งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ณ 30 ก.ย. 53) เอกสารหมายเลข 9

2 เบิกจ่ายได้เพียง ร้อยละ 90.35 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ. (บาท) (1) ผลการเบิกจ่าย (บาท) (3) ร้อยละ (%) งบบุคลากร 116,848,200 103,029,781 88.17 - เงินเดือน 102,118,500 93,019,357 91.09 - ค่าจ้างประจำ 7,208,700 5,228,484 72.53 - ค่าจ้างชั่วคราว 1,424,900 1,424,880 100.00 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6,096,100 3,357,060 55.07 งบดำเนินงาน 35,367,300 35,319,787 99.87 - ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน 38,252,000 31,157,950 81.45 - ค่าครุภัณฑ์ - - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน 26,554,100 26,232,395 98.79 งบรายจ่ายอื่น 16,364,400 15,130,116 92.46 รวมทั้งสิ้น 233,386,000 210,870,029 90.35 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี 53 เบิกจ่ายได้เพียง ร้อยละ 90.35 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 94

3 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 จำแนกตามประเภทงบ
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบ หน่วย : ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี 53 เบิกจ่ายได้เพียง ร้อยละ 73.21 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประเภทงบ ได้รับ ใช้ไป ร้อยละ(%) คงเหลือ แผ่นดิน 233.39 210.87 90.35 22.52 9.65 บ.กศ. (งวด 1) 144.57 115.03 79.57 29.54 20.43 บ.กศ. (งวด 2) 33.26 24.85 74.71 8.41 25.29 บ.กศ. คงคลัง 2552 (งวด 1) 46.37 1.93 4.17 44.44 95.83 บ.กศ. คงคลัง 2552 (งวด 2) 21.79 - 100.00 กศ.ปช. (งวด 1) 76.43 57.36 75.05 19.07 24.95 กศ.ปช. (งวด 2) 18.04 10.06 55.75 7.98 44.25 รวมทั้งสิ้น 573.85 420.11 73.21 153.74 26.79 เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 94 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

4 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 จำแนกตามประเภทงบ
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบ หน่วย : ล้านบาท

5 Thank You กองนโยบายและแผน โทร. 1517 หรือ 044-254321


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google