 กิจกรรมหลัก หน่วย นับ รวมไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนผลแผนผลแผนผลแผนผลแผนผล บริหารฯ อำนวยการ ร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน / ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 กิจกรรมหลัก หน่วย นับ รวมไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนผลแผนผลแผนผลแผนผลแผนผล บริหารฯ อำนวยการ ร้อยละ 1009520 30 2015 บริหารฯป่าชายเลน ล้านไร่ 1.46 เพิ่มประสิทธิภาพฯ ร้อยละ 10N/A*10- สำรวจ ประเมินฯ ไร่ 100,00 0 97,20525, 000 6, 23325,00035,00 0 25,00 0 20,00025,00 0 35,97 2 ทะเลสาบสงขลา ชนิด 2222222222 เตรียมการรับมือฯ ระบบ 1111111111 บริหารฯ ทางทะเล แห่ง 6666666666 ชายแดนภาคใต้ แห่ง 1111111111 แก้ปัญหาการกัดเซาะ ฯ กิโลเมตร 7-3-4- หมายเหตุ : * จะสรุปรายงานผลเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ

2 อำนวยการ 90% / 86% ผล เบิกจ่า ย ผลงา น เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ราย กิจกรรม เพิ่ม ประสิทธิภา พฯ 97% /96% บริหารฯ ทางทะเล 90% / 77% ชายแดน ภาคใต้ 60% / 55 % พัฒนาลุ่ม น้ำ ’ สงขลา 100% / 91% สำรวจ ประเมิน 97% / 88% บริหารฯ ป่า ชายเลน 93% / 92% เตรียมการ รับมือฯ 100% / 80% แก้ปัญหาการ กัดเซาะฯ 1% / 2% กิจกร รม ความก้าว หน้า (%) 010 0 50

3 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายปี 52 - 53


ดาวน์โหลด ppt แผน / ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 กิจกรรมหลัก หน่วย นับ รวมไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนผลแผนผลแผนผลแผนผลแผนผล บริหารฯ อำนวยการ ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google