งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งต่อนอกเขตบริการ (ลดลงร้อยละ 50)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งต่อนอกเขตบริการ (ลดลงร้อยละ 50)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งต่อนอกเขตบริการ (ลดลงร้อยละ 50)
ปีงบประมาณ จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยทั้งหมด จำนวนการส่งต่อนอกเขตบริการ ร้อยละ 2556(ตัดออกได้มัยคะ 1341 17 ( ลงผิดค่ะ) 1.2 2556 (ตค.55-พ.ค56) 1591 1 0.16 2557 (ตค.56-พ.ค57) 912 2 0.21 √ ผ่าน

2 Pt.วิกฤติที่มาEMS ทั้งหมด Pt.วิกฤติที่ได้ ช่วยเหลือ ภายใน 10 นาที
KPI: ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ (สีเหลืองและสีแดง) ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉิน ภายใน 10 นาที ที่ได้รับแจ้งเหตุ (มากกว่าร้อยละ 70) √ ผ่าน ปีงบประมาณ 2557 (ต.ค.56 - พ.ค.57) Pt.วิกฤติที่มาEMS ทั้งหมด Pt.วิกฤติที่ได้ ช่วยเหลือ ภายใน 10 นาที ร้อยละ รหัส แดง รหัส เหลือง รวม 34 530 564 514 91.13

3 สถานการณ์เงินบำรุง รพ.ป่าติ้ว
ณ ………….2557 เงินบำรุงคงเหลือ …………………………………. มูลค่าวัสดุคงคลัง …………………………………. ลูกหนี้คงเหลือสุทธิ …………………………………. หนี้สินคงเหลือ ………………………………….

4 อัตราสภาพคล่องทางการเงิน รพ.ป่าติ้ว
ณ ………… 2557 Quick Ratio (เกณฑ์ >1) = ………. Current Ratio (เกณฑ์ >1.5) = ………. Cash Ratio (เกณฑ์ >0.8) = ………. หมายเหตุ ความเสี่ยง ไตรมาสที่…….. (ต.ค – …………57) ระดับ……

5 รายรับ-รายจ่ายจริงเทียบกับแผนเงินการเงินการคลัง
โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2557 (ต.ค.56-………57) รพ. รายรับ จริง ร้อย ละ ของ แผน ฯ รายจ่าย จริง ร้อย ละ ของ แผนฯ รับจริง ต่อ จ่ายจริง (I/E) รพ.ป่าติ้ว

6 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service plan ผ่านเกณฑ์กำหนด (ไม่น้อยกว่า 0.6) โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ (ต.ค.56-พ.ค.57) ปีงบประม าณ ผู้ป่วยใน Sum RW Sum AdjRw CMI 2556 1744 1,019. 2 1,007.3 0.6 2557 (ต.ค.56- พค.57) 736 447.8 443.4

7 การบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2557
เฉพาะ รพ.ป่าติ้วรับอนุมัติ ลำดับ รายการ วงเงิน ผลการดำเนินการ หมายเหตุ


ดาวน์โหลด ppt การส่งต่อนอกเขตบริการ (ลดลงร้อยละ 50)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google