งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งต่อนอกเขตบริการ ( ลดลง ร้อยละ 50) ปีงบประมาณ จำนวนการ ส่งต่อผู้ป่วย ทั้งหมด จำนวน การส่งต่อ นอกเขต บริการร้อยละ 2556 ( ตัดออกได้มัยคะ 1341 17 ( ลงผิดค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งต่อนอกเขตบริการ ( ลดลง ร้อยละ 50) ปีงบประมาณ จำนวนการ ส่งต่อผู้ป่วย ทั้งหมด จำนวน การส่งต่อ นอกเขต บริการร้อยละ 2556 ( ตัดออกได้มัยคะ 1341 17 ( ลงผิดค่ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งต่อนอกเขตบริการ ( ลดลง ร้อยละ 50) ปีงบประมาณ จำนวนการ ส่งต่อผู้ป่วย ทั้งหมด จำนวน การส่งต่อ นอกเขต บริการร้อยละ 2556 ( ตัดออกได้มัยคะ 1341 17 ( ลงผิดค่ะ ) 1.2 2556 ( ตค.55- พ. ค 56) 159110.16 2557 ( ตค.56- พ. ค 57) 91220.21

2 KPI: ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ ( สี เหลืองและสีแดง ) ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉิน ภายใน 10 นาที ที่ได้รับ แจ้งเหตุ ( มากกว่าร้อยละ 70) KPI: ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ ( สี เหลืองและสีแดง ) ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉิน ภายใน 10 นาที ที่ได้รับ แจ้งเหตุ ( มากกว่าร้อยละ 70) ปีงบประมาณ 2557 ( ต. ค.56 - พ. ค.57) Pt. วิกฤติที่มา EMS ทั้งหมด Pt. วิกฤติที่ได้ ช่วยเหลือ ภายใน 10 นาที ร้อยละ รหัส แดง รหัส เหลือ งรวม 3453056451491.13

3 สถานการณ์เงินบำรุง รพ. ป่าติ้ว ณ ………….2557 สถานการณ์เงินบำรุง รพ. ป่าติ้ว ณ ………….2557 มูลค่าวัสดุคงคลัง …………………………………. ลูกหนี้คงเหลือสุทธิ …………………………………. เงินบำรุงคงเหลือ …………………………………. หนี้สินคงเหลือ ………………………………….

4 อัตราสภาพคล่องทาง การเงิน รพ. ป่าติ้ว ณ ………… 2557 อัตราสภาพคล่องทาง การเงิน รพ. ป่าติ้ว ณ ………… 2557 Quick Ratio ( เกณฑ์ >1) =………. Current Ratio ( เกณฑ์ >1.5) = ………. Cash Ratio ( เกณฑ์ >0.8) = ………. หมายเหตุ ความเสี่ยง ไตรมาสที่ …….. ( ต. ค – …………57) ระดับ ……

5 รายรับ - รายจ่ายจริงเทียบกับแผนเงิน การเงินการคลัง โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2557 ( ต. ค.56-………57) รายรับ - รายจ่ายจริงเทียบกับแผนเงิน การเงินการคลัง โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2557 ( ต. ค.56-………57) รพ. รายรับ จริง ร้อย ละ ของ แผน ฯ รายจ่า ยจริง ร้อย ละ ของ แผน ฯ รับจริง ต่อ จ่าย จริง (I/E) รพ. ป่า ติ้ว

6 ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ระดับสถานบริการ สุขภาพตาม Service plan ผ่านเกณฑ์ กำหนด ( ไม่น้อยกว่า 0.6) โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2556-2557 ( ต. ค.56- พ. ค.57) ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ระดับสถานบริการ สุขภาพตาม Service plan ผ่านเกณฑ์ กำหนด ( ไม่น้อยกว่า 0.6) โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2556-2557 ( ต. ค.56- พ. ค.57) ปีงบประม าณ ผู้ป่วยใน Sum RW Sum AdjRw CMI 2556 1744 1,019. 2 1,007.30.6 2557 ( ต. ค.56- พค.57) 736447.8443.40.6

7 การบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2557 เฉพาะ รพ. ป่าติ้วรับอนุมัติ ลำดับรายการวงเงินผลการ ดำเนินการ หมาย เหตุ


ดาวน์โหลด ppt การส่งต่อนอกเขตบริการ ( ลดลง ร้อยละ 50) ปีงบประมาณ จำนวนการ ส่งต่อผู้ป่วย ทั้งหมด จำนวน การส่งต่อ นอกเขต บริการร้อยละ 2556 ( ตัดออกได้มัยคะ 1341 17 ( ลงผิดค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google