งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 14 เรื่องแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุราษร์ ธานี จัดทำโดย ด. ช. ปภาวิชญ์ วงค์พิพันธ์ ด. ช. ธวัชชัย ชุมนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 14 เรื่องแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุราษร์ ธานี จัดทำโดย ด. ช. ปภาวิชญ์ วงค์พิพันธ์ ด. ช. ธวัชชัย ชุมนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 14 เรื่องแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุราษร์ ธานี จัดทำโดย ด. ช. ปภาวิชญ์ วงค์พิพันธ์ ด. ช. ธวัชชัย ชุมนวน

2 กรุณาเลือกเมนู จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เกาะสมุย ทะเลอ่าวไทย สนามบิน แม่น้ำตาปี

3 เกาะสมุย เป็นเกาะที่อยู่กลางอ่าว ไทยโดยเป็นอำเภอๆ หนึ่งของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมมีชื่อเสียง ในฐานะแหล่งปลูกมะพร้าว แต่ ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นสถานที่ตาก อากาศที่มีร้านค้า โรงแรม และ สถานบันเทิงมากมาย โดย 1

4 เกาะสมุยนั้นมีเนื้อที่ทั้งหมด 247 ตาราง กิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 ของเกาะเป็นที่ราบแล้ว ล้อมรอบด้วยภูเขา ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบ มรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มเดือน พฤศจิกายน - มกราคม เป็นช่วงที่มีลมมรสุม และ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ซึ่งคลื่น ลมสงบ 2

5 สุราษฎร์ธานียังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวย ความสะดวกทุกรูปแบบครบครัน มีการคมนาคม ที่สะดวกทั้งทางรถ รถไฟ เรือ และเป็นที่ตั้งของ สนามบินถึง 2 แห่ง ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการ รองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จนปัจจุบันได้ กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใต้ ที่มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลไปเยี่ยม เยือนปีละหลายล้านคน 3

6 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ประมาณ 12,891 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,056,875 ไร่ เป็นจังหวัด ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ และมี ขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ สภาพภูมิประเทศมี ความหลากหลายตั้งแต่เกาะขนาดต่างๆ ใน ทะเลอ่าวไทย ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบชายฝั่ง ทะเล และที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำตาปีและแม่น้ำไชยา มีชายฝั่งทะเลยาว ประมาณ 156 กิโลเมตร 4

7 สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองเก่าแก่ที่ มีมาตั้งแต่สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ มีชนพื้นเมือง เป็นพวกเซมังและชาวมลายู ดั้งเดิม ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตลุ่ม น้ำหลวง ( แม่น้ำตาปี ) และ บริเวณอ่าวบ้านดอน และจาก การค้นพบร่องรอยของอารย 5

8 ธรรมศรีวิชัยในเขตอำเภอไชยา และพบร่องรอย ของเมืองเก่าอีกหลายแห่งบริเวณรอบอ่าวบ้าน ดอน เช่น เมืองกาญจนดิษฐ์ เมืองท่าทอง เมือง พุนพิน และเมืองเวียงสระ จึงสันนิฐานว่าเมือง ไชยาเคยเป็นราชธานีของอาณาจักรศรีวิชัยใน อดีต 6


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 14 เรื่องแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุราษร์ ธานี จัดทำโดย ด. ช. ปภาวิชญ์ วงค์พิพันธ์ ด. ช. ธวัชชัย ชุมนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google